Omake getu oga yela: ongundu ya Ulenga

Omake getu oga yela: ongundu ya Ulenga

O NGUNDU yoCongress of Democrats (CoD) ndjoka yi li mewiliko lya Ben Ulenga oya popi mEtiyali lyoshiwike shika kutya kayi na ondjo kombinga yomapopyo kutya ewilikongundu lyayo olya hogololwa momahogololo ga yakwa poKeetmanshoop mu Mei.

Omapopyo ngaka oye ga ningi owala konima yoowili 24 sho iizemo yomakonakono ngoka ga ningwa kokomitiye yi ithikamena ya tseyitha kutya oya mona po uumbangi tau ulike kutya opwa ningwa uulingilingi pethimbo lyomahogololo ngoka ga ningwa pethimbo lyongresa yoCoD poKeetmanshoop. Ashike Tsudao Gurirab ngoka a li a hogololwa pokongresa yawo poKeetmanshoop a kala Omunashipundi, keshi wete.”Olopota ndjoka inayi totha mo kutya ongundu ndjoka tayi popiwa kutya oya Ulenga oyi na ondjo moshinima shika,” Gurirab ta popi ngaaka mOvenduka mEtiyali.Okwa li ta yamukula kiizemo yolopota ndjoka ya ningwa kokomitiye yi ithikamena ndjoka wo oongundu adhihe mbali dhoCoD dha zimine kutya nayi ninge omakonakono kombinga yuulingilingi mboka taku popiwa wa longwa pethimbo lyokongresa yoCoD ndjoka ya li poKeetmanshoop mpoka pwa li pwa hogololwa ewiliko lyoCoD oomwedhi ndatu dha zi ko.Konima owala sho okakomitiye hoka ka ningwa, Ulenga okwa li a tseyitha moshigwana ngeyi kutya ngele opwa monika kutya opwa li shili uulingilingi pethimbo ya hogololwa poKeetmanshoop, ye newiliko lye otaye ki ikutha mo miilonga.Gurirab okwa ningi omapopyo ngoka u ukitha kongundu onkwawo yoCoD ndjoka tayi wilikwa ku Ignatius Shixwameni ya li ya zimo mokongresa yoCoD konima owala sho Shixwameni a dhengwa mo momahogololo ku Ulenga nomake ge li 14.Momaandaha, Shixwameni okwa li a popi ngeyi kutya okakomitiye ki ithikamena oka mono pwa ningwa iipotha iyali ‘shuulingilingi nekengelelo’ nokutseyitha kutya iizemo mbyoka kayi na oonkondo.Oongundu ndhika mbali odha li dha tsukumwe pamushangwa ngoka ya shaina kutya ngele okakomitiye hoka oka mono shili kutya opwa ningwa uulingilingi wontumba momahogololo ngoka, iizemo oyi na okukweekelwahi newiliko ndyoka lya hogololwa oli na okwi ikutha miilonga.Okakomitiye haka oka mono kutya iinima yontumba inayi enda nawa pethimbo lyomahogololo, mwakwatelwa oshinima shoka kutya omutu gumwe ngoka a li keshi oshilyo shokongresa pambelewa okwa tulwa momusholondondo gwaahogololi – pehala lyokulongitha aantu mboka ya hogololwa ya kala iilyo yi na oonkondo dhokuninga omatokolo mokongresa.Oshinima oshikwawo, pokuma opwa li omisholondondo odhindji dha yoolokathana dhaamboka taku popiwa kutya oyo aakwashigongi.Iinima mbika oyo nee Shixwameni nongundu ye taya popi kutya kaya li ya nyanyukilwa, omanga nokuli oshinima shika inashi ya momake gokakomitiye ki ithikamena – iinima mbyoka Grirab okwe yi popi mEtiyali ta ti iifundja iitokele.Kepulo ngele ye pamwe na Ulenga nosho wo iilyo yilwe mbyoka ya li ya hogololwa pethimbo lyokongresa ndjoka poKeetmanshoop otaye ki ikutha miilonga ngaashi sha li sha ziminwa, Gurirab okwa henuka okuyamukula epulo ndyoka e li ukilila.Oongundu ndhika mbali odha li wo dha zmine kutya otadhi ka gingala konima yomasiku gatatu okuza kesiku iizemo mbyoka ya tseyithwa – tashi ningwa mewiliko lyokakomitiye hoka ki ithikamena opo ku hogololwe ewilikongundu lyopakathimbo ndyoka tali kala tali wilike iinima yongundu sigo taku ka ningwa ishewe omahogololo pokongresa.Oongundu ndhika mbali odhi na okwiiyutha kolopota ndjika nosho wo komapopilo ngoka ga ningwa kokomitiye ndjika,” omushangwa ngoka tagu popi ngaaka.Ongundu ya Ulenga otayi ka ninga oshiwike shika, otayi ka