Opaaka ya BH mOngwediva nEndiki lyOositola dhe pEenhana ya egululwa kOmupresidende

Opaaka ya BH mOngwediva nEndiki lyOositola dhe pEenhana ya egululwa kOmupresidende

O PAAKA yOmainyanyudho, onene nombwanawa kaakunanwe, ndjoka ya tungwa mOngwediva kOmunangeshefa omugundjuka a shiwika nawa Benjamin Hauwanga (BH) gwomOngwediva mOshitopolwa sha Shana noshowo Endiki lye lyOositola mEenhana mOshitopolwa sha Hangwena, oya egululwa, paukumwe, kOmupresidende Hifikepunye Pohamba mEtitano lya zi ko, sha ningilwa mOpaaka ndjoka mOngwediva.

“Oshi li esimano enene lela kungaye sho nda pulwa komusamane Hauwanga ndi ye ndi egulule pambelewa Opaaka ye ndjika a tungila oshigwana noshowo Endiki lye lyOositola pEenhana,” Omupresidende Pohamba ta ti ngawo sho ta popitha oshigwana shoka nasho she yile okutala nkene ta egulula Opaaka ndjoka nEndiki lyOositola ndhoka. Opaaka ndjika, ya tungwa po nOomiliona dhi vulithe pomilongombali nambali (N$22million) oya tungwa onenene lela.Yi na ongwena nawa pevihi.Omu na oshinyanga shokuningila iigongi, Oorestaruranda, ano Ookefe oonene dhokulila, oondama dhokuyoga omeya nokwiilonga okuyoga, uupale uushona wokwiilonga okudhana ogolfa, uupale wokudhanena uunona.Omu na wo otyupa, ano Omunino omunene Omumbulau gu na ombululu hamu ende aantu ye li mumwe nomeya taga matuka noku ku umbila mondama yokuyoga.Omu na wo ehala lyaandjuka nawa lyokuhikila oomusika nokundaanisila noshowo omahala gamwe gokudhanena omaudhano gomaludhi gi ili nogi ili ngashi Otenesa, Ovolly nuukuti mbwiyaka hau ekelwa koshinima shi li kekuma ku na oonomola.Mokuma moka omu na wo okakunino kiinamwenyo ngashi oomenye nosho tuu, opo mboka kaye shi iinamwenyo ya mone ompito yoku yi mona noku yi shiwa.Oosikola otadhi vulu wo okutalela po okakunino hoka kiinamwenyo.”Omusamane Hauwanga okwiilongela okupandulwa koshigwana molwashoka ota kondjo oshimati lela okweetela oshigwana iinima iiwanawa ngashi tu yi wete ngeyi,” Omupresidende Pohamba ta ti ngawo nokulombwela oshigwana.Ta ti wo kutya ngashi Oopaaka dhomainyanyudho dholudhi nduka, odha pumba mo miitopolwa yaayehe muka noshi shi lela okupandulwa sho aanangeshefa ngashi mbaka yOoBennie Hauwanga, taya eta po oongeshefa dhomaludhi ngaka moshigwana.Omupresidende ta ti wo kutya molwashoka mIitopolwa ngashi mbika yaayehe kamu na Omahala omawanawa ngaashi ngaka gomainyanyudho, oho adha aagaundjuka naakuluntu wo ye li ashike koondingosho hoka taya nu omalovu, taya kolwa nokuninga iinima iiwinayi moshigwana.”Onkalo yoondingosho ombwinayi.Onda monene motivii esiku limwe nkene omugundjuka gumwe ando a dhengwa, ta zi ombinzi momutse aguhe.Shoka osho naanaa oshizemo shokukala poondingosho.Kapu ku zila uuwanawa nande esiku limwe.Onkee nee Oopaaka ngashi ndjika ya tungwa po ku BH, oyo oshinima shoka oshiwanawa, sha nika oshikuluntu notashi kutha aantu, unene tuu agaundjuka yetu, koondingosho noyee yi ipyakidhile naambyoka tayi tungu pOpaaka ndjika,” Pohamba ta ti ngaaka.Ta ti moshilongo omu na aantu kaye shi okuyoga, unene tuu aagundjuka yopethimbo ndika noshi li nee oshiwanawa sho BH a eta po oondama dhokuyoga moka oshigwana, unene tuu shoka oshigundjuka, tashi vulu okwiilonga okuyoga.Omupresidende ta ti wo kutya ngashi Oshinyanga shIigongi otashi ka yambula po uunongo