Omugoyi ya toolwa kooholo metanto lyohango noondjembo pOmbundamuti

Omugoyi ya toolwa kooholo metanto lyohango noondjembo pOmbundamuti

O POLISI yUutapi mOshitopolwa sha Musati otayi konaakona oshipotha moka aantu ye li omugoyi ya toolwa kooholo noku ehamekwa komukwashigwana nenge kaakwashigwana mboka ya li taya tanta ohango noondjembo pootate Kristianus Kashindi pomukunda Ombundamuti mOmbalantu mOshitopolwa sha Musati mOlyomakaya ga zi ko.

Oshiningwanima shika osha kolekwa kOmupopiliko gwOpolisi mOshitopolwa sha Musati Shisaande Linekela Shikongo. Ta ti moshiningwanima shoka omwa ehamekelwa kwali aantu ye li omugoyi noya falelwe kIipangelo, ngashi kwaashoka shAutapi naashoka shEpangelo sha Shakati.Mwene gwomukunda Omalungandjamba, ngoka gwa egama Ombundamuti, meme Asteria Ngoloyimwe, okwa lombwela The Namibian kutya naye oko a li kohango hoka sho oondjembo dha topa, tadhi yaha noku ehameka aantu mboka omugoyi.Ta ti kutya sho ta dhimbulukwa, pokuma mpoka opwa li aantu yatatu taya umbu oondjembo.Gumwe gwomuyo okwa li e na omushasho omanga yaali ya li ye na oombistoli.Meme Ngoloyimwe, ota ti kutya sho Ohango ya thiki pootate Kashindi mpoka, manga inayi ya megumbo, aanashituthi, unene oomeme, oya kala lwopomweelo mpoka taya tanta ohango, ya tegelela aakuluntu yee ya pitithe aafuko posheelo, ngashi osho shili pamuthigululwakalo.Mokati kaamboka ye ya oku egulula aafuko, omwa li nee mboka ye na oondjembo, na ngashi osho hashi ningwa poompito dhimwe, mboka yatatu ya li ye na oondjembo, oya tameke taya umbu mombanda nomevi.Mokuumba nee ondjembo ngawo, opwa yahwa yamwe yomaanashituthi ye li omugoyi.Oshinima osha kala nee sha vundakana, molwashoka kapwa li pu shiwike kutya olye yomwaamboka ya tatu a yaha aantu mboka omugoyi molwashoka oondjembo odha kala tadhi topa oshita mokati kaantu moka.Otaku tiwa kutya naangoka a li nomushasho naye okwa yahelwe nokweehamekwa wo.Mboka ya yahwa oya falwa meendelelo kOshipangelo shAutapi nayatatu, mboka ya li ya ehamekwa unene, oya falwa kOshipangelo shEpangelo sha Shakati.Mokati kaamboka ya falelwe kOshipangelo shEpangelo sha Shakati omwa li omugundjuka gwomomukunda Oshikulufitu mOmbalantu Joel Ausiku gwoomvula 27 a tseyika wo nedhina Mbishi, ngoka a li a yahwa keho lyokolumoho.Uupambu wumwe wooholo tau mu hiti komaako nomontulo.Oshiningwanima osha lopotwa kOpolisi yAutapi ndjoka ye ya meendelelo nokutameka nomakonaakono.Olyomakaya ngoka, osha kala oshidhigu kOpolisi oku shi mona mo kutya olye naanaa mwaamboka yatatu, ya li taya umbu, a yaha nokweehameka aantu mboka omugoyi.Konima yekonaakono nawanawa, Opolisi oya ka kwata po gumwe gwomwaamboka yatatu ya li taya umbu pohango mpoka.Omupopiliko gwOpolisi mOshitopolwa sha Musati, Shisaande Linekela Shikongo, okwa lombwele The Namibian kutya konima yekonaakono lyawo nawanawa, oya ka mona kutya olye gwomaalumentu mboka yatatu a yaha aantu mboka omugoyi.”Nakufekelwa otu li naye kOpolisi kOutapi