Ongwaka ya zalekwa ofeyi ombwaawa

Ongwaka ya zalekwa ofeyi ombwaawa

N gaashi naanaa oyendji haya popi nokwiigidha kutya omufuko a mona mwene, osho naanaa sha ningwa nomehuliloshiwike lya zi ko.

Onkundana okuzilila kOkaito otayi holola ngeyi kutya ohole ya ende tayi nyenyepala sigo tayi dhogeke okuya muukulupe. Omukulupe gwomimvo 68 okwa hokana pangeleki nomukulupe omukwawo gwomimvo 78 – shoka sha eta aakulupe mbaka ya kale oyo aakulupe taya hokana mOngeleka ya Immanuel Lutheran pOkaiti (Keetmanshoop).Shika osho oshinima oshinene sha ningwa pandjokonona yOngeleka ndjika miinima yi na sha noondjokana shoka tashi vulika nokuli osho shi kale epipi lyaakuulupe taya hokanathana pomimvo ndhoka mu Namibia.Tatekulu Gert Coetzee na meekulu Sara Dawids oya hokana nokuninga ohango yawo mOlyomakaya ga zi ko.Ehokanitho ndika olya li lya ningwa ku Shitayingeleki sha Keetmanshoop Simon Petrus Tiboth gwOngeleki ya ELCRN.Oonakuhokanathana mbaka yaali oya tsakanene omimvo dhontumba dha zileko konima sho omusamane gwa meekulu Sara a si, ashike itaya dhimbulukwa kutya uunake naanaa nenge openi ya li ya tsakanena.Eso olyo owala tali keya topola, meekulu Coetzee ta popi ngaaka.”Gert oye ta ka kala noshinakugwanithwa peso lyandje molwashoka kandi na ofamili,” ta lombwele ngaaka The Namibian.Pahokololo lya meekulu Sara, okwa li e na uunona uumati uyali, ashike auhe owa hulitha ngashiingeyi.Gert okwa hokolola ngeyi kutya oya ningi etokolo lyokuhokana molwashoka aantu oya kala taye ya hokola kutya oye li pamwe.Pahokololo lya tatekulu Gert, oye ha longo mo iinima ayihe yopelugo nenge tutye yomokombitha molwashoka meekulu Sara okwa tsika.”Ondi hole omukulukadhi gwandje, nokutsika kwe ka ku shi uupyakadhi ku ngame,” tatekulu Gert ta popi ngaaka konima yoshituthihango shawo.Omukulupe gwomimvo 68 okwa hokana pangeleki nomukulupe omukwawo gwomimvo 78 – shoka sha eta aakulupe mbaka ya kale oyo aakulupe taya hokana mOngeleka ya Immanuel Lutheran pOkaiti (Keetmanshoop).Shika osho oshinima oshinene sha ningwa pandjokonona yOngeleka ndjika miinima yi na sha noondjokana shoka tashi vulika nokuli osho shi kale epipi lyaakuulupe taya hokanathana pomimvo ndhoka mu Namibia.Tatekulu Gert Coetzee na meekulu Sara Dawids oya hokana nokuninga ohango yawo mOlyomakaya ga zi ko.Ehokanitho ndika olya li lya ningwa ku Shitayingeleki sha Keetmanshoop Simon Petrus Tiboth gwOngeleki ya ELCRN.Oonakuhokanathana mbaka yaali oya tsakanene omimvo dhontumba dha zileko konima sho omusamane gwa meekulu Sara a si, ashike itaya dhimbulukwa kutya uunake naanaa nenge openi ya li ya tsakanena.Eso olyo owala tali keya topola, meekulu Coetzee ta popi ngaaka.”Gert oye ta ka kala noshinakugwanithwa peso lyandje molwashoka kandi na ofamili,” ta lombwele ngaaka The Namibian.Pahokololo lya meekulu Sara, okwa li e na uunona uumati uyali, ashike auhe owa hulitha ngashiingeyi.Gert okwa hokolola ngeyi kutya oya ningi etokolo lyokuhokana molwashoka aantu oya kala taye ya hokola kutya oye li pamwe.Pahokololo lya tatekulu Gert, oye ha longo mo iinima ayihe yopelugo nenge tutye yomokombitha molwashoka meekulu Sara okwa tsika.”Ondi hole omukulukadhi gwandje, nokutsika kwe ka ku shi uupyakadhi ku ngame,” tatekulu Gert ta popi ngaaka konima yoshituthihango shawo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News