wokuninga oonkundathana miigongi moshitopolwa.Ta ti wo kutya okwa lombwelwa kutya mOpaaka moka otamu ka tungwa wo ongulu yi na omala gokulala aantu, ngashi unene aayendindjila, aapashiwani noshowo nee ehala lyaandjuka nawa moka taya kala nokuvululukilwa nawanawa, ya lala nawa okangali kombwa.Omupresidende ta indile kaanangeshefa yalwe ya landule oshiholelwa oshiwanawa shomusamane Bennie Hauwanga.Opaaka ndjika, ya tungwa po nOomiliona dhi vulithe pomilongombali nambali (N$22million) oya tungwa onenene lela.Yi na ongwena nawa pevihi.Omu na oshinyanga shokuningila iigongi, Oorestaruranda, ano Ookefe oonene dhokulila, oondama dhokuyoga omeya nokwiilonga okuyoga, uupale uushona wokwiilonga okudhana ogolfa, uupale wokudhanena uunona.Omu na wo otyupa, ano Omunino omunene Omumbulau gu na ombululu hamu ende aantu ye li mumwe nomeya taga matuka noku ku umbila mondama yokuyoga.Omu na wo ehala lyaandjuka nawa lyokuhikila oomusika nokundaanisila noshowo omahala gamwe gokudhanena omaudhano gomaludhi gi ili nogi ili ngashi Otenesa, Ovolly nuukuti mbwiyaka hau ekelwa koshinima shi li kekuma ku na oonomola.Mokuma moka omu na wo okakunino kiinamwenyo ngashi oomenye nosho tuu, opo mboka kaye shi iinamwenyo ya mone ompito yoku yi mona noku yi shiwa.Oosikola otadhi vulu wo okutalela po okakunino hoka kiinamwenyo.”Omusamane Hauwanga okwiilongela okupandulwa koshigwana molwashoka ota kondjo oshimati lela okweetela oshigwana iinima iiwanawa ngashi tu yi wete ngeyi,” Omupresidende Pohamba ta ti ngawo nokulombwela oshigwana.Ta ti wo kutya ngashi Oopaaka dhomainyanyudho dholudhi nduka, odha pumba mo miitopolwa yaayehe muka noshi shi lela okupandulwa sho aanangeshefa ngashi mbaka yOoBennie Hauwanga, taya eta po oongeshefa dhomaludhi ngaka moshigwana.Omupresidende ta ti wo kutya molwashoka mIitopolwa ngashi mbika yaayehe kamu na Omahala omawanawa ngaashi ngaka gomainyanyudho, oho adha aagaundjuka naakuluntu wo ye li ashike koondingosho hoka taya nu omalovu, taya kolwa nokuninga iinima iiwinayi moshigwana.”Onkalo yoondingosho ombwinayi.Onda monene motivii esiku limwe nkene omugundjuka gumwe ando a dhengwa, ta zi ombinzi momutse aguhe.Shoka osho naanaa oshizemo shokukala poondingosho.Kapu ku zila uuwanawa nande esiku limwe.Onkee nee Oopaaka ngashi ndjika ya tungwa po ku BH, oyo oshinima shoka oshiwanawa, sha nika oshikuluntu notashi kutha aantu, unene tuu agaundjuka yetu, koondingosho noyee yi ipyakidhile naambyoka tayi tungu pOpaaka ndjika,” Pohamba ta ti ngaaka.Ta ti moshilongo omu na aantu kaye shi okuyoga, unene tuu aagundjuka yopethimbo ndika noshi li nee oshiwanawa sho BH a eta po oondama dhokuyoga moka oshigwana, unene tuu shoka oshigundjuka, tashi vulu okwiilonga okuyoga.Omupresidende ta ti wo kutya ngashi Oshinyanga shIigongi otashi ka yambula po uunongo wokuninga oonkundathana miigongi moshitopolwa.Ta ti wo kutya okwa lombwelwa kutya mOpaaka moka otamu ka tungwa wo ongulu yi na omala gokulala aantu, ngashi unene aayendindjila, aapashiwani noshowo nee ehala lyaandjuka nawa moka taya kala nokuvululukilwa nawanawa, ya lala nawa okangali kombwa.Omupresidende ta indile kaanangeshefa yalwe ya landule oshiholelwa oshiwanawa shomusamane Bennie Hauwanga.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News