Omukuluntusikola gwaMumbwenge na ethe omalundilo

Omukuluntusikola gwaMumbwenge na ethe omalundilo

O shizemo shoonkundathana shomazimo gopaali.Tse otuuvite uukwawowanakali nonayi molwoombepo dhanyata dhono tadhi pondo nokuhepeka noonkondo uunona wetu pOsikola yaMumbwenge mpoka.

Tse Aambalayamumbwenge naakwanezimo otatu pangula nonyanya omukuluntusikola nomumwayina mbono taya kambadhala okuteya po ombili mOmbalayamumbwenge mokulundila nokunyateka wo omadhina gaakulupe. Evundakano ndika olyeetwa po kOmusita gwokOnaholongo yo nOmukuluntusikola nosho tuu.Okandombe: Omulongi posikola mpoka okwa li a lopota mo NBC okandombe ka pwine ombaadhilila.Mwene gwomukunda, Amushanga, Aambalamumbwenge nosho wo aakwanezimo yoonakulundilwa okwa li ya ningi osheendo nokuya opo ya ka tale ehala ndyoka taku tiwa okandombe ka pwina.Mwene gwomukunda, amushanga gwe nosho wo Aambalamumbwenge inaya mona okandombe hoka taka popiwa.Otwa mono owala uupale wetanga wowenewene wanathangwa ngaashi shi li momikunda adhihe.Tse Aambalayamumbwenge osho wo mwene gwomukunda otwa lulilwa komukuluntusikola na mumwayina sho taa londakana aantu ya Kalunga yaana ondjo, ihe naatseye kutya Kalunga okelandulathano keshi Kalunga kevundakano ngaashi taa vundakanitha ombili yAambalamumbwenge.Otatu indile Omukuluntusikola nomusita gwokOnaholongo nosho wo omumwayina gwOmukuluntusikola, ya gandje ombili.Tse inatu hala omalundilo nomanyateko gomadhina gaakulupe ngaashi taga ningwa kOmukuluntusikola, nomumwayina nagumwe gomulongisikola gomumati.Ombalayamumbwenge yoyene nkene ngaa ya za omukunda gwiidhila niimenka ngashi aakuluyonale naatseyi yoondjokonona ye shi shi noye yi uva.Otashi vulika osikola ndjika yi li pehala lya puka.Pe na nande oombepo dhaakwampungu.Omolwashike itaa pula ologestic nenge tu tye aakonaakoni yuushitwe? Omolwashike ye na okulundila omuntu gwontumba yo inaya ninga omakonaakono, nenge ya pule.Ye ishewe omukuluntusikola nguno okwa taaguluka oveta dhekotampango lyoshilongo shaNamibia sho ta nyana, ta lundile nokunyateka omadhina gaakulupe mbaka gwaElia na Gwaamwandi.Okwa popiwa omadhina guunona wu li kohi yoomvula 18, shono sha indikwa wo nomompangu, edhina lyomunona gwoomvula dhi thike mpoka li popiwe miinima tayi nyateke omadhina.Sha indikwa wo shi tseyithwe nomiikundaneki.Naya gandje ombili.Oonakulundilwa AambalayamumbwengeEvundakano ndika olyeetwa po kOmusita gwokOnaholongo yo nOmukuluntusikola nosho tuu.Okandombe: Omulongi posikola mpoka okwa li a lopota mo NBC okandombe ka pwine ombaadhilila.Mwene gwomukunda, Amushanga, Aambalamumbwenge nosho wo aakwanezimo yoonakulundilwa okwa li ya ningi osheendo nokuya opo ya ka tale ehala ndyoka taku tiwa okandombe ka pwina.Mwene gwomukunda, amushanga gwe nosho wo Aambalamumbwenge inaya mona okandombe hoka taka popiwa.Otwa mono owala uupale wetanga wowenewene wanathangwa ngaashi shi li momikunda adhihe.Tse Aambalayamumbwenge osho wo mwene gwomukunda otwa lulilwa komukuluntusikola na mumwayina sho taa londakana aantu ya Kalunga yaana ondjo, ihe naatseye kutya Kalunga okelandulathano keshi Kalunga kevundakano ngaashi taa vundakanitha ombili yAambalamumbwenge.Otatu indile Omukuluntusikola nomusita gwokOnaholongo nosho wo omumwayina gwOmukuluntusikola, ya gandje ombili.Tse inatu hala omalundilo nomanyateko gomadhina gaakulupe ngaashi taga ningwa kOmukuluntusikola, nomumwayina nagumwe gomulongisikola gomumati.Ombalayamumbwenge yoyene nkene ngaa ya za omukunda gwiidhila niimenka ngashi aakuluyonale naatseyi yoondjokonona ye shi shi noye yi uva.Otashi vulika osikola ndjika yi li pehala lya puka.Pe na nande oombepo dhaakwampungu.Omolwashike itaa pula ologestic nenge tu tye aakonaakoni yuushitwe? Omolwashike ye na okulundila omuntu gwontumba yo inaya ninga omakonaakono, nenge ya pule. Ye ishewe omukuluntusikola nguno okwa taaguluka oveta dhekotampango lyoshilongo shaNamibia sho ta nyana, ta lundile nokunyateka omadhina gaakulupe mbaka gwaElia na Gwaamwandi.Okwa popiwa omadhina guunona wu li kohi yoomvula 18, shono sha indikwa wo nomompangu, edhina lyomunona gwoomvula dhi thike mpoka li popiwe miinima tayi nyateke omadhina.Sha indikwa wo shi tseyithwe nomiikundaneki.Naya gandje ombili.Oonakulundilwa Aambalayamumbwenge

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News