nokwa tegelelwa a ka patululilwe oshipotha nenge iipotha meendelelo ngashi tashi vulika, ” Shisaande Shikongo ta lombwele The Namibian ngawo.Sho a talelwa po koThe Namibian mombete ye mOshipangelo shEpangelo sha Shakati, Joel Ausiku (Mbishi), ota ti kutya ye nookuume ke yamwe oya adhika ashike opo ya yi po pohango mpoka nokupaakinga ohauto yawo lwopomweelo mpoka pwa li tapu piti aafuko.Taya kala nee ya tala aantu sho taya dhana nokutanta ohango.Manga ye li mpoka megumbo omwa zi aalumentu yatatu, ye na oondjembo.Taye ya mengungo lyaantu moka noku tameka taya umbu, taya tanta ohango.Konima okwa dhidhilike gumwe gwomuyo, ta kondjitha ombistoli ye, a fa takutha ko ngeno iikuti.Sho nee te shi ningi ngawo, okwa kala a taalelitha ondjembo ye ndjoka kuyo.”Taleni omuntu ta kondjitha ondjembo ye e yi taalelitha kutse.Te tu yaha nena.Sho ngaa nda ti ngawo, otu li nale kohi yolwithi, na ngaye onda yahwa keho lyokulumoho ngeyi nokumona wo uuhwandu wooholo molutu lwandje aluhe, unene tuu komaako nomontulo, ” Mbishi ta hokololele The Namibian ngaaka.Oholo nenge okahwandu koholo, inaka ya ka ukilile meho lya Mbishi.Oka ende eho lye lyolyene pomunkulo kashona.”Oku na lela elago, ngeno okwa za eho,” gumwe gwomAapangi ta ti ngawo.Kombinga yuutandu (shrapnels) wooholo oundji mboka wa yi molutu lwe, Oondohotola otaya ti kutya, inashi pumbiwa naanaa wu kuthwe mo patando.Taya ti kutya owa fa ngaa inau ningina unene, notau ka za mo wowene nethimbo lyawo.Kansela gwOshikandjohogololo sha Anamulenge, okwa gandja uusama komukalo gwokuumba oondjembo piituthi, ngashi mbyoka yoohango, oosa nosho tuu.Ta ti omukalo ngoka ngeno nagu ethwe po, oshoka otagu eta iiponga, notashi vulika wo gu ka ete omaso niikolo komazimo.Ta ti moshiningwanima shoka omwa ehamekelwa kwali aantu ye li omugoyi noya falelwe kIipangelo, ngashi kwaashoka shAutapi naashoka shEpangelo sha Shakati.Mwene gwomukunda Omalungandjamba, ngoka gwa egama Ombundamuti, meme Asteria Ngoloyimwe, okwa lombwela The Namibian kutya naye oko a li kohango hoka sho oondjembo dha topa, tadhi yaha noku ehameka aantu mboka omugoyi.Ta ti kutya sho ta dhimbulukwa, pokuma mpoka opwa li aantu yatatu taya umbu oondjembo.Gumwe gwomuyo okwa li e na omushasho omanga yaali ya li ye na oombistoli.Meme Ngoloyimwe, ota ti kutya sho Ohango ya thiki pootate Kashindi mpoka, manga inayi ya megumbo, aanashituthi, unene oomeme, oya kala lwopomweelo mpoka taya tanta ohango, ya tegelela aakuluntu yee ya pitithe aafuko posheelo, ngashi osho shili pamuthigululwakalo.Mokati kaamboka ye ya oku egulula aafuko, omwa li nee mboka ye na oondjembo, na ngashi osho hashi ningwa poompito dhimwe, mboka yatatu ya li ye na oondjembo, oya tameke taya umbu mombanda nomevi.Mokuumba nee ondjembo ngawo, opwa yahwa yamwe yomaanashituthi ye li omugoyi.Oshinima osha kala nee sha vundakana, molwashoka kapwa li pu shiwike kutya olye yomwaamboka ya tatu a yaha aantu mboka omugoyi molwashoka oondjembo