Onkee taya tungitha Oongeleka mOnooli

Onkee taya tungitha Oongeleka mOnooli

O MUSITAGONGALO gwEgongalo lya Nawa Elcin mOmbalantu tate Efraim Iiyambo, okwa tseyitha kutya oshimaliwa shoka ya kala taya gongele omolwetungo lyOngeleka pOnawa mpoka, oya mona po ngaa tashi vulu okutamekitha etungo lyOngeleka yawo, notaya indile nee kutya aatungi, unene mboka yOongeleka, mboka ye na ehalo lyokutunga Ongeleka yawo ndjika, pOnawa mpoka, ya ninge omaindilo gokuya tungila Ongeleka.

Omusita Iiyambo ta ti kutya, aatungi mboka ye na ehalo lyokukatunga Ongeleka ya Nawa ndjika, ya tume meendelelo oopreisa dhawo kutya Ongeleka ndjoka otaya vulu oku yi tunga pashimaliwa shi thike peni. Tashi ti Egongalo otaye ke li pula oshimaliwa shi thike peni mokutunga Ongeleka yatya ngawo.Omutungi nenge aatungi mboka mu na ehalo lyatya ngawo kaleni mwa gandja Oondando dheni manga eti 8 Desemba nuumvo inali thika.Omusita Iiyambo ota gwedha po kutya Ondando yoye inayi kwatela mo iitungitho (materials) oshoka mbyoka oye yina nale.Oplana yOngeleka, tate Iiyambo ota ti nayo opo yi li nale nomutungi ota vulu oku yi imonena pOngeleka pOnawa mpoka nenge pOngeshefa ya tate Johannes Andjamba pOutapi kOondola/N$150 adhike.Ngoka wa hala uuyelele wa gwedhwa po monathana nOmusita Iiyambo ye mwene kongodhi ye yonomola 0812709420, nenge tate Noa Haludilu konomola 0811270113 nenge na meme Lahya Ishitile konomola 0812512457.Omatungo gOongeleka omakulu ogendji moshilongo, unene tuu muumbangalantu, oga kulupa nopwa pumbwa shili pu tungwe galwe pehala lyago omolu onkalo tayi ende pashinanena noya pumbwa iinima iipe.Aakwanegongalo pOmagongalo ogendji oya indjipala noonkondo nomatungo gOongeleka ogendji oga ninga omashona, Aakwanegongalo itaya gwana mo we.Onkee osha simana shili aakwanegongalo yi idhipagele po opo yi imonene omatungo gOongeleka omape, moka tamu gwana nawa Aakwanegongalo nokuhambelelela mo Kalunga Omushiti gwawo nombili.Tashi ti Egongalo otaye ke li pula oshimaliwa shi thike peni mokutunga Ongeleka yatya ngawo.Omutungi nenge aatungi mboka mu na ehalo lyatya ngawo kaleni mwa gandja Oondando dheni manga eti 8 Desemba nuumvo inali thika.Omusita Iiyambo ota gwedha po kutya Ondando yoye inayi kwatela mo iitungitho (materials) oshoka mbyoka oye yina nale.Oplana yOngeleka, tate Iiyambo ota ti nayo opo yi li nale nomutungi ota vulu oku yi imonena pOngeleka pOnawa mpoka nenge pOngeshefa ya tate Johannes Andjamba pOutapi kOondola/N$150 adhike.Ngoka wa hala uuyelele wa gwedhwa po monathana nOmusita Iiyambo ye mwene kongodhi ye yonomola 0812709420, nenge tate Noa Haludilu konomola 0811270113 nenge na meme Lahya Ishitile konomola 0812512457.Omatungo gOongeleka omakulu ogendji moshilongo, unene tuu muumbangalantu, oga kulupa nopwa pumbwa shili pu tungwe galwe pehala lyago omolu onkalo tayi ende pashinanena noya pumbwa iinima iipe.Aakwanegongalo pOmagongalo ogendji oya indjipala noonkondo nomatungo gOongeleka ogendji oga ninga omashona, Aakwanegongalo itaya gwana mo we.Onkee osha simana shili aakwanegongalo yi idhipagele po opo yi imonene omatungo gOongeleka omape, moka tamu gwana nawa Aakwanegongalo nokuhambelelela mo Kalunga Omushiti gwawo nombili.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News