Opolisi yu umba oonakulwa nohaasa

Opolisi yu umba oonakulwa nohaasa

K onyala aantu omulongo (10) oya dhengwa aniwa kOpolisi pethimbo ya li ya hala oku halakanitha ongundu yoonakulwa aakulu ndjoka ya li ya gongala pomatungo guuministeli wOonakulwa aakulu mOvenduka Omaandaha goshiwike shika.

Okwa lopotwa kutya aantu yane mboka ya ehamekwa pethimbo lyoshiningwanima oya falwa koshipangelo. Ehololomadhiladhilo ndyoka lya kala konyala esiku alihe olya kala pambili metonatelo lyOpolisi, ashike sho ngaa kwa toko, Opolisi yOpalapala (Special Task Force) oya tameke okuya po.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi koshinyanyangidho, aantu yane oya li ya popi ngeyi kutya oya ehamekwa komuku gwomahodhi (ohaasa) ngoka ya tsininwa, omanga ye li omulongo ya popi kutya oya dhengwa aniwa kOpolisi.Ooyakwawo oya kala taya henuka Opolisi omanga taya imbi omaimbilo gopethimbo lyekondjelomanguluko nokuumba Opolisi nomalaka.Lwopone (16h00) lwaampoka, Sipitikopa gwa Muni okwa tameke okupata omapandaanda gokuya mEpandaanda enene lya Indepence Avenue mpoka pwa li oonakuninga ehololomadhiladhilo, omanga Opolisi ya kala nokwiindjipaleka aanambelewa yawo.Konima yokweendulula elombwelo kutya aantu mboka naya kale ya thigapo ehala ndyoka, oya mono aniwa elombwelo okuza ku komanda gwOpolisi kutya naya longithe oonkondo.Omukuluntu gwehangano li na sha nuuthemba womuntu nenge tutye Phil ya Nangolo gwaNational Society for Human Rights (NSHR) ngoka a kala nokutala nawa onkalo mpoka okwa popi kutya ongundu yaapolisi yaatiligane nosho wo mboka yoombinzimbali (oombaatili) oya tameke okwiinyenga yu uka komukweyo gwaapolisi gwokomeho.Ta ti, oshinima shika osha fa nee osho sha eta ongeyo mokati kaahololimadhiladhilo.Ombili sho ya holoka ishewe konima yokutsininwa nohaasa, aahololimadhiladhilo oya li taya uvika taya igidha ‘Opolisi Dawn, aatiligane dawn’.Oonakulwa aakulu ye li pokati ko 200 no 300 oya tameke okumaashinga okuza kOsaala onene yedhina Greewell Matongo Community Hall koongenge dha Venduka sigo opomatungo guuministeli pondingandinga yoshilando.Ongundu ndjika oya gwanithilwa po limwe lyomahalo gawo sho Oministeli yOonakulwa aakulu Ngarikutuke Tjiriange a taamba omukanda gwawo gwomanyenyeto mOmaandaha, eshi ningi pehala lyEpangelo.Ehalo lkyawo enene lyo olyo taya lalakanene oku yamukulwa kEpangelo nokupewa oshimaliwa shoka taya pula inashi ningwa natango.”Elalakano lyandje, okutaamba omanyenyeto geni nokuga fala kOkabinete,” Tjiriange ta lombwele ngaaka aahololimadhiladhilo, shoka sha gwitha oomwenyo dhawo pevi mokukala nomukumo gwoku pewa eyamukulo komaindilo gawo.”Shoka tandi vulu okupopya pwaa na uumbanda washa osho shika kutya uuministeli mbuka kau na nando oshimaliwa okupa nando ogumwe.Ashike Epangelo olya yalula iilonga yeni mbyoka mwa longa,” ta popi ngaaka.Tjiriange okwa endulula eindilo lye kutya aahololimadhiladhilo nayi idhidhimikile uuministeli we mboka u li natango petameko.”Elalakano lyuuministeli wetu, okukala wa mona kutya onkalo yoonakulwa yetu oya nawapekwa, nosho wo kutya omaindilo gawo oga