Oorebele otadhi ka homatukululwa koonkondo

Oorebele otadhi ka homatukululwa koonkondo

KINSASHA – Omupresidende gwa DRC Joseph Kabila okwa tseyitha kutya Oorebele dhoongundu dhopondje yoshilongo- ndhoka tadhi piyaganeke onkalo moshilongo she, otadhi ka homatokululwa koonkondo.

Shika oshi li shimwe shomomatokolo ngoka Epangelo lya tokola okuninga nelalakano okweetapo onkalo yi li nawa moshilongo. Shika osha tseyithwa mOparliamende kwa toka mEtiyali lyoshiwike sha zi ko, mpoka Kabila a li popi shoka sha longwa po kEpangelo lye omathimbo ga zi ko.”Epangelo olya tokola okutula miilonga meendelelo ehomatokululo koonkondo lyOorebele dhoongundu dha za pondje yoshilongo,” Kabila osho a popi ngaaka.Ina popya omadhina gOongundu dhOorebele ndhika nenge kutya oshinima shika otashi ka ningwa ngiini, ihe osha talika ko kutya okwa dhiladhila oombenda dhAahutu ya za ku Rwanda, mboka ya li ya thigi po oshilongo shaandjawo pethimbo lyomadhipagathano gokwaanahenda pokati kawo nAatutsi momumvo 1994.Ekalomo lyongundu yOorebele ya Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) moshitopolwa sha DRC-uzilo, olya eta uudhigu pokati kEpangelo lya DRC nEpangelo lya Rwanda, moka mu na unene Aatutsi.Pehulilo lya Maalitsa nuumvo, oshitayi shopapolitika shOorebele dha FDLR osha li sha tseyitha mu Rome kutya aakwiita yawo otaya ka homatukululwa nokushuna pambili ku Rwanda.Ihe sigo oomwedhi ndatu odhi idhenge pevi inapu ningwa sha kombinga yoshinima shika.Osha ka eta nee ehangano lyUukumwe wAafrika/African Union (AU) mEtitano lya zi ko, pedhiladhilo okutuma aakwiita ku DRC, ya ka homatukulule Oorebele dha FDLR na dhilwe koonkondo.Ehangano ndika olya tseyitha kutya otali ka tuma oongundu yaayalulikwiita ko DRC mu Juli, ya ka tale kutya aantu ye thike peni ya homatukululwa.Oorebele odhindji dha FDLR, mwa kwatelwa Ookomanda – ota ku popiwa kutya oye na mo ombinga onene momadhipago ga nyanyaleka ngoka ga ningilwa Aatutsi momumvo 1994.Otaku popiwa kutya Aatutsi ye li 800 000 oya dhipagwa kAahutu momumvo ngoka.Omupresidende Kabila okwa popi wo kutya Epangelo lye otali ka ninga sha meendelelo okugalulila AaDRC ye li 380 000 lwaampoka mboka ya li ya thigi po oshilongo shawo kiita.Konena ndjika aantu mboka oye li kiishiindalongo ya DRC nokwa halika ne opo ya kale ya galukile kegumbo.Kabila okwa ti Epangelo otali ka gwedhela wo oondjambi dhaaniilonga nodhaakwiita okuza momwedhi nguka.- Nampa-AFPShika osha tseyithwa mOparliamende kwa toka mEtiyali lyoshiwike sha zi ko, mpoka Kabila a li popi shoka sha longwa po kEpangelo lye omathimbo ga zi ko.”Epangelo olya tokola okutula miilonga meendelelo ehomatokululo koonkondo lyOorebele dhoongundu dha za pondje yoshilongo,” Kabila osho a popi ngaaka.Ina popya omadhina gOongundu dhOorebele ndhika nenge kutya oshinima shika otashi ka ningwa ngiini, ihe osha talika ko kutya okwa dhiladhila oombenda dhAahutu ya za ku Rwanda, mboka ya li ya thigi po oshilongo shaandjawo pethimbo lyomadhipagathano gokwaanahenda pokati kawo nAatutsi momumvo 1994.Ekalomo lyongundu yOorebele ya Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) moshitopolwa sha DRC-uzilo, olya eta uudhigu pokati kEpangelo lya DRC nEpangelo lya Rwanda, moka mu na unene Aatutsi.Pehulilo lya Maalitsa nuumvo, oshitayi shopapolitika shOorebele dha FDLR osha li sha tseyitha mu Rome kutya aakwiita yawo otaya ka homatukululwa nokushuna pambili ku Rwanda.Ihe sigo oomwedhi ndatu odhi idhenge pevi inapu ningwa sha kombinga yoshinima shika.Osha ka eta nee ehangano lyUukumwe wAafrika/African Union (AU) mEtitano lya zi ko, pedhiladhilo okutuma aakwiita ku DRC, ya ka homatukulule Oorebele dha FDLR na dhilwe koonkondo.Ehangano ndika olya tseyitha kutya otali ka tuma oongundu yaayalulikwiita ko DRC mu Juli, ya ka tale kutya aantu ye thike peni ya homatukululwa.Oorebele odhindji dha FDLR, mwa kwatelwa Ookomanda – ota ku popiwa kutya oye na mo ombinga onene momadhipago ga nyanyaleka ngoka ga ningilwa Aatutsi momumvo 1994.Otaku popiwa kutya Aatutsi ye li 800 000 oya dhipagwa kAahutu momumvo ngoka.Omupresidende Kabila okwa popi wo kutya Epangelo lye otali ka ninga sha meendelelo okugalulila AaDRC ye li 380 000 lwaampoka mboka ya li ya thigi po oshilongo shawo kiita.Konena ndjika aantu mboka oye li kiishiindalongo ya DRC nokwa halika ne opo ya kale ya galukile kegumbo.Kabila okwa ti Epangelo otali ka gwedhela wo oondjambi dhaaniilonga nodhaakwiita okuza momwedhi nguka.- Nampa-AFP

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News