Ompangu ya kutha ko oongaku

Ompangu ya kutha ko oongaku

A ALUMENTU yaali mboka taya tamanekelwa edhipago lyomuhikingalo nomunuunongononi womavi Uwe Kopetzky pegumbo lye pOamites mu Mei 2002, oya pewa egeelo lyokukala mondholongo uule womimvo kumwe dhi li 152 sha ningilwa mOmpangu yOpomba mOvenduka mEtiyali.

Sho omageelo galwe taga endelel pamwe nomakwawo, Joseph Gerson Gariseb gwomimvo 25 okwa pewa egeelo lyomimvo 45 konima yekumba. Omupanguli Kato van Niekerk okwa pe hekulu ya Gariseb, Esegiel Gariseb gwomimvo 44 oomvula 42 mondholongo.Oshiwike sha zi ko mOmaandaha, aalumentu mboka yaali oya li ya monika ondjo miipotha itatu yeteyo lyegumbo nelalakano lyokuyuga nosho oshipotha shedhipago neyugo.Omatamaneko agehe ngoka oga kwatathana noshiningwanima shoka sha ningwa pomukunda Oamites ongulohi yeti 12 gaMei 2002 okupendukila meti 13 Mei 2002.Omukunda nguka ogu li pokati ka Venduka na Rehoboth.Oshiningwanima shika osha ningilwa pegumbo lyomunamimvo 65 tatekulu Uwe Kopetzky ngoka a li mwene gwositola yimwe pOamites mpoka.Pethimbo lye, omukulupe nguka okwa li a tseyika nawa koyendji hoka.Ongulohi ndjoka yeti 12 Mei, Kopetzky okwa ningi oshihakanwa sheponokelo lyOoGariseb.Pauyelele mboka wa zi momakana goonakupangulwa mbaka, otashi vulika nakusa Kopetzky a dhipagwa eso linyanyaleka molwashoka oya kala noku mu dhenga iikando oyindji sigo a si.Shika osha ningwa konima sho yemu tete nombele, taye mu dhenga noonkondo niinima ya yoolokathana, taye mu tsu nofoloko yokukanga nenge tutye yokuyotha onyama.Konima sho ye mu dhedhagula ngeyi, oye mu tula iilapi nokumutomeka omulilo montulo mpoka a li a lala mondunda ye.Aamentu mboka yaali oya teya egumbo lya Kopetzky, okafulata kamwe hoka kali pooha dhegumbo lye nosho wo okuteya ositola ye pOamites nokufadhukapo niinima mbyoka ya yaka momaliko ga Kopetzky.Inaya thigapo owala omanyala gawo pehala lyoshiningwanima, ihe oya thigi po wo uumbangi mboka wa ulukile woha ya uka, omanga inaya ka dhitikilwa pofaalama yedhina Kransneus popepi nOamites momasiku 13 gaMei 2002.Omumentu ngoka omugundjuka oye a dhana unene onkandangala muukiliminola mbuka, Omupanguli Van Niekerk ta popi ngaaka.Nando nee edhiladhilo ndika olye, hekulu naye wo okwa zimine nokukutha ombinga miilonga mbika yuukiliminola, Omupanguli Van Niekerk ta popi ngaaka.”Omwa longo iilonga iinene yuukolokoshi.Nakusa okwa longelwa iilonga yuumbalimbali noyi nyanyaleka,” Omupanguli ta lombwele ngaaka aadhipagi mboka yaali.”Oshinima oshiwinayo osjho shoka kutya omwa hepeke omukokele ngoka kee na shoka e mu ninga,” Omupanguli ta popi.Omwe mu longele uukolokoshi pwaa na esimaneko lyasha.Oshigwana otashi lili sha lulilwa kookiliminola ngaashi naanaa ne.”Olwindji osigwana oshinafaalama unene tuu aakokele yokomahala gokomikunda oyo haya ningi iihakanwa yokuponokelwa kookalyamupombo.”Omupanguli ta popi.Van Niekerk okwa gandja egeelo lyomimvo omilongo ne (40) komulumentu kehe.Moshinima shokuteya egumbo nokuya Gariseb gwomushona okwa pewa egeelo lyomimvo 16 koniam yekumba.Oomvula adhihe 11 dhomuvo okwa pewa elombwelo kutya otadhi endelel kumwe noonkwawo dhoka dhedhipago.Gariseb gwomushona okwa pewa kumwe egelo lyomimvo 25 mwakwatelwa eteyo lyegumbo nelalakano lyokuyaka, omanga hekulu a pewa egeelo lyomimvo 19 miipotha mbika.Ashike omimvo adhihe ndhika dha gwedhwapo okwa gandja elombwelo kOmpangu kutya otadhi endele kumwe naandhoka omilongo ne (40).Omutamaneki gwOpevi-Ndjayi Antonia Verhoef oye a li omutamaneki moshipotha shika.Joseph Gariseb okwa li a kalelwa po ku Unanisa Hengari na Werner Boesak okwa li kombinga ya Esegiel Gariseb.Omupanguli Kato van Niekerk okwa pe hekulu ya Gariseb, Esegiel Gariseb gwomimvo 44 oomvula 42 mondholongo.Oshiwike sha zi ko mOmaandaha, aalumentu mboka yaali oya li ya monika ondjo miipotha itatu yeteyo lyegumbo nelalakano lyokuyuga nosho oshipotha shedhipago neyugo.Omatamaneko agehe ngoka oga kwatathana noshiningwanima shoka sha ningwa pomukunda Oamites ongulohi yeti 12 gaMei 2002 okupendukila meti 13 Mei 2002.Omukunda nguka ogu li pokati ka Venduka na Rehoboth.Oshiningwanima shika osha ningilwa pegumbo lyomunamimvo 65 tatekulu Uwe Kopetzky ngoka a li mwene gwositola yimwe pOamites mpoka.Pethimbo lye, omukulupe nguka okwa li a tseyika nawa koyendji hoka.Ongulohi ndjoka yeti 12 Mei, Kopetzky okwa ningi oshihakanwa sheponokelo lyOoGariseb.Pauyelele mboka wa zi momakana goonakupangulwa mbaka, otashi vulika nakusa Kopetzky a dhipagwa eso linyanyaleka molwashoka oya kala noku mu dhenga iikando oyindji sigo a si.Shika osha ningwa konima sho yemu tete nombele, taye mu dhenga noonkondo niinima ya yoolokathana, taye mu tsu nofoloko yokukanga nenge tutye yokuyotha onyama.Konima sho ye mu dhedhagula ngeyi, oye mu tula iilapi nokumutomeka omulilo montulo mpoka a li a lala mondunda ye.Aamentu mboka yaali oya teya egumbo lya Kopetzky, okafulata kamwe hoka kali pooha dhegumbo lye nosho wo okuteya ositola ye pOamites nokufadhukapo niinima mbyoka ya yaka momaliko ga Kopetzky.Inaya thigapo owala omanyala gawo pehala lyoshiningwanima, ihe oya thigi po wo uumbangi mboka wa ulukile woha ya uka, omanga inaya ka dhitikilwa pofaalama yedhina Kransneus popepi nOamites momasiku 13 gaMei 2002.Omumentu ngoka omugundjuka oye a dhana unene onkandangala muukiliminola mbuka, Omupanguli Van Niekerk ta popi ngaaka.Nando nee edhiladhilo ndika olye, hekulu naye wo okwa zimine nokukutha ombinga miilonga mbika yuukiliminola, Omupanguli Van Niekerk ta popi ngaaka.”Omwa longo iilonga iinene yuukolokoshi.Nakusa okwa longelwa iilonga yuumbalimbali noyi nyanyaleka,” Omupanguli ta lombwele ngaaka aadhipagi mboka yaali.”Oshinima oshiwinayo osjho shoka kutya omwa hepeke omukokele ngoka kee na shoka e mu ninga,” Omupanguli ta popi. Omwe mu longele uukolokoshi pwaa na esimaneko lyasha.Oshigwana otashi lili sha lulilwa kookiliminola ngaashi naanaa ne.”Olwindji osigwana oshinafaalama unene tuu aakokele yokomahala gokomikunda oyo haya ningi iihakanwa yokuponokelwa kookalyamupombo.”Omupanguli ta popi.Van Niekerk okwa gandja egeelo lyomimvo omilongo ne (40) komulumentu kehe.Moshinima shokuteya egumbo nokuya Gariseb gwomushona okwa pewa egeelo lyomimvo 16 koniam yekumba.Oomvula adhihe 11 dhomuvo okwa pewa elombwelo kutya otadhi endelel kumwe noonkwawo dhoka dhedhipago.Gariseb gwomushona okwa pewa kumwe egelo lyomimvo 25 mwakwatelwa eteyo lyegumbo nelalakano lyokuyaka, omanga hekulu a pewa egeelo lyomimvo 19 miipotha mbika.Ashike omimvo adhihe ndhika dha gwedhwapo okwa gandja elombwelo kOmpangu kutya otadhi endele kumwe naandhoka omilongo ne (40).Omutamaneki gwOpevi-Ndjayi Antonia Verhoef oye a li omutamaneki moshipotha shika.Joseph Gariseb okwa li a kalelwa po ku Unanisa Hengari na Werner Boesak okwa li kombinga ya Esegiel Gariseb.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News