uvika.Ashike otu na okulandula omilandu; oshi na okuningwa pamukalo ngoka tashi eta uuwanawa mEpangelo lya Namibia,” Tjiriange ta popi.Oonakulwa aakuluntu oya tindi okuthigapo uuministeli konima sho Tjiriange a yi, oya fe nokuli ya hwamekwa omulilo.”Itatu zipo mpaka sigo twa pewa euvaneko li li nawa pambapila,” Omunashipundi gwongundu ndjika Ruusa Malulu ta lombwele ngaaka Minista.”Onda popi shoka nda popya,” Tjiriange ta yamukula ngaaka nokushuna mombelewa ye pomatungo guuministeli wUuyuuki.”Okabinete itayi vulu okutota uuministeli ngele nani kapu na oshimaliwa,” omugandjimulombo gwongundu ndjika Alex Kamwi ta lombwele ngaaka aahololimadhiladhilo ooyakwawo pakuyamukula kokomenda ya Tjiriange.”Otwa pumbwa eyamukulo lyetu li li nawa nena pambapila,” Kamwi ta popi ishewe ngaaka.Ongundu ndjika oya kala esiku alihe tayi imbi pondje yomatungo mpoka, nopomathimbo gamwe oya hili ookatalekonawa.Iilyo yOpolisi ya Namibia, yo Special Task Force nosho wo Opolisi ya Muni oya kala esiku alihe ya tala shoka tashi ningwa mpoka.Yamwe yomoonakuninga ehololomadhiladhilo ndika oya li ya shuna komagumbo etaya galuka konima yethimbo ye na iingumba nooshako dhokulala.Pahokololo lya Kamwi oya li ya hala okulala pomatungo mpoka sigo taya pewa eyamukulo ndyoka ya hala.Momushangwa ngoka ya gandja ku Tjiriange mOmaandaha, otaya indile kutya naya pewe oondola/N$32 000 tadhi indipalekwa noomvula ndhoka omuntu a kala kombanda momuntu kehe.Ompito onkwawo, otaya popi kutya oyo ilongekidha okutaamba oshimaliwa shi li poondola/N$500 000 mu nakulwa omukulu kehe.Ongundu ndjika otayi tamaneke ngeyi kutya sho ya galukile kegumbo pethimbo lyemanguluko, Iigwanahangano oyali ya tula po kutya otaya ka futwa sha.Ehololomadhiladhilo ndyoka lya kala konyala esiku alihe olya kala pambili metonatelo lyOpolisi, ashike sho ngaa kwa toko, Opolisi yOpalapala (Special Task Force) oya tameke okuya po.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi koshinyanyangidho, aantu yane oya li ya popi ngeyi kutya oya ehamekwa komuku gwomahodhi (ohaasa) ngoka ya tsininwa, omanga ye li omulongo ya popi kutya oya dhengwa aniwa kOpolisi.Ooyakwawo oya kala taya henuka Opolisi omanga taya imbi omaimbilo gopethimbo lyekondjelomanguluko nokuumba Opolisi nomalaka.Lwopone (16h00) lwaampoka, Sipitikopa gwa Muni okwa tameke okupata omapandaanda gokuya mEpandaanda enene lya Indepence Avenue mpoka pwa li oonakuninga ehololomadhiladhilo, omanga Opolisi ya kala nokwiindjipaleka aanambelewa yawo.Konima yokweendulula elombwelo kutya aantu mboka naya kale ya thigapo ehala ndyoka, oya mono aniwa elombwelo okuza ku komanda gwOpolisi kutya naya longithe oonkondo.Omukuluntu gwehangano li na sha nuuthemba womuntu nenge tutye Phil ya Nangolo gwaNational Society for Human Rights (NSHR) ngoka a kala nokutala nawa onkalo mpoka okwa popi kutya ongundu yaapolisi yaatiligane nosho wo mboka yoombinzimbali (oombaatili) oya tameke okwiinyenga yu uka komukweyo gwaapolisi gwokomeho.Ta ti, oshinima shika osha fa nee osho sha eta ongeyo mokati kaahololimadhiladhilo.Ombili sho ya holoka ishewe