Oonakulwa aakulu ya tinda okuhogolola

Oonakulwa aakulu ya tinda okuhogolola

O KOMITIYE yi lilepo omauwanawa goonakulwa aakuluntu oya gana kutya itayi ka hogolola momahogololo ngoka tage ya ong’ofuto yepangelo sho lya ndopa aniwa okuganitha po shoka taya pula.

Ongundu yaantu konyala ye li 400 lwaampoka, oya li ya gongala pOsenda yOshigwana poGreenwell Matongo mu Katutura mOvenduka mOlyomakaya ga zi ko nokuninga oonkundathana dha nkene ye na okuya komeho moshinima shomaindilo gawo. Ongundu ndjika oya ningi etokolo lyokugandja ompito kEpangelo sigo opehulilo lya Desemba opo li kale lya yamukula komaindilo gawo ngele hasho, epangelo otali ka taalela ishewe ehololomadhiladhilo, Alex Kamwi ngoka e li omugandjimulombo gwongundu ndjika osho a lombwele The Namibian ngaaka mOsoondaha.Mu Juni nuumvo, konima sho ya gandja omukanda gwawo gwomanyenyeto kEpangelo, ongundu ndjika oya kala nokuninga ehololomadhiladhilo lyuule woshiwike (komeho gUuministeli wUuyuuki) ndyoka lya ka hulithwa po konima sho Epangelo lya kongo omukanda gwOmpangu opo aantu mboka ya ze po pakwathelo lyOpolisi.Pethimbo ndyoka, Epangelo olya li lya uvaneke kutya otali ka galukila ongundu ndjoka yoonakulwa aakulu yoPlana.Oshiwike sha zi ko, omuunganeki gwongundu ndjika Matheus Nangolo okwa li a popi ngeyi kutya oya vulwa okutegelela molwashoka Epangelo olya ndopa okugwanitha po omauvaneko galyo.Poshigongi shoka sha li sha ningwa mehuliloshiwike lya zi ko, aayambidhidhi oya li aniwa ya tseyithilwa ngeyi kutya aniwa Epangelo olya hala okuhanagulwa po ehangano lyawo nokutota po lyalyo epe.”Oya hala okutota po ongundu yawo yene.Ngiika inaya hala okulonga natse.Ashike konima yokuyakuthila ko kwaashoka tashi inyenge, iilyo oya zimine okukala mehangano.Itatu nlandula nando omuntu gulwe i ili,” Kamwi ta popi ngaaka mOsoondaha.Nando nee ongundu ndjika oya ningi oonkundathana kombinga yehololomadhiladhilo, Kamwi okwa ti inaya tokola esiku kondandalunde kutya otali ka ningwa andola unake.”Otatu ya pe sigo opehulilo lya Desemba, konima yesiku ndyoka, otatu ka tokola nee,” ta popi ishewe ngaaka.Ta ti pethimbo ndika, ehangano lyawo olyi ipyakidhila nokushanga iilyo yalyo nosho wo okufutitha iilyo uukwashilyo nelalakano lyokugongelela ombelewa yawo ndjoka ya hala.Ongundu ndjika yi li mewiliko lya Kamwi na Ruusa Malulu oya kala nokupula epangelo li ya fute oshimaliwa sho ya kala nokukutha ombinga mekondjelomanguluko, nando nee epangelo lya kala nokupopya kutya oshinima shoka taya pula itashi vulika okuningwa.Otaya pula ngeyi kutya epangelo nali ya pe oshimaliwa shi li poondola/N$500 000 momuntu kehe nenge li gandje oshimaliwa shi li poondola/N$32 000 tashi indjipalekwa noomvula ndhoka omuntu a kala pondje yoshilongo muupongekwa.Epangelo olya kala nokweendulula ngeyi kutya ngele iinima mbyoka tayi pulwa oya ningwa, otashi ka tula eliko lyoshilongo moshiponga.Ongundu ndjika oya ningi etokolo lyokugandja ompito kEpangelo sigo opehulilo lya Desemba opo li kale lya yamukula komaindilo gawo ngele hasho, epangelo otali ka taalela ishewe ehololomadhiladhilo, Alex Kamwi ngoka e li omugandjimulombo gwongundu ndjika osho a lombwele The Namibian ngaaka mOsoondaha.Mu Juni nuumvo, konima sho ya gandja omukanda gwawo gwomanyenyeto kEpangelo, ongundu ndjika oya kala nokuninga ehololomadhiladhilo lyuule woshiwike (komeho gUuministeli wUuyuuki) ndyoka lya ka hulithwa po konima sho Epangelo lya kongo omukanda gwOmpangu opo aantu mboka ya ze po pakwathelo lyOpolisi.Pethimbo ndyoka, Epangelo olya li lya uvaneke kutya otali ka galukila ongundu ndjoka yoonakulwa aakulu yoPlana.Oshiwike sha zi ko, omuunganeki gwongundu ndjika Matheus Nangolo okwa li a popi ngeyi kutya oya vulwa okutegelela molwashoka Epangelo olya ndopa okugwanitha po omauvaneko galyo.Poshigongi shoka sha li sha ningwa mehuliloshiwike lya zi ko, aayambidhidhi oya li aniwa ya tseyithilwa ngeyi kutya aniwa Epangelo olya hala okuhanagulwa po ehangano lyawo nokutota po lyalyo epe.”Oya hala okutota po ongundu yawo yene.Ngiika inaya hala okulonga natse.Ashike konima yokuyakuthila ko kwaashoka tashi inyenge, iilyo oya zimine okukala mehangano.Itatu nlandula nando omuntu gulwe i ili,” Kamwi ta popi ngaaka mOsoondaha.Nando nee ongundu ndjika oya ningi oonkundathana kombinga yehololomadhiladhilo, Kamwi okwa ti inaya tokola esiku kondandalunde kutya otali ka ningwa andola unake.”Otatu ya pe sigo opehulilo lya Desemba, konima yesiku ndyoka, otatu ka tokola nee,” ta popi ishewe ngaaka.Ta ti pethimbo ndika, ehangano lyawo olyi ipyakidhila nokushanga iilyo yalyo nosho wo okufutitha iilyo uukwashilyo nelalakano lyokugongelela ombelewa yawo ndjoka ya hala.Ongundu ndjika yi li mewiliko lya Kamwi na Ruusa Malulu oya kala nokupula epangelo li ya fute oshimaliwa sho ya kala nokukutha ombinga mekondjelomanguluko, nando nee epangelo lya kala nokupopya kutya oshinima shoka taya pula itashi vulika okuningwa.Otaya pula ngeyi kutya epangelo nali ya pe oshimaliwa shi li poondola/N$500 000 momuntu kehe nenge li gandje oshimaliwa shi li poondola/N$32 000 tashi indjipalekwa noomvula ndhoka omuntu a kala pondje yoshilongo muupongekwa.Epangelo olya kala nokweendulula ngeyi kutya ngele iinima mbyoka tayi pulwa oya ningwa, otashi ka tula eliko lyoshilongo moshiponga.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News