Omahooli otaga gwedhwa niitano

Omahooli otaga gwedhwa niitano

O MAHOOLI otaga gwedhelwa ngula mEtitano noosenda omilongo ntano (50c) moliitela.

Shika otashi ka kala egwedhelo etitano tali ningwa nuumvo, egwedhelo lya hugunina olya li lya ningwa pwa piti owala iiwike itatu ngashiingeyi. Oshiwike sha zi ko The Namibian okwa li a mono uuyelele okuza koonzo dhe moshinima shika nokwa li a lopota kutya otashi vulika omahooli ngoka ga ka gwedhelwe noshimaliwa oshinene – shoka sha kolekwa ketseyitho ndyoka lya ningwa ngashiingeyi.Aaniihauto pOmbaye otaya ka futa oshimaliwa shoondola/N$6,44 moliitela yomahooli ngoka ge na oholo (Unleaded 95) omanga ngoka gaana oholo (Leaded 93) taga ka monika koondola/N$6,42 moliitela.Omahooli gondiisela otaga ka landwa koondola/N$6,50 moliitela, omushangwa ngoka gwa tuminwa kiikundaneki okuza kUuministeli wIiyenditho nOmakwatathano tagu popi ngaaka mEtiyali lyoshiwike shika.Egwedhelo lyomahooli otali etele aalongithi yiihauto uupyakadhi kutya nee oomboka aafaalelwa nenge ooyene iiyenditho osha faathana owala.Aanamibia oya kala nokuhila komupaya unene ngele tashi ya pomagwedhelo gomahooli ngoka taga tsikile ashike nokulonda pwaana efudhepo.Egwedhelo lyomahooli olya thigi lela aakwashigwana ya dhengwa pevi molwashoka oshinima shika otashi ulike kutya iinima yilwe ngaashi iikulya niipumbiwa yilwe otayi ka gwedhwa molu oshinima shika.Kakele kokulonda kwomahooli, eyo pombanda lyiinima yilwe pamaalaka mu Juli olya yi sigo opoopelesenda ntano oshinkwanu yimwe (5,1%) – shoka sha lik popelesenda yimwe oshinkwanu heyali pethimbo lya faathana omumvo gwa zi ko.Aaniihauto yondiisela oya dhengwa unene pomutima keyo pombanda lyomahooli nuumvo.Okuza mu Januali sigo opethimbo ndika, ondando yomahooli gondiisela oya londo nondola/N$1,40 moliitela okuza poondola/N$5,09 okuya poondola/N$6,50 ndhoka tadhi ka futwa ngashiingeyi.Ondando yomahooli oya kala nokuya pombanda moshilongo okuza sho Aanamibia ya taambwa mombula ompe negwedhelo lyondando yomahooli sho omahooli ge na oholo (Unleeded) ga li taga kotha oondola/N$5,27 omanga ngoka gaana oholo ga li taga kotha oondola/N$5,25 omanga ondiisela ya li tayi kotha oondola/N$5,09 moliitela.Egwedhelo etiyali olya li lya ningwa mu Apilili sho opetololi ya gwedhwa noosenda omilongo mbali omanga Ondiisela ya li ya gwedhwa noosenda omilongo ndatu nantano (35c) moliitela.Shika osha li sha landulwa kegwedhelo lilwe mu Juni nekwawo omu Juli, ngashiingeyi egwedhelo enenenene lyoosenda 50 otali ningwa ngula mEtitano.Pamushangwa ngoka gwa tumwa kiikundaneki okuza kOminista yOomina nIikwankondo Erkki Nghimtina ina gu gandja naanaa efatululo kutya omolwashike egwedhelo ndika lya ningwa ngaaka, ihe okwa popi owala kutya Namibia iha longo omahooli na ishewe dhindi omahooli.Ta ti shoka otashi ti nee kutya oshilongo oshi ikwatelela owala kiilongo mbyoka hayi longo omahooli.Iinima yilwe mbyoka ya eta uupyakadhi megwedhelo lyomahooli ogaashi ondola ya Namibia ndjoka tayi shuna pevi okuyelekanitha nondola