Oonakulwa ya londodhwa kombinga ayomaashinga

Oonakulwa ya londodhwa kombinga ayomaashinga

O shigongi shoka sha li pokati koonakulwa aakulu na Inspekta-Ndjayi gwOpolisi Leitenanda-Ndjayi Sebastian Ndeitunga mOmaandaha, osha hulile moonakulwa aakulu ya londodhwa kombinga yopulanda yawo oku ka ninga ekanka momasiku 4 Juni.

Oonakulwa aalulu mboka ya hala okumaashinga ya uka komatungo guuministeli wawo momasiku 4 Juni noku ka ninga oontanda hoka, oya kala nokwiindila ya pewe oshinamkiwa oshindji koomuma okuza kEpangelo, ya pewe oosheya momahangano, nosho wo kutya aanona yawo naya pewe iimaliwa yokwiilongitha, okupewa iilonga nosho tuu. Nando ongaaka, konima yoonkundathana dhawo mOmaandaha na kakukutu kOmatanga gOpolisi Ndeitunga, oonaklwa aakulu oya popi kutya oya londodhwa kutya opulanda yawo okukamaashinga otashi vulika shi ka talike kutya oshinima shaali paveta.”Oya kambadhala okutusitha uunye kutya itaye ke tu pitika tu ninge oontanda dhetu pomatungo guuministeli.Otaye ke tu pitika owala tu gandje omukanda gwomanyenyeto e ta tu thigi po Uuministeli,” Alex Kamwi ngoka e li omugandjimulombo gwaAssociation of War Veterans (AWV) ta lombwele The Namibian.Pahokololo lya Ruusa Malulu ngoka e li gumwe gwomaawiliki yaAWV, Opolisi oye ya lombwele kutya otaya ka pitikwa owala okuninga oontanda puuministeli ngele oya pewa uuthemba ku Muni gwa Venduka ya ninge ngaaka.Oonkambadhala dhawo okuninga etseyitho mOradio ya NBC odha hulile muunyengwi.Malulu ta ti aaniilonga moshikondo shomatseyitho oye ya lombwele kutya oya pewa elombwelo kutya ongundu yawo inayi ninga mo nando etsithi mOradio.Nando ongaaka, konima yoonkundathana dhawo mOmaandaha na kakukutu kOmatanga gOpolisi Ndeitunga, oonaklwa aakulu oya popi kutya oya londodhwa kutya opulanda yawo okukamaashinga otashi vulika shi ka talike kutya oshinima shaali paveta.”Oya kambadhala okutusitha uunye kutya itaye ke tu pitika tu ninge oontanda dhetu pomatungo guuministeli.Otaye ke tu pitika owala tu gandje omukanda gwomanyenyeto e ta tu thigi po Uuministeli,” Alex Kamwi ngoka e li omugandjimulombo gwaAssociation of War Veterans (AWV) ta lombwele The Namibian.Pahokololo lya Ruusa Malulu ngoka e li gumwe gwomaawiliki yaAWV, Opolisi oye ya lombwele kutya otaya ka pitikwa owala okuninga oontanda puuministeli ngele oya pewa uuthemba ku Muni gwa Venduka ya ninge ngaaka.Oonkambadhala dhawo okuninga etseyitho mOradio ya NBC odha hulile muunyengwi.Malulu ta ti aaniilonga moshikondo shomatseyitho oye ya lombwele kutya oya pewa elombwelo kutya ongundu yawo inayi ninga mo nando etsithi mOradio.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News