Omuprima a indila uukumwe mokati kAanamibia

Omuprima a indila uukumwe mokati kAanamibia

N GASHI shito nonuumvo Esiku lya Cassinga olya dhimbulukilwe wo pOndeshifiilwa mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena, mpoka aakwiita yOPLANA yOSWAPO ye li 21 lwaampoka ya dhipagelelwe kiilyo yomatanga gAakwiita ya South Africa nOkoevoeta molugodhi lwopOndeshifiilwa lwometi 2 Apilili 1989 nokufumvikwa wo momukunda tuu ngoka.

Oministeli Onkuluntu Nahas Angula oye a popitha oshigwana mpoka nokutula wo Ongala onene kOmbila yAakwiita yOPLANA mboka ya dhipagelelwe mpoka kaakwiita yomukolonyeki South Africa meti 2 Apilili 1989. Aakwiita yOPLANA ye li 21 lwaampoka kAakwiita ya South Africa nomidhimba dhawo odha thigwa mpoka konima sho ye dhi kokololele mokandombe ke li mekowe lya tate Hesekiel Naunyango mOndeshifiilwa moka.Omuprima okwa indila koshigwana sha Namibia, unene kAakwaSwapo ya kale ya hangana mokukaleka po emanguluko lyoshilongo ndjoka inali za pokapala kayela.Ano lya zi metiko lyombinzi lyolyenelyene.Omuprima gwoshilongo ta indile kAanamibia ayehe ya kuthe ombinga onene metungo nomehumithokomeho lyoshilongo shawo nokukondjitha oluhepo nomikithi.Ta ti kutya opu na yamwe yomAanamibia mboka ye na ondumbo nonkalonawa yoshilongo shika noye na okuulikilwa koshigwana oshiholimbili kutya nonando ya kembadhele ngawo itaya sindana mekondjo lyawo ndjoka.Omuprima Angula ta lombwele oshigwana mpoka kutya Aakwaswapo sho ya kala taya kondjele emanguluko, oya kala taya kondjele emanguluko lya Namibia naashihe shi li mo, unene tuu evi.Aakalimo ya hala evi ya kale mo nombili noyuuvite uugumbo.Ashike Omuprima okwa ti kutya opu na aanafaalama yamwe yomuushimba, ano yiilumbu mboka inaya hala okutopola evi naakalimo yakwawo noye li ya tameka okuninga iihelele nokupiyaganeka omalandulathano gEpangelo moshinima shegandjo nelongitho lyevi.Omuprima Angula ta ti kutya omasiku ngaka Aanafaalama mbaka yomuushimba oye li po ya konga po omukalo gwiineya gwokushangitha po oofaalama dhawo noku dhi landitha po omavi gawo koohandimwe, sho inaya hala oku ga landitha po kEpangelo, pamulandu gwokulanda ko oofaalama kooyene yadho noku gandja omahala kwaamboka ye ga pumbwa ya tulululwe mo.”Ooyene yOofaalama yamwe ohayi ihokololitha ya mbangorota opo oofaalama dhawo dhi landithwe po pamukalo gwofanditha, moka ofaalama yoomiliona 5 tayi vulu okukotha nawa lela oomiliona omulongo (10).Oshinima shika osha uvitha Epangelo nayi molwashoka otashi kelele okupita nawa kOmulandu gwEpangelo ngoka gwa kala po nale,” Angula ta popi.Omuprima okwa indile wo a mana mo kAakwaswapo kutya naya ethe po okwiipopila muuyineyi.Ta ti, “Oshilongo shika oshinene.Twa gwana mo atuhetuhe notwa pumbwa ashike atuheni kumwe tu kaleni kumwe, tu longeleni kumwe noku shi humitha komeho.Pesiku lya Cassinga pOndeshifiilwa mpoka opwa li wo Omukwaniilwa gwUukwanyama meekulu Martha Mwadinomho ya Kristian Nelumbu nOmalenga ge, Gavena yOshitopolwa sha Hangwena tate Usko Nghaamwa noshowo Ookaansela dhe dhIikandjohogololo naandhoka dhOmalelo gOondoolopa, Awiliki yOpambepo, aanangeshefa, aalongisikola naapangi, aanyasha nuunona noshowo etanga lyOpolisi naakondjelimanguluko oyendjiyendji.Omuprima Angula okwa li a tula ko ongala kombila yoohailwa hoka noku ya pa esimaneko lya hugunina.Omukwaniilwa gwUukwanyama meekulu Martha Mwadinomho ya Kristian Nelumbu naye okwa tula ko wo ongala nokugandja esimaneko lya lya hugunina kOohailwa mboka.Ehokololo tali gandjwa mpoka otali ti kutya Aakwiita yOPLANA mbaka sho ya dhipagelelwe mpoka, omidhimba dhawo odha li dha gongelwa nokutulwa mokandombe ke li mekowe lyomusamane Hesekiel Naunyango mOndeshifiilwa moka.Dha ekelwa mo kOokoevoeta niilyo yOSWATF nokomatanga ga