Ondjila ya Mungwelume otayi tulwa oteya

Ondjila ya Mungwelume otayi tulwa oteya

O NDJILA ya Mungwelume, ndjoka tayi lilwa koyendji haye yi ende omoluuwinayi wayo, otwa kundana tayi tulwa oteya, ashike aniwa oshinano owala shookilometa hetatu (8) okuza mOshakati.

Nande ongaaka gumwe gwomOkampani ndjoka tayi longo ondjila ndjoka ota ti kutya, edhilaadhilo olyo ngaa ndjoka lyoku ke yi tula oteya ayihe sigo okOmungwelume, okuya mwaandjoka ya Mafo nOkalongo pOmarobota ga Mungwelume. Iilonga yokutula oshitopolwa shoka oteya, oya tamekele nale Omaandaha gOshiwike shika nokwa tegelelwa yi kapwe aniwa muule wOomwedhi twa thinda mo.Okampani yedhina NAMCON oyo tayi longo ondjila ndjoka.Ondjila ndjoka ya Shakati na Mungwelume oya kala ethimbo ele lela tayi nyenyetwa omoluuwinayi wayo nohayi eta wo nokuli niiponga oyindji yomoondjila, moka oyendji ya kanithila mo oomwenyo dhawo nenge ya lemanena mo.Aakalimo yokOmungwelume hoka, omathimbo ga zi ko mewiliko lyaakuluntu yamwe yaahoka, oya totele po Okambo moka aakalimo nosho tuu ya kala taya tula mo okamaliwa omolu etameko lyokukwathela Epangelo ngeno li tulithe ondjila ndjoka oteya.Egongelo lyoshimaliwa olya fa lya li lya hulile ondjilakati.Ashike eindilo lyokutya ondjila nayi ye oteya, onkee ngaa lya kala tali ningwa.Metiyali, The Namibian okwa li a talele po iilonga yokutula ondjila ndjoka oteya, mpoka ya adha aaniilonga taya hupu omalambo nokukutha mo evi, lwopOnanime mpoka, taye li tutile kombanda yondjila, ongetameko nee lyoku yi tula oteya, ookilometa ndhoka hetatu manga.Ondjila yopokati kOshakati nOmungwelume oyi na oshinano shOokilometa dha pita pomilongo mbali (20) nosha yela kutya oshitopolwa shoka sha thigala ko osho oshinene.Aakalimo yamwe otaya nyenyetele Okampani ndjoka tayi longo ondjila kutya inayi tula po omadhidhiliko gomoondjila mpoka tayi longo, notashi vulika shi ete iiponga kiihauto mbyoka tayi ende ethimbo alihe mondjila ndjoka.Ashike Folomana yiilonga yondjila ndjoka, okwa lombwela The Namibian kutya oshigwana inashi nyenyeta manga, otaya ka tula mo omadhidhiliko ga yela nawa muule woshiwike shika.Iilonga yokutula oshitopolwa shoka oteya, oya tamekele nale Omaandaha gOshiwike shika nokwa tegelelwa yi kapwe aniwa muule wOomwedhi twa thinda mo.Okampani yedhina NAMCON oyo tayi longo ondjila ndjoka.Ondjila ndjoka ya Shakati na Mungwelume oya kala ethimbo ele lela tayi nyenyetwa omoluuwinayi wayo nohayi eta wo nokuli niiponga oyindji yomoondjila, moka oyendji ya kanithila mo oomwenyo dhawo nenge ya lemanena mo.Aakalimo yokOmungwelume hoka, omathimbo ga zi ko mewiliko lyaakuluntu yamwe yaahoka, oya totele po Okambo moka aakalimo nosho tuu ya kala taya tula mo okamaliwa omolu etameko lyokukwathela Epangelo ngeno li tulithe ondjila ndjoka oteya.Egongelo lyoshimaliwa olya fa lya li lya hulile ondjilakati.Ashike eindilo lyokutya ondjila nayi ye oteya, onkee ngaa lya kala tali ningwa.Metiyali, The Namibian okwa li a talele po iilonga yokutula ondjila ndjoka oteya, mpoka ya adha aaniilonga taya hupu omalambo nokukutha mo evi, lwopOnanime mpoka, taye li tutile kombanda yondjila, ongetameko nee lyoku yi tula oteya, ookilometa ndhoka hetatu manga.Ondjila yopokati kOshakati nOmungwelume oyi na oshinano shOokilometa dha pita pomilongo mbali (20) nosha yela kutya oshitopolwa shoka sha thigala ko osho oshinene.Aakalimo yamwe otaya nyenyetele Okampani ndjoka tayi longo ondjila kutya inayi tula po omadhidhiliko gomoondjila mpoka tayi longo, notashi vulika shi ete iiponga kiihauto mbyoka tayi ende ethimbo alihe mondjila ndjoka.Ashike Folomana yiilonga yondjila ndjoka, okwa lombwela The Namibian kutya oshigwana inashi nyenyeta manga, otaya ka tula mo omadhidhiliko ga yela nawa muule woshiwike shika.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News