Omeya otaga matuka ishewe pu Bethanie

Omeya otaga matuka ishewe pu Bethanie

N GASHIINGEYI omeya otaga matuka ishewe mokandoolopamukunda kedhina Bethanie ke li muumbugantu woshilongo – shoka osha ningwa konima sho Olaata ya tseyitha kutya engambeko lyomeya ndyoka lya kala po nali kuthwe po oshiwike sha zi ko.

Omwedhi gwa zi ko, Olaata yokandoolopamukunda hoka oya li ya ningi etokolo kutya omeya naga ngambekwe mokandoolopamukunda moka mu na aakwashigwana ye li 3 000 lwaampoka nelalakano lyokushunitha pevi iifuta yOlaata kombinga yomeya. Aakwashigwana hoka oya kala nokupewa omeya kolunguto omalutipita ngaashi: okuza potundu [nti 06h00 sigo 07h00, nosho wo okuza potundi onti 13h00 sigo 14h00, okuza mpoka omeya otaga ka patuluka ishewe okuza potundi onti 17h00 sigo 20h00 esiku kehe.Omunambelewa omukuluntu gwokandoolopamukunda hoka Willie Humphries okwa koleke ekutho po lyengambeko lyomeya mokandoolopamukunda hoka koThe Namibian oshiwike sha zi ko.Pahokololo lya Humphries, Olaata yawo oya shunitha lela pevi iifuta yayo kuza sho ya tula miilonga engambeko lyomeya mokandoolopamukunda hoka.”Pethimbo Olaata inayi tula miilonga engambeko lyomeya mokandoolopamukunda moka, Olaata oyali hayi futu omeya komwedhi shi li pokati koondola/N$60 000 noondola/N$80 000, ashike kongashiingeyi okuza sho oshinima shika sha tulwa miilonga, otwa futa owala oondola/N$54 000,” ta popi ngaaka.Ta popi ishewe ngeyi kutya Olaata otayi ka konga aanuunongo ya pyokoka mboka taya ka ninga omakonakono kombinga yoominino dhomeya ndhoka taku popiwa kutya otashi vulika hadhi ziya.”Otatu fekela ngeyi kutya ominino ndhoka hadhi ziya ohadhi gwedhele kiifuta yetu yomeya mbyoka hayi kala ya londa unene omwedhi kehe,” Humphries ta popi ngaaka.Omathimbo ga zile ko, NamWater ngoka oye e li omugandji gwomeya kOlaata ndjika, okwa li a teteko omeya ge okuya kokandoolopamukunda hoka molwashoka oka kala noongunga odhindji dha NamWater.Aakwashigwana hoka oya kala nokupewa omeya kolunguto omalutipita ngaashi: okuza potundu [nti 06h00 sigo 07h00, nosho wo okuza potundi onti 13h00 sigo 14h00, okuza mpoka omeya otaga ka patuluka ishewe okuza potundi onti 17h00 sigo 20h00 esiku kehe.Omunambelewa omukuluntu gwokandoolopamukunda hoka Willie Humphries okwa koleke ekutho po lyengambeko lyomeya mokandoolopamukunda hoka koThe Namibian oshiwike sha zi ko.Pahokololo lya Humphries, Olaata yawo oya shunitha lela pevi iifuta yayo kuza sho ya tula miilonga engambeko lyomeya mokandoolopamukunda hoka.”Pethimbo Olaata inayi tula miilonga engambeko lyomeya mokandoolopamukunda moka, Olaata oyali hayi futu omeya komwedhi shi li pokati koondola/N$60 000 noondola/N$80 000, ashike kongashiingeyi okuza sho oshinima shika sha tulwa miilonga, otwa futa owala oondola/N$54 000,” ta popi ngaaka.Ta popi ishewe ngeyi kutya Olaata otayi ka konga aanuunongo ya pyokoka mboka taya ka ninga omakonakono kombinga yoominino dhomeya ndhoka taku popiwa kutya otashi vulika hadhi ziya.”Otatu fekela ngeyi kutya ominino ndhoka hadhi ziya ohadhi gwedhele kiifuta yetu yomeya mbyoka hayi kala ya londa unene omwedhi kehe,” Humphries ta popi ngaaka.Omathimbo ga zile ko, NamWater ngoka oye e li omugandji gwomeya kOlaata ndjika, okwa li a teteko omeya ge okuya kokandoolopamukunda hoka molwashoka oka kala noongunga odhindji dha NamWater.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News