Ookomanda heyali dhOpolisi dha lundululwa pomahala gadho omakulu

Ookomanda heyali dhOpolisi dha lundululwa pomahala gadho omakulu

O POLISI ya Namibia oya ninga omalundululo mokati kOokomanda dhayo dhOpolisi mIitopolwa yi li iheyali ngoka ga yi miilonga petameko lyOmwedhi nguka.

Kakukutu kOpevi kOpolisi ya Namibia, Ndjayi Tuweefeni M’lukeni, ta lombwele oshigongi shAatoolinkundana mOshakati mEtitano lya zi ko kutya Komanda yOpolisi mOshitopolwa sha Shana Komufala gwOpevi gwOpolisi Anghuwo Josef Anghuwo ngoka a kala mOshakati okwa lundululilwa kOshitopolwa sha Ojozondjupa notaka ka kala kOtjiwarongo, omanga Komanda yOpolisi mOshitopolwa sha Musati Komufala gwOpevi gwOpolisi Ndahangwapo Kashihakumwa, ngoka a kala kOutapi, a lundululilwa kOshitopolwa sha Shana, kOshakati. kOmusati otaku ya Komufala gwOpevi gwOpolisi Simion Shidinge ngoka a kala kOmanda yOpolisi kwali mOshitopolwa sha Omaheke.Komufala gwOpevi gwOpolisi Festus Shilongo ngoka a kala Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Kunene otayi kOshitopolwa sha Erongo, omanga Komufala gwOpevi gwOpolisi Mandume Shifonono ngoka a kala kOmanda gwOpolisi mOshitopowla sha Otjozondjupa mOtjiwarongo, tayi kOshitopowla sha Kunene na Komufala gwOpevi gwOpolisi Ananias Muzile ngoka a kala kOmanda yOpolisi mOshitopolwa sha Shikoto ta yi kOmaheke.M’lukeni okwa ti kutya Oshikoto kashi na manga Komanda gwasho gwOpolisi na opo taka ulikwa muule wethimbo twa thinda mo.Elundululo ndika, Ndjayi M’lukeni okwa ti kutya otali ningwa nuuwanawa uunene.Kwa halika Ookomanda dhOpolisi ndhika dhi ilonge oshilongo, onkalo naantu yamo.Komufala gwOpevi gwOpolisi Kashihakumwa na Anghuwo, oya ti yo oye uvitile elundululo ndika ombili notashi ya kwatha lela okushiwa aakalimo ayehe yomoshilongo nokushiwa wo nkene ye na okulonga nayo.M’lukeni ta ti kutya nonando moshilongo mu na ngaa omiyonena mpaka naampeyaka, hadho nga dhi sitha uunye, molwashoka Opolisi oyi li yi ilongekidha okuungaunga nadho.Ta ti Ookomitiye dhopokati kOpolisi noshigwana, otadhi ka ndjangekwa opo elongelolumwe pokati kOpolisi noshigwana li kale lya tya shoo nawa.Kakukutu kOpevi kOpolisi ta pandula oshigwana sho tashi longele kumwe nawa nOpolisi noku shi indila shi tsikile ngeyi nokulongela kumwe nOpolisi mekondjitho lyiimbuluma moshilongo.kOmusati otaku ya Komufala gwOpevi gwOpolisi Simion Shidinge ngoka a kala kOmanda yOpolisi kwali mOshitopolwa sha Omaheke.Komufala gwOpevi gwOpolisi Festus Shilongo ngoka a kala Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Kunene otayi kOshitopolwa sha Erongo, omanga Komufala gwOpevi gwOpolisi Mandume Shifonono ngoka a kala kOmanda gwOpolisi mOshitopowla sha Otjozondjupa mOtjiwarongo, tayi kOshitopowla sha Kunene na Komufala gwOpevi gwOpolisi Ananias Muzile ngoka a kala kOmanda yOpolisi mOshitopolwa sha Shikoto ta yi kOmaheke.M’lukeni okwa ti kutya Oshikoto kashi na manga Komanda gwasho gwOpolisi na opo taka ulikwa muule wethimbo twa thinda mo.Elundululo ndika, Ndjayi M’lukeni okwa ti kutya otali ningwa nuuwanawa uunene.Kwa halika Ookomanda dhOpolisi ndhika dhi ilonge oshilongo, onkalo naantu yamo.Komufala gwOpevi gwOpolisi Kashihakumwa na Anghuwo, oya ti yo oye uvitile elundululo ndika ombili notashi ya kwatha lela okushiwa aakalimo ayehe yomoshilongo nokushiwa wo nkene ye na okulonga nayo.M’lukeni ta ti kutya nonando moshilongo mu na ngaa omiyonena mpaka naampeyaka, hadho nga dhi sitha uunye, molwashoka Opolisi oyi li yi ilongekidha okuungaunga nadho.Ta ti Ookomitiye dhopokati kOpolisi noshigwana, otadhi ka ndjangekwa opo elongelolumwe pokati kOpolisi noshigwana li kale lya tya shoo nawa.Kakukutu kOpevi kOpolisi ta pandula oshigwana sho tashi longele kumwe nawa nOpolisi noku shi indila shi tsikile ngeyi nokulongela kumwe nOpolisi mekondjitho lyiimbuluma moshilongo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News