Omaudhano gOombasikela mOvenduka

Omaudhano gOombasikela mOvenduka

OMATHIGATHANO gOombasikela gokomumvo kOvenduka, ga shilipalekwa ko The Namibian, ko Model Pick & Pay, kOmbaanga yOtango yOpashigwana , Ku Murray and Roberts, koCymot nokOradio, otaga ka kala ko mOsoondaha yeti 16 Oktoba 2005 mOvenduka.

Okwa tegelewa aalondi yuuthanguthangu oyendji ya ka kuthe ombinga methigathano ndika. Mboka ya hala okukakutha ombinga otaya tseyithilwa kutya nayi inyolithe nziya manga ku na ethimbo.Oofooloma dhokwiinyolitha otadhi adhika pomahala gOongeshefa nOokampani ndhoka dha kwashilipaleka omathigathano ngaka.Pokati mpoka otwa tseyithilwa kOcluba yokulonda Oombasikela yomOnooli yedhina Tuyeni Cycling Club ya Eddy Man of Action kutya oyi ilongekidhila nale omathigathano ngoka nokwi itaala kutya nuumvo aamati ye otaya ka za ko nekopi.Ta indile koshigwana sha Namibia shi yambidhidhe Ocluba yawo ndjika noshimaliwa.Ta ti kehe Omunamibia, e ya umbile ondola yimwe.Man of Action ta ti onomola yOkambo kawo kOpoosa mOshakati oyo 804211279.Kutya nee okonima yethigathanopo ndika, omuntu oto vulu ashike oku umbila okamaliwa mOkambo kawo haka.Tate Man of Action ota vulu wo okumonika kongodhi ye yonomola 065252050.Okuya komathigathano gometi 16 Oktoba 2005 kOnooli otaku ka za ombesa tayi ka fala aalondi yuumbasikela kOvenduka.Omudhani kehe na kale e na ombasikela ye nekoko lye.Ngoka taka adhika ke na ombasikela tayi opalele otaka pewa Ombasikela kOvenduka hoka, ndjoka ta kalongitha methigathanopo.Oshinima okuyambulapo omaudhano gOombasikela moNamibia.Iinano mbyoka tayi ka tondokwa oyo nee oshinano shOokilopmeta 30, shOokilometa 65 noshOokilometa 100.Mboka ya hala okukakutha ombinga otaya tseyithilwa kutya nayi inyolithe nziya manga ku na ethimbo.Oofooloma dhokwiinyolitha otadhi adhika pomahala gOongeshefa nOokampani ndhoka dha kwashilipaleka omathigathano ngaka.Pokati mpoka otwa tseyithilwa kOcluba yokulonda Oombasikela yomOnooli yedhina Tuyeni Cycling Club ya Eddy Man of Action kutya oyi ilongekidhila nale omathigathano ngoka nokwi itaala kutya nuumvo aamati ye otaya ka za ko nekopi.Ta indile koshigwana sha Namibia shi yambidhidhe Ocluba yawo ndjika noshimaliwa.Ta ti kehe Omunamibia, e ya umbile ondola yimwe.Man of Action ta ti onomola yOkambo kawo kOpoosa mOshakati oyo 804211279.Kutya nee okonima yethigathanopo ndika, omuntu oto vulu ashike oku umbila okamaliwa mOkambo kawo haka.Tate Man of Action ota vulu wo okumonika kongodhi ye yonomola 065252050.Okuya komathigathano gometi 16 Oktoba 2005 kOnooli otaku ka za ombesa tayi ka fala aalondi yuumbasikela kOvenduka.Omudhani kehe na kale e na ombasikela ye nekoko lye.Ngoka taka adhika ke na ombasikela tayi opalele otaka pewa Ombasikela kOvenduka hoka, ndjoka ta kalongitha methigathanopo.Oshinima okuyambulapo omaudhano gOombasikela moNamibia.Iinano mbyoka tayi ka tondokwa oyo nee oshinano shOokilopmeta 30, shOokilometa 65 noshOokilometa 100.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News