Omukuluntuwiliki gwaNDC i ikutha miilonga

Omukuluntuwiliki gwaNDC i ikutha miilonga

O MUKULUNTUWILIKI gwokampani ya Namibia Development Corporation (NDC) okwi ikutha miilonga meyimweneneno, The Namibian osho a tseya ngaaka.

Aniwa eyikuthomiilonga lye olya tameke iiwike yontumba ya zi ko. Abdool Aboobakar okwa li a holoka komeho gokomitiye yomazulo konima sho a kutha ombinga meshaino lyoomiliyuna ndhoka dha kanene mokampani yiikengelela yoku Botswana yedhina Great Triangle Investments.Aboobakar okwa li a tidhwa miilonga mu Apilili sha landula omapulapulo ge na sha nokushaina oomiliyuna 55 ndhoka dha kwatathana nekano lyoshimaliwa kumwe shi li poomiliyuna 100 sha ningwa ku Offshore Development Corporation (ODC).Oshimaliwa sha NDC oshi li konyala etata lyoshimaliwa shoka sha kana shoomiliyuna ethele (N$100 million).Omukuluntuwiliki gwopakathimbo gwa NDC, Wessels Nanuseb mEtitatu lyoshiwike shika okwa koleke eyikuthomiilonga lya Aboobakar.Nando ongaaka, okwa popi ngeyi kutya Aboobakar okwa li a tidhwa miilonga mu Apilili 8.”Oto vulu ngiini okwiikutha miilonga ngele owa tidhwa nale?” ta pula ngaaka.Omunaveta gwa Aboobakar okwa li a tumu ombapila yeikutho miilonga lya Aboobakar omanga owala ku na esiku limwe ku ningwe etseyitho kombinga yetokolo miihokolola ye, ano sha ningilwe mu Meyi nuumvo, Nanuseb ta lombwele ngaaka The Namibian.Aboobakar pamwe nomunambelewa gwiiniwe mu NDC, Addis Faul, oya li ya ningi eyindilotalululo kombinga yetokolo lyokuya tindha miilonga noya sindana ombinga yimwe yoshinima shika.Omunaveta George Coleman ngoka a li a ningi etokolo noku ya mona ondjo mu Mei okwa li owala e ya mono ondjo moshipotha shimwe, ihe hamiipotha ine ngaashi okomitiye yomazulo ya li ye ya mono ondjo.Coleman okwa li a popi kutya oshinima shika nashi shunwe kokomitiye yomazulo opo yi ka konakone nawa oshinima nokutalulula etokolo lyayo lyokuya tidha.Konima yoomwedhi mbali lwaampoka, NDC okwa shangele omukanda komunaveta gwa Aboobakar na Faul ta pula kutya na gandje ethaneko lye kutya aaniilonga mboka naya pewe egeelo lyatya ngiini.Momushangwa ngoka gwa shangelwe momasiku 21 Juli, okomitiye ya NDC yomazulo oya pula omunaveta Elias Shikongo a gandje ethaneko lye kombinga yegandjo lyegeelo ndyoka li na okugandjwa.Niitya yilwe, aanaveta ya Faul na Aboobakar oya li taya pulwa opo ya kale ya gandja etompelo muule woowili 12 kutya omolwashike aaniilonga mboka itaya tindhwa, omutseyinawa gumwe ta kuthile ko ngaaka The Namibian.Shikongo okwa shunitha ombapila moka a popi kutya ota vulu owala okukala a manguluka momasiku 10 ga Aguste.Okuza kesiku ndyoka, inaku ningwa we nando oshigongi.Addis Faul okwa li owala e na okondalaka yopakathimbo na NDC pethimbo ndyoka.Ekutho lye miilonga olya li owala okwaagwedhela okondalaka ye sho ya kwishi mu Apilili, onzo yimwe yi li popepi na NDC tayi lombwele ngaaka oshifo shika.”Mr Faul okwa kala olwindji heya koombelewa dha NDC okuza mu Apilili teya okukwathela moshikondo shIiniwe,” onzo yimwe tayi popi ngaaka.Okomisi yekondjitho lyuulingilingi nekorapto