Omupanguli Kanime konyala a fikwa po nOomboma dhomahooli mOngwediva

Omupanguli Kanime konyala a fikwa po nOomboma dhomahooli mOngwediva

O MUPANGULI a tseyika nawa gwomOshakati, e na egumbo li li mOngwediva mOshitopowla sha Shana, Thomas Kanime, ongula onene yEtitatu okwa zi koshakapalu naanegumbo lye, sho aantu kaye inaya tseyika ya kambadhala okufika po egumbo lye noomboma dhomahooli ndhoka ya li ya umbile pomakende nopomiyelo dhegumbo lye.

Omupanguli Kanime ota hokolola kutya ongula onene lela yohela, ano yEtitatu lyoshiwike shika, manga ya kotha, oya pendulwa keinyengo pekende lyondunda yawo yokulala moka a adhika nomukulukadhi gwe. “Otwa uva ashike pekende pwa fa pwa konkolwa noonkondo.Sho nda penduka nokukonakona meendelelo, onda mono kutya ekende olya tatuka.Mokulegaalega kondunda yaanona onda mono ko omulilo gwa yeka komalapi gopekende nonda endelele ndi ka pendule mo aanona oshoka omalapi gopomakende oga yeka omulilo, ngoka gwa li tashi vulika gu kwate komakumbatha nokiinima iikwawo mondunda moka,” Kanime ta hokolola.Ta ti wo kutya pethimbo olyo tuu ndjoka oya uvu wo einyengo komweelo gwokuya moseti okuzilila pondje, nashi ya tala ko nako okwa yeka omulilo.Oya kondjo nee nokudhima omulilo mondunda yaanona yokulala naangoka gwokomweelo gwokuya mOseti noye shi pondola oku gu dhima manga taya ithana wo Opolisi.Opolisi yOsheendelela oya thiki pegumbo lya tate Kanime mpoka nokumona shoka sha ningwa po.Oya tameke tayi konakona nokulandula oompadhi, dhaantu taya tengenekwa ye vulithe puyatano lwaampoka.Oompadhi odha kanene mondjila yoteya.Kepulo, Omukonakoni Omukuluntu gwIipotha mbyoka ya kilikita mOpolisi ya Namibia, Cheif Inspekta Golden Naanda, okwa ti kutya oya uva oshiningwanima shika noye li taye shi konakona.Kepulo kutya pokuma mpoka opwa longithwa shili oomboma dhomahooli, Chief Inspekta Naanda okwa ti kutya, sigo oompaka itaya vulu naanaa okutya oomboma dhomahooli, molwashoka sho ya lombwelwa komusamane Kanime, kaanegumbo lye nokaashinda, inapu uvika omutopelo gwasha.”Oomboma dhomahooli, ohadhi topa, ashike nee sho taku tiwa kutya inapu uvika omutopelo gwasha, itandi vulu oku shi koleka thiluthilu kutya oomboma dhomahooli, dha longithwa mpoka,” Chief Inspekta Naanda ta ti ngawo.Ta gwedha ko ta ti kutya sho ya konakona oya mona po uukende wa li wa tulwa omahooli niinima yimwe na owo wa fike pomahala gamwe pegumbo lya tate Kanime mpoka.”Otwa ithana aanuunongo miinima yiitopitha, okuza kOvenduka, yee ya konakone kutya oshike naanaa sha longithwa muukende moka.Osha li oomboma dhomahooli, nenge oshike naanaa.Ngele mboka ya konakona otu wete kutya otatu ka mona uuyelele wiihwapo nawa notatu ka vula nee okugandja omayamukulo komapulo ngoka kutya osha li oomboma dhomahooli nenge ahawe,” Chief Inspekta Naanda ta ti ngawo.Mengestrata Kanime okuwete kutya oonakukembadhala ya fike po egumbo lye, oya longitha oomboma dhomahooli nenge iinima ya fa oomboma dhomahooli, nonando inadhi topa.Okuwete wo nokwatompwa kutya mboka ye shi ninga oya li ya hala oku mu dhipaga po kumwe naanegumbo lye, oshoka ngele oto fike po egumbo lyomuntu uusiku, wu shi kutya omo e li naanegumbo lye, hagumbo ashike wa hala okufika po, ashike omuntu ngoka kumwe naanegumbo lye neliko lye.”Onkee ngaye ondi wete kutya ngoka nenge mboka ye shi ninga, omwenyo gwandje nogwaantu yandje, ya li ya hala.Otatu pandula ashike Tate Kalunga sho e tu gamena meponokelo ndika notandi indile Opolisi yi konaakone muule oshinima shika nokukwata mboka ye shi ninga opo yee komeho gOveta ye shi hokolole kutya oye shi ningila shike,” tate Kanime ta ti ngawo.Oshiningwanima shika osha ningwa konima yomulongonambali guusiku, okupendukila nee mEtitatu lyoshiwike shika, nokuza mpoka, aanegumbo lya tate Kanime, nuunona wawo uushona nuunene wa kwatelwa mo, inaya kotha we.Metitatu moka, aanona oya