Oongundu dhompilameno otadhi dheula aapiyaganeki: Epangelo lya Zim tali ti

Oongundu dhompilameno otadhi dheula aapiyaganeki: Epangelo lya Zim tali ti

B ULAWAYO – Oshikondo oshikonakoni shomonanguwi shEpangelo lya Zimbabwe osha popi kutya ongundu yompilameno yo Movement for Democratic Change (MDC) otayi tsu omaninimi aakwiita mboka ye na oombandi dhopevi ya thige po iilonga yawo, ya ka ndjoine ongundu yOobanditu, ndjoka ya hala okuumba ko Omupresidende Robert Mugabe koshipundi.

Otaku popiwa kutya aakwiita yoombandi dhopevi ye li omayuvi oya thiga po iilonga yawo muule woomvula dha zi ko, omolu iimaliwa iishona mbyoka haya futwa. Oyendji oya yi kiilongo ngashi South Afrika na Botswana, hoka ya ka konga iilonga mOokampani dhUusekuliti.Oshikondo oshikonakoni shomonanguwi nenge Central Intelligence Organisation (CIO) osha popi kutya momushangwa gwomeholamo ngoka monika wo koshitumikundaneki sha ZimOnline mEtitatu lya zi ko kutya aakwwiita naapolisi mbaka oya thigi po iilonga yawo pamalombwelo gongundu yo MDC.MDC oha tumu nee aniwa aakwiita naapolisi mbaka ku South Afrika, hoka haya ka pewa omadheulo miilonga yUubanditu.Omushangwa nguka gwa CIO, ngoka gwa pewa Ominista yEgameno ya Zimbabwe Didymus Mutasa, otagu popi kutya, “omauyelele getu gomonanguwi ngoka twa mono po, otaga ti kutya aantu omayuvi mboka ya mbendanga omathimbo mOpolisi nomuukwiita, oya ningi ngaaka sho ya rekulutwa ku MDC.”Minista Mutasa okwa tindi okuyamukula omapulo kombinga yoshinima shika.”Inandi hala okupopya nangoye kombinga yiinima mbika yi na sha negameno,” Mutasa osho a popi ngaaka, manga ina dhima ongodhi ye yOselula.Ominista yIikwameni Kembo Mohyadi okwa ti Opolisi oyi shi shi kutya otashi vulika oongundu dhompilemeno tadhi dheulile aantu iilonga yatya ngaaka, ihe shika otaye ke shi tsakaneka noodhimbo dha kola.Nande ongaaka, Omugandjimulombo gwongundu onene yongundu yo MDC ndjoka ya topoka, Nelson Chamisa, okwa ekelehi kokule omapopyo ngaka.Chamisa okwa ti kapu na nande esiku limwe ongundu yawo ya li yi na edhiladhilo lyatya ngaaka.Ta ti, ongundu yawo ohayi longitha ashike omikalo dhopambili mokukondjela uundemokoli.ZimOnlineOyendji oya yi kiilongo ngashi South Afrika na Botswana, hoka ya ka konga iilonga mOokampani dhUusekuliti.Oshikondo oshikonakoni shomonanguwi nenge Central Intelligence Organisation (CIO) osha popi kutya momushangwa gwomeholamo ngoka monika wo koshitumikundaneki sha ZimOnline mEtitatu lya zi ko kutya aakwwiita naapolisi mbaka oya thigi po iilonga yawo pamalombwelo gongundu yo MDC.MDC oha tumu nee aniwa aakwiita naapolisi mbaka ku South Afrika, hoka haya ka pewa omadheulo miilonga yUubanditu.Omushangwa nguka gwa CIO, ngoka gwa pewa Ominista yEgameno ya Zimbabwe Didymus Mutasa, otagu popi kutya, “omauyelele getu gomonanguwi ngoka twa mono po, otaga ti kutya aantu omayuvi mboka ya mbendanga omathimbo mOpolisi nomuukwiita, oya ningi ngaaka sho ya rekulutwa ku MDC.”Minista Mutasa okwa tindi okuyamukula omapulo kombinga yoshinima shika.”Inandi hala okupopya nangoye kombinga yiinima mbika yi na sha negameno,” Mutasa osho a popi ngaaka, manga ina dhima ongodhi ye yOselula.Ominista yIikwameni Kembo Mohyadi okwa ti Opolisi oyi shi shi kutya otashi vulika oongundu dhompilemeno tadhi dheulile aantu iilonga yatya ngaaka, ihe shika otaye ke shi tsakaneka noodhimbo dha kola.Nande ongaaka, Omugandjimulombo gwongundu onene yongundu yo MDC ndjoka ya topoka, Nelson Chamisa, okwa ekelehi kokule omapopyo ngaka.Chamisa okwa ti kapu na nande esiku limwe ongundu yawo ya li yi na edhiladhilo lyatya ngaaka.Ta ti, ongundu yawo ohayi longitha ashike omikalo dhopambili mokukondjela uundemokoli.ZimOnline

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News