nenge tutye Anti-Corruption Commission oya pewa oshinakugwanithwa shokukonakona kombinga yepungulo lyoshimaliwa shoka.Abdool Aboobakar okwa li a holoka komeho gokomitiye yomazulo konima sho a kutha ombinga meshaino lyoomiliyuna ndhoka dha kanene mokampani yiikengelela yoku Botswana yedhina Great Triangle Investments.Aboobakar okwa li a tidhwa miilonga mu Apilili sha landula omapulapulo ge na sha nokushaina oomiliyuna 55 ndhoka dha kwatathana nekano lyoshimaliwa kumwe shi li poomiliyuna 100 sha ningwa ku Offshore Development Corporation (ODC).Oshimaliwa sha NDC oshi li konyala etata lyoshimaliwa shoka sha kana shoomiliyuna ethele (N$100 million).Omukuluntuwiliki gwopakathimbo gwa NDC, Wessels Nanuseb mEtitatu lyoshiwike shika okwa koleke eyikuthomiilonga lya Aboobakar.Nando ongaaka, okwa popi ngeyi kutya Aboobakar okwa li a tidhwa miilonga mu Apilili 8.”Oto vulu ngiini okwiikutha miilonga ngele owa tidhwa nale?” ta pula ngaaka.Omunaveta gwa Aboobakar okwa li a tumu ombapila yeikutho miilonga lya Aboobakar omanga owala ku na esiku limwe ku ningwe etseyitho kombinga yetokolo miihokolola ye, ano sha ningilwe mu Meyi nuumvo, Nanuseb ta lombwele ngaaka The Namibian.Aboobakar pamwe nomunambelewa gwiiniwe mu NDC, Addis Faul, oya li ya ningi eyindilotalululo kombinga yetokolo lyokuya tindha miilonga noya sindana ombinga yimwe yoshinima shika.Omunaveta George Coleman ngoka a li a ningi etokolo noku ya mona ondjo mu Mei okwa li owala e ya mono ondjo moshipotha shimwe, ihe hamiipotha ine ngaashi okomitiye yomazulo ya li ye ya mono ondjo.Coleman okwa li a popi kutya oshinima shika nashi shunwe kokomitiye yomazulo opo yi ka konakone nawa oshinima nokutalulula etokolo lyayo lyokuya tidha.Konima yoomwedhi mbali lwaampoka, NDC okwa shangele omukanda komunaveta gwa Aboobakar na Faul ta pula kutya na gandje ethaneko lye kutya aaniilonga mboka naya pewe egeelo lyatya ngiini.Momushangwa ngoka gwa shangelwe momasiku 21 Juli, okomitiye ya NDC yomazulo oya pula omunaveta Elias Shikongo a gandje ethaneko lye kombinga yegandjo lyegeelo ndyoka li na okugandjwa.Niitya yilwe, aanaveta ya Faul na Aboobakar oya li taya pulwa opo ya kale ya gandja etompelo muule woowili 12 kutya omolwashike aaniilonga mboka itaya tindhwa, omutseyinawa gumwe ta kuthile ko ngaaka The Namibian.Shikongo okwa shunitha ombapila moka a popi kutya ota vulu owala okukala a manguluka momasiku 10 ga Aguste.Okuza kesiku ndyoka, inaku ningwa we nando oshigongi.Addis Faul okwa li owala e na okondalaka yopakathimbo na NDC pethimbo ndyoka.Ekutho lye miilonga olya li owala okwaagwedhela okondalaka ye sho ya kwishi mu Apilili, onzo yimwe yi li popepi na NDC tayi lombwele ngaaka oshifo shika.”Mr Faul okwa kala olwindji heya koombelewa dha NDC okuza mu Apilili teya okukwathela moshikondo shIiniwe,” onzo yimwe tayi popi ngaaka.Okomisi yekondjitho lyuulingilingi nekorapto nenge tutye Anti-Corruption Commission oya pewa oshinakugwanithwa shokukonakona kombinga yepungulo lyoshimaliwa shoka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News