Omukiintu gumwe a yugwa komulungu gwondjembo omutenya gwa ankala moshilandopangelo

Omukiintu gumwe a yugwa komulungu gwondjembo omutenya gwa ankala moshilandopangelo

O MUKIINTU gumwe okwa yugwa omutenya gwaankala poopaakinga dha Gutenberg Platz mOvenduka omutenya gwEtiyali lyoshiwike sha zi ko.

Omukiintu nguka okwa lopota ngeyi kutya okwa ulikwa ondjembo kaayugi yaali eteye mu yugu okandjato ke kiimaliwa moka mwali mu na oondola/N$2 100, oselula ye, iipatululo yohauto ye, iikuusinga iyali iipee pee opo owala eyi landa okandjato kalwe kopeke nosho wo uukalata yomwaalu inagu tumbulwa. Ongushu yiinima ayihe mbyoka a yugwa oyi li poondola/N$5 000, Opolosi tayi lopota ngaaka.Oshipotha sheyugo kwahomatiwa osha patululwa nale kOpolisi, nOpolisi otayi opo kutya otayi kongo aafekelwa mboka omulumentu nomukiintu moshinima shika.*Aakokele yaali oya li wo ya yugwa pegumbo lyawo pOutjo mEtiyali tuu ndyoka lyoshiwike sha zi ko.Opolisi oya lopota ngeyi kutya aakulupe yaali aaihokanathani gumwe gwomimvo 65 nomukwawo gwomimvo 66 oya mangelwa pegumbo lyawo kaayugi nomalapi gokombete ga taulwa omanga aayugi taya fadhuka po nowili yokekuma yongushu yoondola/N$3 000 noondola/N$400 koomuma.Aakulupe mboka oyeshi pondola owala okutseyithila okampani yoosekuliti kombinga yeyugo ndika konima sho omupolisi gumwe ngoka a li ta ende mpoka a dhimbulula kutya opu na sha shapuka.Omunambelewa gwOpolisi okweshi pondola okumanga nokudhitika omunamimvo 29 nando nee inapu monika manga iinima mbyoka ya yakwa.*Opolisi pOkakarara oya yanda uufuthi wiimuna pofaalama yedhina Okangoho mEhuliloshiwike lya zileko.Aantu yaali mboka taku fekelwa kutya aafuthi yiimuna oya tidha mo mbala oongombe moshigunda konima sho ya dhimbulula kutya aapolisi oyu uka lwokuyo.Aafekelwa mboka oya fadhuka po ya londa koonkambe etaya ka dhilongela.Opolisi oya popi kutya oongombe ndhoka odhi na ongushu yoondola/N$27 800.Ongushu yiinima ayihe mbyoka a yugwa oyi li poondola/N$5 000, Opolosi tayi lopota ngaaka.Oshipotha sheyugo kwahomatiwa osha patululwa nale kOpolisi, nOpolisi otayi opo kutya otayi kongo aafekelwa mboka omulumentu nomukiintu moshinima shika.*Aakokele yaali oya li wo ya yugwa pegumbo lyawo pOutjo mEtiyali tuu ndyoka lyoshiwike sha zi ko.Opolisi oya lopota ngeyi kutya aakulupe yaali aaihokanathani gumwe gwomimvo 65 nomukwawo gwomimvo 66 oya mangelwa pegumbo lyawo kaayugi nomalapi gokombete ga taulwa omanga aayugi taya fadhuka po nowili yokekuma yongushu yoondola/N$3 000 noondola/N$400 koomuma.Aakulupe mboka oyeshi pondola owala okutseyithila okampani yoosekuliti kombinga yeyugo ndika konima sho omupolisi gumwe ngoka a li ta ende mpoka a dhimbulula kutya opu na sha shapuka.Omunambelewa gwOpolisi okweshi pondola okumanga nokudhitika omunamimvo 29 nando nee inapu monika manga iinima mbyoka ya yakwa.*Opolisi pOkakarara oya yanda uufuthi wiimuna pofaalama yedhina Okangoho mEhuliloshiwike lya zileko.Aantu yaali mboka taku fekelwa kutya aafuthi yiimuna oya tidha mo mbala oongombe moshigunda konima sho ya dhimbulula kutya aapolisi oyu uka lwokuyo.Aafekelwa mboka oya fadhuka po ya londa koonkambe etaya ka dhilongela.Opolisi oya popi kutya oongombe ndhoka odhi na ongushu yoondola/N$27 800.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News