Omudiakoni Amayulu a gwanitha omimvo 60 nokwa pandula nokuhambelele Kalunga ke

Omudiakoni Amayulu a gwanitha omimvo 60 nokwa pandula nokuhambelele Kalunga ke

PONGWEDIVA O MUDIAKONI Desiderius Amayulu, ngoka a kala Omuwiliki gwOngeleka ya Katoolika ka Roma mOngwediva hela ya totwa po momumvo 1984 lwaampoka, nokwa kala wo Omulongi nOmukuluntusikola pOsikola ya Mashekediva, meti 16 Septemba 2006 okwa gwanitha oomvula omilongohamano nomOsoondaha yeti 17 Septemba 2006, okwa li a ningilwa Emisa Eyapuki, ku Pata Frans Van Wyk gwa Katana, lyokupandula nokuhambelela Kalunga sho e mu kaleke muule wethimbo alihe ndjoka lyoomvula 60 e na oonkondo, uukolele nendjango lyokuyakula Oshigwana she oshiyapuki.

Emisa ndika Eyapuki olya li lya kalwa wo komukulukadhi gwe meme Agatha Amayulu, oluvalo lwe nEgongalo alihe lyOngeleka ya Katoolika ka Roma mOngwediva, ookuume ya za wo kOmagongalo gi ili nogi li gOngeleka ya Katoolika noyokOongeleka dhilwe, mboka ya kala mOngeleka moka nokupandula nokuhambelela Kaulunga pamwe na tate Desi, sho e mu pa shili uukolele, e mu gamena kiiponga yi ili noyi ili sigo te mu thikitha mepipi lyoomvula omilongojhamno ngeyi. Tate Amayulu ngoka ano e li Omulongisikola keithano, muulongisikola a yi mo momumvo 1969, Uudiakoni okwe wu yapulilwa momumvo 1985 nokukala ethimbo alihe ndjoka ta uvitha Ohapu ya Kalunga nokuwilika Egongalo ndjoka lyOngeleka ya Katoolika ka Roma mOngwediva noshowo lyaAkweenyanga na ndjoka lya Mushimani mOkapya mOndonga.Yo na meme Agatha oya pewa omagano gaanona omugoyi (9).Miitili Desi, ngashi a shiwika nawa, okwa kala Omulongi nOmukuluntusikola pOsikola yaAanona ya Mashekediva.Pethimbo ta ningi euvitho mOngeleka ya Ngwediva mOsoondaha yeti 17 Septemba moka, Pata Frans Van Wyk okwa lombwele Omudiakoni Amayulu nEgongalo alihe kutya tate Amayulu okwa gwana shili okupandula Kalunga ngoka e mu thikitha koomvula omilongohamano e na uukolele nokwa kala ta vulu okulonga kuye mwene nokuuvithila oshigwana sha Kalunga Omulombo Omutowe.Pata van Wyk ta ti kutya tate Amayulu, ota yi mopenzela pailonga ye yOpapangelo yUulongisikola, ashike ongOmudiakoni, iilonga ye yeuvitho lyOhapu ya Kalunga, otayi tsikile nee nepulokomeho enene.Te mu halele ompolo ombwanawa moshipundi she shevululuko pailonga ye ongomulongisikola noku mu halela oonkondo miilonga ye tayi tsikile yokuuvitha Ohapu ya Kalunga nOmuyakuli gwoshigwana sha Kalunga pambepo.Tate Amayulu ngoka ano e li Omulongisikola keithano, muulongisikola a yi mo momumvo 1969, Uudiakoni okwe wu yapulilwa momumvo 1985 nokukala ethimbo alihe ndjoka ta uvitha Ohapu ya Kalunga nokuwilika Egongalo ndjoka lyOngeleka ya Katoolika ka Roma mOngwediva noshowo lyaAkweenyanga na ndjoka lya Mushimani mOkapya mOndonga.Yo na meme Agatha oya pewa omagano gaanona omugoyi (9).Miitili Desi, ngashi a shiwika nawa, okwa kala Omulongi nOmukuluntusikola pOsikola yaAanona ya Mashekediva.Pethimbo ta ningi euvitho mOngeleka ya Ngwediva mOsoondaha yeti 17 Septemba moka, Pata Frans Van Wyk okwa lombwele Omudiakoni Amayulu nEgongalo alihe kutya tate Amayulu okwa gwana shili okupandula Kalunga ngoka e mu thikitha koomvula omilongohamano e na uukolele nokwa kala ta vulu okulonga kuye mwene nokuuvithila oshigwana sha Kalunga Omulombo Omutowe.Pata van Wyk ta ti kutya tate Amayulu, ota yi mopenzela pailonga ye yOpapangelo yUulongisikola, ashike ongOmudiakoni, iilonga ye yeuvitho lyOhapu ya Kalunga, otayi tsikile nee nepulokomeho enene.Te mu halele ompolo ombwanawa moshipundi she shevululuko pailonga ye ongomulongisikola noku mu halela oonkondo miilonga ye tayi tsikile yokuuvitha Ohapu ya Kalunga nOmuyakuli gwoshigwana sha Kalunga pambepo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News