Opolisi otayi ka longelakumwe nooyene yomikunda

Opolisi otayi ka longelakumwe nooyene yomikunda

I NSPEKTA-NDJAYI gwOpolisi ya Namibia okwa popi kutya Etanga lye lyOpolisi otali ka longa unene mekwatathano nookansola yokomikunda, Omalenga nosho wo ooyene yomikunda opo ku nkondopekwe uupolisi wokomikunda.

Pethimbo lyetumwalaka lye lyOmumvo Omupe, Inspekta-Ndjayi Sebastian Ndeitunga okwa popi kutya ookansola yokomikunda nosho wo omalenga nooyene yomikunda oyo taya tseya nawa omaihumbato gaantu yawo. “Nopolisi otayi ka longa nee nuupu mokukondjitha iimbuluma ngele otayi longelekumwe nookansola yokomikunda nosho wo ooyene yomikunda, Ndeitunga ta popi ngaaka.Ta yamukula komapopyo gaakwashigwana yamwe kutya iimbuluma oyi indjipala molwashoka kapu na okondolola, Ndeitunga okwa popi kutya ye ita tsu kumwe noshinima shika.”Aakwashigwana yOrepublika ya Namibia oya pumbwa ekwashilipaleko kutya oshinima shoka ka shi li mondjila, naashoka shi li mondjila osho shoka kutya iimbuluma oyi li mokondolola,” Ndeitunga ta popi ngaaka.Ndeitunga pamwe nOminista yEgameno nOnkalonawa Peter Tsheehama oya li ya nyanwa lwopehulilo lyomumvo gwa zi ko molwiilonga yuulingilingi mbyoka ya longwa kaanambelewa yOpolisi nosho omwaukwatya gaa li nawa ngoka taga adhika moondholongo dhOpolisi moshilongo.Okuuka pehulilo lyomumvo gwa zi ko, Minista Tsheehama okwa li a yamukula momashongo omanene ngoka a li a ningilwa kongundu yoCoD mOmutumba gwOpashigwana kutya ye pamwe na Inspekta-Ndjayi gwOpolisi oya fa kaye na ko nasha “kombinga yuuministeli mboka tau ulike omandhindhiliko kutya owuli moshiponga”.Minista okwa li a popi kutya nando nee opu na omapopyo ngoka, ye shoka e shi osho shoka kutya Etanga lyOpolisi olyi itula mo mokukondjitha iimbuluma ngaashi omadhipago, omayugo kwahomatiea omadhengo nelalakano okweehameka kolutu nosho tuu.Otu na oshinakugwanithwa noshimpwiyu shaantu yetu noye na okukala ya tseya ngeyi kutya oonkalamwenyo dhawo odhi li megameno pamwe nomaliko gawo,” Inspekta-Ndjayi Ndeitunga osho a li a popi ngaaka.Otu na okukala twa gwanitha po iinakugwanithwa yetu nokukala twa mona kutya ombili nengungumano otayi pangele mu Namibia.Aantu yetu oye na okukala muukumwe ihe hamuumbanda,” ta popi ngaaka.Okwi indila natango kaakwashigwana ya Namibia ya gandje elongelokumwe lyawo kopolisi nokaakonakoni yiimbuluma paku gandja kwuuyelele mboka tau pulwa kOpolisi.”Ondhi shi shi nawa kutya ando Opolisi ya Namibia inayi shi enditha nawa ngele okwa li oshigwana inashi longelakumwe nayo nokugandja eyambidhidho lyasho kOpolisi omumvo gwa zi ko,” Ndeitunga ta popi ngaaka.”Nopolisi otayi ka longa nee nuupu mokukondjitha iimbuluma ngele otayi longelekumwe nookansola yokomikunda nosho wo ooyene yomikunda, Ndeitunga ta popi ngaaka.Ta yamukula komapopyo gaakwashigwana yamwe kutya iimbuluma oyi indjipala molwashoka kapu na okondolola, Ndeitunga okwa popi kutya ye ita tsu kumwe noshinima shika.”Aakwashigwana yOrepublika ya Namibia oya pumbwa ekwashilipaleko kutya oshinima shoka ka shi li mondjila, naashoka shi li mondjila osho shoka kutya iimbuluma oyi li mokondolola,” Ndeitunga ta popi ngaaka.Ndeitunga pamwe nOminista yEgameno nOnkalonawa Peter Tsheehama oya li ya nyanwa lwopehulilo lyomumvo gwa zi ko molwiilonga yuulingilingi mbyoka ya longwa kaanambelewa yOpolisi nosho omwaukwatya gaa li nawa ngoka taga adhika moondholongo dhOpolisi moshilongo.Okuuka pehulilo lyomumvo gwa zi ko, Minista Tsheehama okwa li a yamukula momashongo omanene ngoka a li a ningilwa kongundu yoCoD mOmutumba gwOpashigwana kutya ye pamwe na Inspekta-Ndjayi gwOpolisi oya fa kaye na ko nasha “kombinga yuuministeli mboka tau ulike omandhindhiliko kutya owuli moshiponga”.Minista okwa li a popi kutya nando nee opu na omapopyo ngoka, ye shoka e shi osho shoka kutya Etanga lyOpolisi olyi itula mo mokukondjitha iimbuluma ngaashi omadhipago, omayugo kwahomatiea omadhengo nelalakano okweehameka kolutu nosho tuu.Otu na oshinakugwanithwa noshimpwiyu shaantu yetu noye na okukala ya tseya ngeyi kutya oonkalamwenyo dhawo odhi li megameno pamwe nomaliko gawo,” Inspekta-Ndjayi Ndeitunga osho a li a popi ngaaka.Otu na okukala twa gwanitha po iinakugwanithwa yetu nokukala twa mona kutya ombili nengungumano otayi pangele mu Namibia.Aantu yetu oye na okukala muukumwe ihe hamuumbanda,” ta popi ngaaka.Okwi indila natango kaakwashigwana ya Namibia ya gandje elongelokumwe lyawo kopolisi nokaakonakoni yiimbuluma paku gandja kwuuyelele mboka tau pulwa kOpolisi.”Ondhi shi shi nawa kutya ando Opolisi ya Namibia inayi shi enditha nawa ngele okwa li oshigwana inashi longelakumwe nayo nokugandja eyambidhidho lyasho kOpolisi omumvo gwa zi ko,” Ndeitunga ta popi ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News