Omaulikilo gOpaipindi ga Ngwediva otaga hulu ngula mOlyomakaya

Omaulikilo gOpaipindi ga Ngwediva otaga hulu ngula mOlyomakaya

mONGWEDIVA O MAULIKILO gOpaipindi gokomumvo ga Ngwediva otaga hulu ngula mOlyomakaya nosha yela kutya nena sigo ongula Omaulikilo ngaka gopaipindi otaga ka mona aatalelipo oyendji lela, unene tuu sho shi li pehulilo lyOmwedhi.

Sigo oompaka, otaku tiwa kutya Omaulikilo ngaka, ga egululilwe pambelewa kOmupresidende Hifikepunye Pohamba mOlyomakaya ga zi ko geti 25 Auguste 2007, oga enda notaga ende nawa naanangeshefa, kumwe nEpangelo, nOmahangano ngoka gaashi gEpangelo, otaya ulike iinima yawo nawa. Aanangeshefa aanene noshowo mboka aashona ya za meni nopondje yoshilongo ye li 468 lwaampoka oya kala taya ulike iilikolomwa yawo momaulikilo gOkomumvo ga Ngwediva moka.Taya ulike yo taya landitha nokugandja wo omauyelele kaakwashigwana kombinga yoongeshefa dhawo, unene tuu kutya ohadhi eta po shike, odhi li peni nohadhi monika ngiini.Nande ongawo yamwe otaya ti kutya muule woshiwike shika, pomathimbo gamwe, Omaulikilo oga kala ga mwena kashona.Itagi inyenge naanaa ngashi omuntu wa li wa tegelela.Omauninisteli noshowo Omahangano gEpangelo naangoka gaashi gEpangelo kumwe nEhangano lyAanangeshefa lya Namibia noshowo Epangelo lyOpashitopolwa lya Limpopo okuzilila koSouth Africa, oya kala taya ningi iigongi yokugandja omauyelele koshigwana oshinangeshefa.Ehangano lyOkulima Omahangu olya li lya gandja oondjambi aalimi yomahangu mboka ye shi enditha nawa muule womvula ya zi ko kombinga yokulima omahangu ogendji.Ooshiithanene shawo osha li sha popithwa kOministeli yUunamapya, Omeya nIihwa Omundohotola Nickey Iiyambo, ngoka e ya lombwele kutya Omahangu otaga ka ya naana momalandithilo gopaveta ngashi epungu niikuliwa yilwe yi li muuyuni.Nande ongawo, yamwe yomaakwashigwana otaya nyenyeta kutya aanangeshefa ohaya ningi iilikolwa yopashigwana ondilo unene.Taya ti kutya ngashi nee oondando dhuusila womahangu, ngele omahangu oga yi lela mOmaaketa, ndhi kondololwe nawa, opo kehe omukwashigwana a vule okwiilandela omahangu ge kombiliha, ano kondando yi li pevi.Aanangeshefa oyendji yomeni nopondje yoshilongo mboka ya kala momaulikilo ngaka gopaipindi, oya mona wo ompito yokupanga uukuume nuukahewa paipindi.Ya kale taya longele kumwe molwashoka uuhuku wokwiiyengela kau za.Kakele kokuulika iilandithomwa yawo, mOmaulikilo moka omwa kala wo oobenda dhOmaudhano ngashi, OoThe Dogg, Oondilimani, OoGifta nooyakwawo taya nyenyepeke omaulikilo ngoka koongulohi hoka, noshigwana oshigundjuka, sha za koombinga noombinga dha Namibia nopondje, ngashi po Angola mpoka, osha kala tashi mbombolokele komaulikilo hoka, unene tuu kOothaila hoka kwa kala Oodanisa.Petameko lela sho ga tameke, okwa li kuumbwa iitopitha yomulilo, mbyoka yi holike noonkondo kaanona, naanona oyendji kumwe naakuluntu, oya li ya nyanyukilwa nawa iitopitha mbyoka yomulilo sho tayi umbilwa mombanda nagwo nokutopela mo nokuninga omililo tadhi ihanene egulu nawanawa.Aanuumbashu, nonando ya kala ya yelutha po oondando dhawo nuumvo, oya kala taya landwa nawa lela.Tashi vulika ya landwa nawa shi vulithe paanangeshefa