Oonakulwa aakulu moshitopolwa sha Shikoto ya ninga oshigongi pOniipa

Oonakulwa aakulu moshitopolwa sha Shikoto ya ninga oshigongi pOniipa

O NGUNDU yOonakulwa aakulu ya thikama maantu ye li lwopethele limwe naantu omilongo hetatu lwaampoka mehuliloshiwike lya zi ko oya li ya gongala pOniipa mOndonga mOshitopolwa sha Shikoto moka ya pula nokweendulula eindilo lyawo kutya ya pewe oshimaliwa shoka ya li ya uvanekelwa sho ya li muupongekwa oshoka oye li taya mono iihuna ngele tashi ya piiyemo yesiku kehe.

Meme Selma Nathingo, Omupangi mOshipangelo sha Nandjokwe, ngoka oye e li omunashipundi gwOngundu yOonakulwa aakulu mOshitopolwa sha Shikoto, ta lombwele The Namibian kutya yo onkee ngaa taya pula eyambidhidho kOmupresidende gwawo gwoSwapo, he yoshigwana, Omundohotola Sam Shafiishuna Nujoma, e ya kwathele moluhepo lwawo ngashi taye mu indile e shi ya ningile. “Ashike nee onda hala oku shi popya mo sha yela nawa kutya, tse sho tatu indile ekwatho kutatekulu gwetu, Omuleli gwetu moSwapo Sam Nujoma, itatu shi ningi nuuwinayi nenge nehalelo lyuuwinayi.Otatu shi ningi nomitima dha yela, dhaanona taya lili koshipala sha he, e ya kwathele molweepo lwawo nomuudhigu wawo,” Meme Nathingo ta yeleke ngawo nokugwedha ko ta ti kutya yo ngashi pOniipa mOshitopolwa sha Shikoto moka, oye na mo aantu ye na omaulema, ya lemanena miita yekondjelomanguluko.Kaye na we sho taya vulu okuninga noya pumbwa ekwatho opo ya kale ye na omwenyo, ya kale taya hupu nonando ye na nale omaudhigu gawo sho ya lemana ngawo.Ta ti kutya oye na oyendji taya ehama omukithi gwoHIV-AIDs mboka ya pewa omiti noya pumbwa iikulya opo onkalo yawo yi vule okulepekwa, ashike nee kaye na iikulya.Kaye na iimaliwa yokulanda iikulya, na itashi kwatha sha okupewa omiti yo kaye na iikulya, oshoka omiti odha pumbwa omuntu wu na iikulya konima sho we dhi nu.”Aantu mboka oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu kEpangelo nenge kOngundu yawo ndjoka tayi pangele yoSwapo.Onkee ano, omaindilo getu gokwiindila tu kwathelwe, oshimaliwa nosho tuu, kage shi kweekelwahi, naga talike ko ngaa nawa nelalakano lyoku tu pa ekwatho lyasha.”Tse natse koshikuki sha Namibia, otwa hala ko ngaa oshipambu, oshoka sho twa li kombanda, otwa li tatu kondjele emanguluko lya Namibia opo tu ka mone mo uuwanawa washa, ngashi yakwetu yamwe,” Nathingo ta ti ngaaka.Okwa yelitha wo kutya yo kaye li nande mombepo yokutuka nenge yokupopya nayi He yOshigwana Omundohotola Sam Nujoma.Ashike ota ti oye mu indile nombili nonesimaneko enene e ya kwathele noku ya popile muupyakadhi wawo mboka ye na woluhepo olunene.”Ashike nee onda hala oku shi popya mo sha yela nawa kutya, tse sho tatu indile ekwatho kutatekulu gwetu, Omuleli gwetu moSwapo Sam Nujoma, itatu shi ningi nuuwinayi nenge nehalelo lyuuwinayi.Otatu shi ningi nomitima dha yela, dhaanona taya lili koshipala sha he, e ya kwathele molweepo lwawo nomuudhigu wawo,” Meme Nathingo ta yeleke ngawo nokugwedha ko ta ti kutya yo ngashi pOniipa mOshitopolwa sha Shikoto moka, oye na mo aantu ye na omaulema, ya lemanena miita yekondjelomanguluko.Kaye na we sho taya vulu okuninga noya pumbwa ekwatho opo ya kale ye na omwenyo, ya kale taya hupu nonando ye na nale omaudhigu gawo sho ya lemana ngawo.Ta ti kutya oye na oyendji taya ehama omukithi gwoHIV-AIDs mboka ya pewa omiti noya pumbwa iikulya opo onkalo yawo yi vule okulepekwa, ashike nee kaye na iikulya.Kaye na iimaliwa yokulanda iikulya, na itashi kwatha sha okupewa omiti yo kaye na iikulya, oshoka omiti odha pumbwa omuntu wu na iikulya konima sho we dhi nu.”Aantu mboka oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu kEpangelo nenge kOngundu yawo ndjoka tayi pangele yoSwapo.Onkee ano, omaindilo getu gokwiindila tu kwathelwe, oshimaliwa nosho tuu, kage shi kweekelwahi, naga talike ko ngaa nawa nelalakano lyoku tu pa ekwatho lyasha.”Tse natse koshikuki sha Namibia, otwa hala ko ngaa oshipambu, oshoka sho twa li kombanda, otwa li tatu kondjele emanguluko lya Namibia opo tu ka mone mo uuwanawa washa, ngashi yakwetu yamwe,” Nathingo ta ti ngaaka.Okwa yelitha wo kutya yo kaye li nande mombepo yokutuka nenge yokupopya nayi He yOshigwana Omundohotola Sam Nujoma.Ashike ota ti oye mu indile nombili nonesimaneko enene e ya kwathele noku ya popile muupyakadhi wawo mboka ye na woluhepo olunene.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News