konima yokutsininwa nohaasa, aahololimadhiladhilo oya li taya uvika taya igidha ‘Opolisi Dawn, aatiligane dawn’.Oonakulwa aakulu ye li pokati ko 200 no 300 oya tameke okumaashinga okuza kOsaala onene yedhina Greewell Matongo Community Hall koongenge dha Venduka sigo opomatungo guuministeli pondingandinga yoshilando.Ongundu ndjika oya gwanithilwa po limwe lyomahalo gawo sho Oministeli yOonakulwa aakulu Ngarikutuke Tjiriange a taamba omukanda gwawo gwomanyenyeto mOmaandaha, eshi ningi pehala lyEpangelo.Ehalo lkyawo enene lyo olyo taya lalakanene oku yamukulwa kEpangelo nokupewa oshimaliwa shoka taya pula inashi ningwa natango.”Elalakano lyandje, okutaamba omanyenyeto geni nokuga fala kOkabinete,” Tjiriange ta lombwele ngaaka aahololimadhiladhilo, shoka sha gwitha oomwenyo dhawo pevi mokukala nomukumo gwoku pewa eyamukulo komaindilo gawo.”Shoka tandi vulu okupopya pwaa na uumbanda washa osho shika kutya uuministeli mbuka kau na nando oshimaliwa okupa nando ogumwe.Ashike Epangelo olya yalula iilonga yeni mbyoka mwa longa,” ta popi ngaaka.Tjiriange okwa endulula eindilo lye kutya aahololimadhiladhilo nayi idhidhimikile uuministeli we mboka u li natango petameko.”Elalakano lyuuministeli wetu, okukala wa mona kutya onkalo yoonakulwa yetu oya nawapekwa, nosho wo kutya omaindilo gawo oga uvika.Ashike otu na okulandula omilandu; oshi na okuningwa pamukalo ngoka tashi eta uuwanawa mEpangelo lya Namibia,” Tjiriange ta popi.Oonakulwa aakuluntu oya tindi okuthigapo uuministeli konima sho Tjiriange a yi, oya fe nokuli ya hwamekwa omulilo.”Itatu zipo mpaka sigo twa pewa euvaneko li li nawa pambapila,” Omunashipundi gwongundu ndjika Ruusa Malulu ta lombwele ngaaka Minista.”Onda popi shoka nda popya,” Tjiriange ta yamukula ngaaka nokushuna mombelewa ye pomatungo guuministeli wUuyuuki.”Okabinete itayi vulu okutota uuministeli ngele nani kapu na oshimaliwa,” omugandjimulombo gwongundu ndjika Alex Kamwi ta lombwele ngaaka aahololimadhiladhilo ooyakwawo pakuyamukula kokomenda ya Tjiriange.”Otwa pumbwa eyamukulo lyetu li li nawa nena pambapila,” Kamwi ta popi ishewe ngaaka.Ongundu ndjika oya kala esiku alihe tayi imbi pondje yomatungo mpoka, nopomathimbo gamwe oya hili ookatalekonawa.Iilyo yOpolisi ya Namibia, yo Special Task Force nosho wo Opolisi ya Muni oya kala esiku alihe ya tala shoka tashi ningwa mpoka.Yamwe yomoonakuninga ehololomadhiladhilo ndika oya li ya shuna komagumbo etaya galuka konima yethimbo ye na iingumba nooshako dhokulala.Pahokololo lya Kamwi oya li ya hala okulala pomatungo mpoka sigo taya pewa eyamukulo ndyoka ya hala.Momushangwa ngoka ya gandja ku Tjiriange mOmaandaha, otaya indile kutya naya pewe oondola/N$32 000 tadhi indipalekwa noomvula ndhoka omuntu a kala kombanda momuntu kehe.Ompito onkwawo, otaya popi kutya oyo ilongekidha okutaamba oshimaliwa shi li poondola/N$500 000 mu nakulwa omukulu kehe.Ongundu ndjika otayi tamaneke ngeyi kutya sho ya galukile kegumbo pethimbo lyemanguluko, Iigwanahangano oyali ya tula po kutya otaya ka futwa sha.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News