yi kOosikola ya sa oomposi noye na uumbanda uunene omolwoonkembadhala dha ningwa kwaamboka dhokufika po egumbo lyawo nayo ya kwatelwa mo.Chief Inspekta Naanda okwa ti kutya Opolisi oya patulula oshipotha shonkembadhala yedhipago nefiko lyegumbo nekonakono lyOpolisi moshinima shika otali tsikile.”Otwa uva ashike pekende pwa fa pwa konkolwa noonkondo.Sho nda penduka nokukonakona meendelelo, onda mono kutya ekende olya tatuka.Mokulegaalega kondunda yaanona onda mono ko omulilo gwa yeka komalapi gopekende nonda endelele ndi ka pendule mo aanona oshoka omalapi gopomakende oga yeka omulilo, ngoka gwa li tashi vulika gu kwate komakumbatha nokiinima iikwawo mondunda moka,” Kanime ta hokolola.Ta ti wo kutya pethimbo olyo tuu ndjoka oya uvu wo einyengo komweelo gwokuya moseti okuzilila pondje, nashi ya tala ko nako okwa yeka omulilo.Oya kondjo nee nokudhima omulilo mondunda yaanona yokulala naangoka gwokomweelo gwokuya mOseti noye shi pondola oku gu dhima manga taya ithana wo Opolisi.Opolisi yOsheendelela oya thiki pegumbo lya tate Kanime mpoka nokumona shoka sha ningwa po.Oya tameke tayi konakona nokulandula oompadhi, dhaantu taya tengenekwa ye vulithe puyatano lwaampoka.Oompadhi odha kanene mondjila yoteya.Kepulo, Omukonakoni Omukuluntu gwIipotha mbyoka ya kilikita mOpolisi ya Namibia, Cheif Inspekta Golden Naanda, okwa ti kutya oya uva oshiningwanima shika noye li taye shi konakona.Kepulo kutya pokuma mpoka opwa longithwa shili oomboma dhomahooli, Chief Inspekta Naanda okwa ti kutya, sigo oompaka itaya vulu naanaa okutya oomboma dhomahooli, molwashoka sho ya lombwelwa komusamane Kanime, kaanegumbo lye nokaashinda, inapu uvika omutopelo gwasha.”Oomboma dhomahooli, ohadhi topa, ashike nee sho taku tiwa kutya inapu uvika omutopelo gwasha, itandi vulu oku shi koleka thiluthilu kutya oomboma dhomahooli, dha longithwa mpoka,” Chief Inspekta Naanda ta ti ngawo.Ta gwedha ko ta ti kutya sho ya konakona oya mona po uukende wa li wa tulwa omahooli niinima yimwe na owo wa fike pomahala gamwe pegumbo lya tate Kanime mpoka.”Otwa ithana aanuunongo miinima yiitopitha, okuza kOvenduka, yee ya konakone kutya oshike naanaa sha longithwa muukende moka.Osha li oomboma dhomahooli, nenge oshike naanaa.Ngele mboka ya konakona otu wete kutya otatu ka mona uuyelele wiihwapo nawa notatu ka vula nee okugandja omayamukulo komapulo ngoka kutya osha li oomboma dhomahooli nenge ahawe,” Chief Inspekta Naanda ta ti ngawo.Mengestrata Kanime okuwete kutya oonakukembadhala ya fike po egumbo lye, oya longitha oomboma dhomahooli nenge iinima ya fa oomboma dhomahooli, nonando inadhi topa.Okuwete wo nokwatompwa kutya mboka ye shi ninga oya li ya hala oku mu dhipaga po kumwe naanegumbo lye, oshoka ngele oto fike po egumbo lyomuntu uusiku, wu shi kutya omo e li naanegumbo lye, hagumbo ashike wa hala okufika po, ashike omuntu ngoka kumwe naanegumbo lye neliko lye.”Onkee ngaye ondi wete kutya ngoka nenge mboka ye shi ninga, omwenyo gwandje nogwaantu yandje, ya li ya hala.Otatu pandula ashike Tate Kalunga sho e tu gamena meponokelo ndika notandi indile Opolisi yi konaakone muule oshinima shika nokukwata mboka ye shi ninga opo yee komeho gOveta ye shi hokolole kutya oye shi ningila shike,” tate Kanime ta ti ngawo.Oshiningwanima shika osha ningwa konima yomulongonambali guusiku, okupendukila nee mEtitatu lyoshiwike shika, nokuza mpoka, aanegumbo lya tate Kanime, nuunona wawo uushona nuunene wa kwatelwa mo, inaya kotha we.Metitatu moka, aanona oya yi kOosikola ya sa oomposi noye na uumbanda uunene omolwoonkembadhala dha ningwa kwaamboka dhokufika po egumbo lyawo nayo ya kwatelwa mo.Chief Inspekta Naanda okwa ti kutya Opolisi oya patulula oshipotha shonkembadhala yedhipago nefiko lyegumbo nekonakono lyOpolisi moshinima shika otali tsikile.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News