ninga oshigongi moka tayi ka kundathana nkene ye na okuya komeho niilonga yawo.Ongundi ndjoka tayi wilikwa ku Shixwameni oya li ya ningi oshigongi niikundaneki ohela mOvenduka naashoka sha kundathanwa mo otatu shi nyanyangidha nopkushi tolokamoshifo sha ngula mEtitano.Ashike Tsudao Gurirab ngoka a li a hogololwa pokongresa yawo poKeetmanshoop a kala Omunashipundi, keshi wete.”Olopota ndjoka inayi totha mo kutya ongundu ndjoka tayi popiwa kutya oya Ulenga oyi na ondjo moshinima shika,” Gurirab ta popi ngaaka mOvenduka mEtiyali.Okwa li ta yamukula kiizemo yolopota ndjoka ya ningwa kokomitiye yi ithikamena ndjoka wo oongundu adhihe mbali dhoCoD dha zimine kutya nayi ninge omakonakono kombinga yuulingilingi mboka taku popiwa wa longwa pethimbo lyokongresa yoCoD ndjoka ya li poKeetmanshoop mpoka pwa li pwa hogololwa ewiliko lyoCoD oomwedhi ndatu dha zi ko.Konima owala sho okakomitiye hoka ka ningwa, Ulenga okwa li a tseyitha moshigwana ngeyi kutya ngele opwa monika kutya opwa li shili uulingilingi pethimbo ya hogololwa poKeetmanshoop, ye newiliko lye otaye ki ikutha mo miilonga.Gurirab okwa ningi omapopyo ngoka u ukitha kongundu onkwawo yoCoD ndjoka tayi wilikwa ku Ignatius Shixwameni ya li ya zimo mokongresa yoCoD konima owala sho Shixwameni a dhengwa mo momahogololo ku Ulenga nomake ge li 14.Momaandaha, Shixwameni okwa li a popi ngeyi kutya okakomitiye ki ithikamena oka mono pwa ningwa iipotha iyali ‘shuulingilingi nekengelelo’ nokutseyitha kutya iizemo mbyoka kayi na oonkondo.Oongundu ndhika mbali odha li dha tsukumwe pamushangwa ngoka ya shaina kutya ngele okakomitiye hoka oka mono shili kutya opwa ningwa uulingilingi wontumba momahogololo ngoka, iizemo oyi na okukweekelwahi newiliko ndyoka lya hogololwa oli na okwi ikutha miilonga.Okakomitiye haka oka mono kutya iinima yontumba inayi enda nawa pethimbo lyomahogololo, mwakwatelwa oshinima shoka kutya omutu gumwe ngoka a li keshi oshilyo shokongresa pambelewa okwa tulwa momusholondondo gwaahogololi – pehala lyokulongitha aantu mboka ya hogololwa ya kala iilyo yi na oonkondo dhokuninga omatokolo mokongresa.Oshinima oshikwawo, pokuma opwa li omisholondondo odhindji dha yoolokathana dhaamboka taku popiwa kutya oyo aakwashigongi.Iinima mbika oyo nee Shixwameni nongundu ye taya popi kutya kaya li ya nyanyukilwa, omanga nokuli oshinima shika inashi ya momake gokakomitiye ki ithikamena – iinima mbyoka Grirab okwe yi popi mEtiyali ta ti iifundja iitokele.Kepulo ngele ye pamwe na Ulenga nosho wo iilyo yilwe mbyoka ya li ya hogololwa pethimbo lyokongresa ndjoka poKeetmanshoop otaye ki ikutha miilonga ngaashi sha li sha ziminwa, Gurirab okwa henuka okuyamukula epulo ndyoka e li ukilila.Oongundu ndhika mbali odha li wo dha zmine kutya otadhi ka gingala konima yomasiku gatatu okuza kesiku iizemo mbyoka ya tseyithwa – tashi ningwa mewiliko lyokakomitiye hoka ki ithikamena opo ku hogololwe ewilikongundu lyopakathimbo ndyoka tali kala tali wilike iinima yongundu sigo taku ka ningwa ishewe omahogololo pokongresa.Oongundu ndhika mbali odhi na okwiiyutha kolopota ndjika nosho wo komapopilo ngoka ga ningwa kokomitiye ndjika,” omushangwa ngoka tagu popi ngaaka.Ongundu ya Ulenga otayi ka ninga oshiwike shika, otayi ka ninga oshigongi moka tayi ka kundathana nkene ye na okuya komeho niilonga yawo.Ongundi ndjoka tayi wilikwa ku Shixwameni oya li ya ningi oshigongi niikundaneki ohela mOvenduka naashoka sha kundathanwa mo otatu shi nyanyangidha nopkushi tolokamoshifo sha ngula mEtitano.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News