Omugulugwombashe ya gandja oofuto dhowina

Omugulugwombashe ya gandja oofuto dhowina

W INDHOEK – Ehangano lyondalasipota mu Namibia nenge tutye TransNamib olya popi kutya olya tota po oofuto oompe dhowina ndhoka dhi na okufutwa kaakulupe nosho wo kuunona mboka taya ka longitha eshina lyawo lyedhina Ongulumbashe.

Aakuluntu otaya futu oondola/N$105.00 okuya kOndangwa neshina lyokutalasipota aantu, omanga okatekete kokuyanokugaluka taka kotha oondola/N$180.00 shoka shi li ondando yowina yaakulupe nosho wo kuunona. Menindjela gwakwalukehe mIikwaipindi nOmalanditho, Brian Black okwa lombwele oshitumikundaneki sha Nampa mOmaandaha kutya okampani yawo oya dhimbulula uudhigu mboka wa taalelwa kaakulupe nosho wo kuutekulu wawo ngele tashi ya momalweendo.Black okwa holola ngeyi puuyelele kutya okampani yawo oya mono omayambidhidhi ge li nawa moshigwana okuza kesiku ya tameke okuya neshina ndyoka kiitopolwa yokOnooli yoshilongo.Okuza shop oshilongo sha manguluka, Aanamiba kOnooli oya kala nokulongitha iiyenditho yaantu oohandimwe ngaashi uumbesa niihauto yomakangwa opo ya ka thike kiitopolwa yilwe hoka ya hala.”Otu na iipundi yi li 32 moshikondo shomangshefelo notu na iipundi yi li 96 moshikondo shopaliko nomayakulo gi ihwapo gObar (gomanwino).Aluhe eshina ndika olya udha owala komufwanya,” Black ta popi nhgaaka.Black ta ti kutya etulomiilomnga lyeshina ndika oshi li shimwe shomilalakanenwa yokampani yawo okugandja omayakulo koshigwana.Okwa indile wo koshigwana kutya nashi kale aluhe hashi kambadhala okufuta uukalata washo omanga ku na ethimbo opo shi yande oku uvithwa nayi ngele uukalata tau pupo mbala.Eshina ndika ohali sitopa owala pomahala omanene ngaashi pOkahandja, Karibib, Omaruru, Otjiwarongo, Otavi, Oshomeya, Oshivelo, Omuthiya nOndangwa nee.Ta ti aafaalelwa mboka taya zi komunkulofuta otaya vulu okukwatela eshina pOtjiwarongo okjuya kOnooli, omanga mboka yu uka kOmunkulofuta kOmbaye taya vulu okukwatela eshina po Kranzeberg.NampaMenindjela gwakwalukehe mIikwaipindi nOmalanditho, Brian Black okwa lombwele oshitumikundaneki sha Nampa mOmaandaha kutya okampani yawo oya dhimbulula uudhigu mboka wa taalelwa kaakulupe nosho wo kuutekulu wawo ngele tashi ya momalweendo.Black okwa holola ngeyi puuyelele kutya okampani yawo oya mono omayambidhidhi ge li nawa moshigwana okuza kesiku ya tameke okuya neshina ndyoka kiitopolwa yokOnooli yoshilongo.Okuza shop oshilongo sha manguluka, Aanamiba kOnooli oya kala nokulongitha iiyenditho yaantu oohandimwe ngaashi uumbesa niihauto yomakangwa opo ya ka thike kiitopolwa yilwe hoka ya hala.”Otu na iipundi yi li 32 moshikondo shomangshefelo notu na iipundi yi li 96 moshikondo shopaliko nomayakulo gi ihwapo gObar (gomanwino).Aluhe eshina ndika olya udha owala komufwanya,” Black ta popi nhgaaka.Black ta ti kutya etulomiilomnga lyeshina ndika oshi li shimwe shomilalakanenwa yokampani yawo okugandja omayakulo koshigwana.Okwa indile wo koshigwana kutya nashi kale aluhe hashi kambadhala okufuta uukalata washo omanga ku na ethimbo opo shi yande oku uvithwa nayi ngele uukalata tau pupo mbala.Eshina ndika ohali sitopa owala pomahala omanene ngaashi pOkahandja, Karibib, Omaruru, Otjiwarongo, Otavi, Oshomeya, Oshivelo, Omuthiya nOndangwa nee.Ta ti aafaalelwa mboka taya zi komunkulofuta otaya vulu okukwatela eshina pOtjiwarongo okjuya kOnooli, omanga mboka yu uka kOmunkulofuta kOmbaye taya vulu okukwatela eshina po Kranzeberg.Nampa

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News