Ondumba yiilwitho niitopitha yilwe yi itsuwa mOshakati

Ondumba yiilwitho niitopitha yilwe yi itsuwa mOshakati

I IKUTI omayovi nomayovi yokoondjembo dhoshikwiita noshowo iitopitha oyi itsuwa mohofa yegumbo limwe mOndoolopa ya Shakati Omaandaha ngaka ga zi ko noya lopotwa meendelelo kOpolisi, ndjoka ye ya wo meendelelo nokuninga ekonaakono.

Iikuti mbyoka oyindjiyindji nosho wo iitopitha, yOogranade naambyoka yomililo, otaku tiwa kutya oyo mbyoka ya li hayi longithwa kAakwiita ya South Afrika pethimbo lyiita yekondjelomanguluko notashi vulika sho iita ya hulu, yamwe yomaakwiita ye yi fulile owala oshilambo mohofa yegumbo ndyoka noku yi fumvika mo. Mwene gwegumbo ndyoka ota lombwele The Namibian kutya ongula yOmaandaha ngoka okwa li ta opaleke ohofa ye, ano te yi halaka noshihalaka.Mokuhalaka moka, okwiitsu miikuti yokoondjembo nokwa ithana nziya Opolisi.Opolisi yokukonaakona iitopitha oye ya noya tameke tayi hadha apehe momudhingoloko ngoka noyi itsu natango miikuti oyindji nomiitopitha wo yilwe.Ooholo odhindji odha dhimbululwa kutya odhoondjembo dhAakwiita ya South Afrika yopethimbo ndyoka dhoonomola ngashi R1, 3, 4 no 5, ano dha li nee hadhi longithwa kAakwiita ya South Africa yopethimbo ndyoka, ano SADF, SWATF noshowo kOkoevoeta.Pakuuva otayi ka fikwa po, oshoka oya yonuuka na itayi vulu we okulongithwa.Pethimbo lyUukoloni, Ondoolopa ya Shakati, moka pethimbo ndika mu na Aanambelewa Aakuluntu yEpangelo, oya kala ashike yiilumbu, mwa kwatelwa nee Aanambelewa Aakuluntu yepangelo lyokatongotongo opethimbo ndyoka, unene tuu mboka yEtanga lyEgameno lya South Afrika lyopethimbo ndyoka.Aakalimo yomomagumbo gomondoolopa ya Shakati ndjika otaya indilwa nee kutya naya takamithe nawa, oshoka nani moohofa dhimwe dhomagumbo gawo moka omwa fumvikwa iitopitha.Unene tuu aanona naya kunkililwe nawa opo yaa toole nokudhana niinima kaye yi shi.”Ino shi kwata, shi lopota”.Mwene gwegumbo ndyoka ota lombwele The Namibian kutya ongula yOmaandaha ngoka okwa li ta opaleke ohofa ye, ano te yi halaka noshihalaka.Mokuhalaka moka, okwiitsu miikuti yokoondjembo nokwa ithana nziya Opolisi.Opolisi yokukonaakona iitopitha oye ya noya tameke tayi hadha apehe momudhingoloko ngoka noyi itsu natango miikuti oyindji nomiitopitha wo yilwe.Ooholo odhindji odha dhimbululwa kutya odhoondjembo dhAakwiita ya South Afrika yopethimbo ndyoka dhoonomola ngashi R1, 3, 4 no 5, ano dha li nee hadhi longithwa kAakwiita ya South Africa yopethimbo ndyoka, ano SADF, SWATF noshowo kOkoevoeta.Pakuuva otayi ka fikwa po, oshoka oya yonuuka na itayi vulu we okulongithwa.Pethimbo lyUukoloni, Ondoolopa ya Shakati, moka pethimbo ndika mu na Aanambelewa Aakuluntu yEpangelo, oya kala ashike yiilumbu, mwa kwatelwa nee Aanambelewa Aakuluntu yepangelo lyokatongotongo opethimbo ndyoka, unene tuu mboka yEtanga lyEgameno lya South Afrika lyopethimbo ndyoka.Aakalimo yomomagumbo gomondoolopa ya Shakati ndjika otaya indilwa nee kutya naya takamithe nawa, oshoka nani moohofa dhimwe dhomagumbo gawo moka omwa fumvikwa iitopitha.Unene tuu aanona naya kunkililwe nawa opo yaa toole nokudhana niinima kaye yi shi.”Ino shi kwata, shi lopota”.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News