South Africa gopethimbo ndjoka.Sho pwa piti omasiku gontumba, omidhimba dhaakwiita mbaka yOPLANA odha tameke tadhi yonuuka naakalimo yomOndeshifiilwa taya kwathelwa kuyalwe ya za koombinga noombinga dhOshitopolwa shomOnooli, oye ya fulile oshilambo shimwe, ano ombila yimwe noku ya fumvika mo.Aakwiita yOPLANA ye li 21 lwaampoka kAakwiita ya South Africa nomidhimba dhawo odha thigwa mpoka konima sho ye dhi kokololele mokandombe ke li mekowe lya tate Hesekiel Naunyango mOndeshifiilwa moka.Omuprima okwa indila koshigwana sha Namibia, unene kAakwaSwapo ya kale ya hangana mokukaleka po emanguluko lyoshilongo ndjoka inali za pokapala kayela.Ano lya zi metiko lyombinzi lyolyenelyene.Omuprima gwoshilongo ta indile kAanamibia ayehe ya kuthe ombinga onene metungo nomehumithokomeho lyoshilongo shawo nokukondjitha oluhepo nomikithi.Ta ti kutya opu na yamwe yomAanamibia mboka ye na ondumbo nonkalonawa yoshilongo shika noye na okuulikilwa koshigwana oshiholimbili kutya nonando ya kembadhele ngawo itaya sindana mekondjo lyawo ndjoka.Omuprima Angula ta lombwele oshigwana mpoka kutya Aakwaswapo sho ya kala taya kondjele emanguluko, oya kala taya kondjele emanguluko lya Namibia naashihe shi li mo, unene tuu evi.Aakalimo ya hala evi ya kale mo nombili noyuuvite uugumbo.Ashike Omuprima okwa ti kutya opu na aanafaalama yamwe yomuushimba, ano yiilumbu mboka inaya hala okutopola evi naakalimo yakwawo noye li ya tameka okuninga iihelele nokupiyaganeka omalandulathano gEpangelo moshinima shegandjo nelongitho lyevi.Omuprima Angula ta ti kutya omasiku ngaka Aanafaalama mbaka yomuushimba oye li po ya konga po omukalo gwiineya gwokushangitha po oofaalama dhawo noku dhi landitha po omavi gawo koohandimwe, sho inaya hala oku ga landitha po kEpangelo, pamulandu gwokulanda ko oofaalama kooyene yadho noku gandja omahala kwaamboka ye ga pumbwa ya tulululwe mo.”Ooyene yOofaalama yamwe ohayi ihokololitha ya mbangorota opo oofaalama dhawo dhi landithwe po pamukalo gwofanditha, moka ofaalama yoomiliona 5 tayi vulu okukotha nawa lela oomiliona omulongo (10).Oshinima shika osha uvitha Epangelo nayi molwashoka otashi kelele okupita nawa kOmulandu gwEpangelo ngoka gwa kala po nale,” Angula ta popi.Omuprima okwa indile wo a mana mo kAakwaswapo kutya naya ethe po okwiipopila muuyineyi.Ta ti, “Oshilongo shika oshinene.Twa gwana mo atuhetuhe notwa pumbwa ashike atuheni kumwe tu kaleni kumwe, tu longeleni kumwe noku shi humitha komeho.Pesiku lya Cassinga pOndeshifiilwa mpoka opwa li wo Omukwaniilwa gwUukwanyama meekulu Martha Mwadinomho ya Kristian Nelumbu nOmalenga ge, Gavena yOshitopolwa sha Hangwena tate Usko Nghaamwa noshowo Ookaansela dhe dhIikandjohogololo naandhoka dhOmalelo gOondoolopa, Awiliki yOpambepo, aanangeshefa, aalongisikola naapangi, aanyasha nuunona noshowo etanga lyOpolisi naakondjelimanguluko oyendjiyendji.Omuprima Angula okwa li a tula ko ongala kombila yoohailwa hoka noku ya pa esimaneko lya hugunina.Omukwaniilwa gwUukwanyama meekulu Martha Mwadinomho ya Kristian Nelumbu naye okwa tula ko wo ongala nokugandja esimaneko lya lya hugunina kOohailwa mboka.Ehokololo tali gandjwa mpoka otali ti kutya Aakwiita yOPLANA mbaka sho ya dhipagelelwe mpoka, omidhimba dhawo odha li dha gongelwa nokutulwa mokandombe ke li mekowe lyomusamane Hesekiel Naunyango mOndeshifiilwa moka.Dha ekelwa mo kOokoevoeta niilyo yOSWATF nokomatanga ga South Africa gopethimbo ndjoka.Sho pwa piti omasiku gontumba, omidhimba dhaakwiita mbaka yOPLANA odha tameke tadhi yonuuka naakalimo yomOndeshifiilwa taya kwathelwa kuyalwe ya za koombinga noombinga dhOshitopolwa shomOnooli, oye ya fulile oshilambo shimwe, ano ombila yimwe noku ya fumvika mo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News