odha kala tadhi topa oshita mokati kaantu moka.Otaku tiwa kutya naangoka a li nomushasho naye okwa yahelwe nokweehamekwa wo.Mboka ya yahwa oya falwa meendelelo kOshipangelo shAutapi nayatatu, mboka ya li ya ehamekwa unene, oya falwa kOshipangelo shEpangelo sha Shakati.Mokati kaamboka ya falelwe kOshipangelo shEpangelo sha Shakati omwa li omugundjuka gwomomukunda Oshikulufitu mOmbalantu Joel Ausiku gwoomvula 27 a tseyika wo nedhina Mbishi, ngoka a li a yahwa keho lyokolumoho.Uupambu wumwe wooholo tau mu hiti komaako nomontulo.Oshiningwanima osha lopotwa kOpolisi yAutapi ndjoka ye ya meendelelo nokutameka nomakonaakono.Olyomakaya ngoka, osha kala oshidhigu kOpolisi oku shi mona mo kutya olye naanaa mwaamboka yatatu, ya li taya umbu, a yaha nokweehameka aantu mboka omugoyi.Konima yekonaakono nawanawa, Opolisi oya ka kwata po gumwe gwomwaamboka yatatu ya li taya umbu pohango mpoka.Omupopiliko gwOpolisi mOshitopolwa sha Musati, Shisaande Linekela Shikongo, okwa lombwele The Namibian kutya konima yekonaakono lyawo nawanawa, oya ka mona kutya olye gwomaalumentu mboka yatatu a yaha aantu mboka omugoyi.”Nakufekelwa otu li naye kOpolisi kOutapi nokwa tegelelwa a ka patululilwe oshipotha nenge iipotha meendelelo ngashi tashi vulika, ” Shisaande Shikongo ta lombwele The Namibian ngawo.Sho a talelwa po koThe Namibian mombete ye mOshipangelo shEpangelo sha Shakati, Joel Ausiku (Mbishi), ota ti kutya ye nookuume ke yamwe oya adhika ashike opo ya yi po pohango mpoka nokupaakinga ohauto yawo lwopomweelo mpoka pwa li tapu piti aafuko.Taya kala nee ya tala aantu sho taya dhana nokutanta ohango.Manga ye li mpoka megumbo omwa zi aalumentu yatatu, ye na oondjembo.Taye ya mengungo lyaantu moka noku tameka taya umbu, taya tanta ohango.Konima okwa dhidhilike gumwe gwomuyo, ta kondjitha ombistoli ye, a fa takutha ko ngeno iikuti.Sho nee te shi ningi ngawo, okwa kala a taalelitha ondjembo ye ndjoka kuyo.”Taleni omuntu ta kondjitha ondjembo ye e yi taalelitha kutse.Te tu yaha nena.Sho ngaa nda ti ngawo, otu li nale kohi yolwithi, na ngaye onda yahwa keho lyokulumoho ngeyi nokumona wo uuhwandu wooholo molutu lwandje aluhe, unene tuu komaako nomontulo, ” Mbishi ta hokololele The Namibian ngaaka.Oholo nenge okahwandu koholo, inaka ya ka ukilile meho lya Mbishi.Oka ende eho lye lyolyene pomunkulo kashona.”Oku na lela elago, ngeno okwa za eho,” gumwe gwomAapangi ta ti ngawo.Kombinga yuutandu (shrapnels) wooholo oundji mboka wa yi
molutu lwe, Oondohotola otaya ti kutya, inashi pumbiwa naanaa wu kuthwe mo patando.Taya ti kutya owa fa ngaa inau ningina unene, notau ka za mo wowene nethimbo lyawo.Kansela gwOshikandjohogololo sha Anamulenge, okwa gandja uusama komukalo gwokuumba oondjembo piituthi, ngashi mbyoka yoohango, oosa nosho tuu.Ta ti omukalo ngoka ngeno nagu ethwe po, oshoka otagu eta iiponga, notashi vulika wo gu ka ete omaso niikolo komazimo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News