Omutse gwongombe gwiitsuwa mengande mOmpundja

Omutse gwongombe gwiitsuwa mengande mOmpundja

A AFUTHI yiimuna, unene tuu yoongombe onkee taya tsikile noku yi yaka nokulongitha omaulingilingi kehe ngoka taya vulu okukanitha iinkoti mokuyaka iimuna ngeyi, unene tuu oongombe noku dhi landitha po nenge oku dhi dhipaga po.

Uuyelele wumwe wuulingilingi mokuyaka nokudhipaga oongombe, owe ya ishewe puuyelele Omaandaha ngaka ga zi ko, sho oonakuyaka nenge nakuyaka ongombe nenge oongombe mOnooli, kutya nee omOshakati nenge openi walyewo, a dhi paga po yimwe ndele omutse gwayo te ke gu ekelahi miihwa mendangalati limwe li li momukunda Ompundja mUukwambi mOshitopolwa sha Shana. Olopota ndjika oya etelwa Oshifo shika ku Kansola gwOshikandjohogololo sha Mpundja tate Adolf Uunona ngoka a ti kutya Omufuthi nenge aafuthi yoongombe oye ya mOmukunda Ompundja ongula yOmaandaha nohauto yoIzuzu yo V-6, yi na omutse gwongombe nomakondo, nokweekela omutse ngoka nomakondo miihwa, ano mengande momukunda gwaMpundja moka nokufadhuka po ishewe neendelelo enene ya thinda kOshakati hoka ya zilile.Pomudhingoloko opwa li aakwashigwana, ya li ngaa kokule kashona, mboka ya dhidhilike aantu taya kutha sha mohauato noku shi ekelahi miihwa moka.Sho ye ya po, konima mbeyaka ye shi ninga sho ya fadhuka po nohauto yawo, mengande moka oya adha mo omutse gwongombe nomakondo gaali gongombe ndjoka, taku tengenekwa kutya oya li ombambi-ntiligane kashona.Aakalimo oya yi nokukalopota oshinima shika ku Kansola Uunona, ngoka e shi lopota wo nokOpolisi.Opolisi oya ka tala ko omutse gwongombe ngoka noyi li nee tayi konaakona oshinima shika.Unene tayi kongo mboka nenge ngoka e shi ninga.Kansola Uunona ota indile a mana mo koshigwana shoka sha kanitha oongombe nenge ongombe, shi ye kOpolisi ya Shakati shi tale omutse gwongombe ndjoka pamwe ogwongombe ngaa ya gumwe ngoka a kanitha oongombe nenge ongombe ye.Ta indile wo koshigwana shi kale sha kotokela aafuthi yiimuna molwashoka oye li itaya kotha we meyako lyiimuna, unene tuu oongombe.Olopota ndjika oya etelwa Oshifo shika ku Kansola gwOshikandjohogololo sha Mpundja tate Adolf Uunona ngoka a ti kutya Omufuthi nenge aafuthi yoongombe oye ya mOmukunda Ompundja ongula yOmaandaha nohauto yoIzuzu yo V-6, yi na omutse gwongombe nomakondo, nokweekela omutse ngoka nomakondo miihwa, ano mengande momukunda gwaMpundja moka nokufadhuka po ishewe neendelelo enene ya thinda kOshakati hoka ya zilile. Pomudhingoloko opwa li aakwashigwana, ya li ngaa kokule kashona, mboka ya dhidhilike aantu taya kutha sha mohauato noku shi ekelahi miihwa moka.Sho ye ya po, konima mbeyaka ye shi ninga sho ya fadhuka po nohauto yawo, mengande moka oya adha mo omutse gwongombe nomakondo gaali gongombe ndjoka, taku tengenekwa kutya oya li ombambi-ntiligane kashona.Aakalimo oya yi nokukalopota oshinima shika ku Kansola Uunona, ngoka e shi lopota wo nokOpolisi.Opolisi oya ka tala ko omutse gwongombe ngoka noyi li nee tayi konaakona oshinima shika.Unene tayi kongo mboka nenge ngoka e shi ninga.Kansola Uunona ota indile a mana mo koshigwana shoka sha kanitha oongombe nenge ongombe, shi ye kOpolisi ya Shakati shi tale omutse gwongombe ndjoka pamwe ogwongombe ngaa ya gumwe ngoka a kanitha oongombe nenge ongombe ye.Ta indile wo koshigwana shi kale sha kotokela aafuthi yiimuna molwashoka oye li itaya kotha we meyako lyiimuna, unene tuu oongombe.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News