aanene.Omaulikilo ngaka gOpaipindi ga Ngwediva oge holike nawa, nohaga kala aantu oyendji lela.Kuyele, Omuanshipundi gwOmaulikilo ngaka, omusamane Damian Egumbo okwa tile kutya nuumvo otaya ka kala ya tegelela aantu oyendji mboka taya ka talela po omaulikilo ngaka gopapindi ga Ngwediva.Aanangeshefa aanene noshowo mboka aashona ya za meni nopondje yoshilongo ye li 468 lwaampoka oya kala taya ulike iilikolomwa yawo momaulikilo gOkomumvo ga Ngwediva moka.Taya ulike yo taya landitha nokugandja wo omauyelele kaakwashigwana kombinga yoongeshefa dhawo, unene tuu kutya ohadhi eta po shike, odhi li peni nohadhi monika ngiini.Nande ongawo yamwe otaya ti kutya muule woshiwike shika, pomathimbo gamwe, Omaulikilo oga kala ga mwena kashona.Itagi inyenge naanaa ngashi omuntu wa li wa tegelela.Omauninisteli noshowo Omahangano gEpangelo naangoka gaashi gEpangelo kumwe nEhangano lyAanangeshefa lya Namibia noshowo Epangelo lyOpashitopolwa lya Limpopo okuzilila koSouth Africa, oya kala taya ningi iigongi yokugandja omauyelele koshigwana oshinangeshefa.Ehangano lyOkulima Omahangu olya li lya gandja oondjambi aalimi yomahangu mboka ye shi enditha nawa muule womvula ya zi ko kombinga yokulima omahangu ogendji.Ooshiithanene shawo osha li sha popithwa kOministeli yUunamapya, Omeya nIihwa Omundohotola Nickey Iiyambo, ngoka e ya lombwele kutya Omahangu otaga ka ya naana momalandithilo gopaveta ngashi epungu niikuliwa yilwe yi li muuyuni.Nande ongawo, yamwe yomaakwashigwana otaya nyenyeta kutya aanangeshefa ohaya ningi iilikolwa yopashigwana ondilo unene.Taya ti kutya ngashi nee oondando dhuusila womahangu, ngele omahangu oga yi lela mOmaaketa, ndhi kondololwe nawa, opo kehe omukwashigwana a vule okwiilandela omahangu ge kombiliha, ano kondando yi li pevi.Aanangeshefa oyendji yomeni nopondje yoshilongo mboka ya kala momaulikilo ngaka gopaipindi, oya mona wo ompito yokupanga uukuume nuukahewa paipindi.Ya kale taya longele kumwe molwashoka uuhuku wokwiiyengela kau za.Kakele kokuulika iilandithomwa yawo, mOmaulikilo moka omwa kala wo oobenda dhOmaudhano ngashi, OoThe Dogg, Oondilimani, OoGifta nooyakwawo taya nyenyepeke omaulikilo ngoka koongulohi hoka, noshigwana oshigundjuka, sha za koombinga noombinga dha Namibia nopondje, ngashi po Angola mpoka, osha kala tashi mbombolokele komaulikilo hoka, unene tuu kOothaila hoka kwa kala Oodanisa.Petameko lela sho ga tameke, okwa li kuumbwa iitopitha yomulilo, mbyoka yi holike noonkondo kaanona, naanona oyendji kumwe naakuluntu, oya li ya nyanyukilwa nawa iitopitha mbyoka yomulilo sho tayi umbilwa mombanda nagwo nokutopela mo nokuninga omililo tadhi ihanene egulu nawanawa.Aanuumbashu, nonando ya kala ya yelutha po oondando dhawo nuumvo, oya kala taya landwa nawa lela.Tashi vulika ya landwa nawa shi vulithe paanangeshefa aanene.Omaulikilo ngaka gOpaipindi ga Ngwediva oge holike nawa, nohaga kala aantu oyendji lela.Kuyele, Omuanshipundi gwOmaulikilo ngaka, omusamane Damian Egumbo okwa tile kutya nuumvo otaya ka kala ya tegelela aantu oyendji mboka taya ka talela po omaulikilo ngaka gopapindi ga Ngwediva.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News