ya Amerika oshimaliwa shoka hashi longithwa okulanda omahooli.Pethimbo ndika konyala uuyuni auhe otau dhengwa kompumbwe yomahooli pamaalaka gopaigwana.Ondando yomahooli inaga dhindwa otayi kondololwa komathaneko gekoko meliko lyopaigwana.Nuupyakadhi uunene owa holoka unene tuu sho moshitopolwa shomuuzilokati (Middle East) tamu monika omakuyunguto niita pethimbo ndika.Oshitopolwa shoka oshi li wo shimwe shomiitopolwa iiyamba noonkondo momahooli muuyuni.Nando ongaaka, ondando yomahooli inaga dhindwa membalukutu oya gu pevi pamaalaka gopaigwana okuza poondola dha Amerika (N$78 membalukutu) okuya poondola/US$73 membalukutu.Shika osha li sha ningwa konima sho kwa ningwa euvathanotsokumwe lyetulopo lyomaumbathano pokati ka Hezbollah na Israel mu Libanon omasiku omatalala.Oshiwike sha zi ko The Namibian okwa li a mono uuyelele okuza koonzo dhe moshinima shika nokwa li a lopota kutya otashi vulika omahooli ngoka ga ka gwedhelwe noshimaliwa oshinene – shoka sha kolekwa ketseyitho ndyoka lya ningwa ngashiingeyi.Aaniihauto pOmbaye otaya ka futa oshimaliwa shoondola/N$6,44 moliitela yomahooli ngoka ge na oholo (Unleaded 95) omanga ngoka gaana oholo (Leaded 93) taga ka monika koondola/N$6,42 moliitela.Omahooli gondiisela otaga ka landwa koondola/N$6,50 moliitela, omushangwa ngoka gwa tuminwa kiikundaneki okuza kUuministeli wIiyenditho nOmakwatathano tagu popi ngaaka mEtiyali lyoshiwike shika.Egwedhelo lyomahooli otali etele aalongithi yiihauto uupyakadhi kutya nee oomboka aafaalelwa nenge ooyene iiyenditho osha faathana owala.Aanamibia oya kala nokuhila komupaya unene ngele tashi ya pomagwedhelo gomahooli ngoka taga tsikile ashike nokulonda pwaana efudhepo.Egwedhelo lyomahooli olya thigi lela aakwashigwana ya dhengwa pevi molwashoka oshinima shika otashi ulike kutya iinima yilwe ngaashi iikulya niipumbiwa yilwe otayi ka gwedhwa molu oshinima shika.Kakele kokulonda kwomahooli, eyo pombanda lyiinima yilwe pamaalaka mu Juli olya yi sigo opoopelesenda ntano oshinkwanu yimwe (5,1%) – shoka sha lik popelesenda yimwe oshinkwanu heyali pethimbo lya faathana omumvo gwa zi ko.Aaniihauto yondiisela oya dhengwa unene pomutima keyo pombanda lyomahooli nuumvo.Okuza mu Januali sigo opethimbo ndika, ondando yomahooli gondiisela oya londo nondola/N$1,40 moliitela okuza poondola/N$5,09 okuya poondola/N$6,50 ndhoka tadhi ka futwa ngashiingeyi.Ondando yomahooli oya kala nokuya pombanda moshilongo okuza sho Aanamibia ya taambwa mombula ompe negwedhelo lyondando yomahooli sho omahooli ge na oholo (Unleeded) ga li taga kotha oondola/N$5,27 omanga ngoka gaana oholo ga li taga kotha oondola/N$5,25 omanga ondiisela ya li tayi kotha oondola/N$5,09 moliitela.Egwedhelo etiyali olya li lya ningwa mu Apilili sho opetololi ya gwedhwa noosenda omilongo mbali omanga Ondiisela ya li ya gwedhwa noosenda omilongo ndatu nantano (35c) moliitela.Shika osha li sha landulwa kegwedhelo lilwe mu Juni nekwawo omu Juli, ngashiingeyi egwedhelo enenenene lyoosenda 50 otali ningwa ngula mEtitano.Pamushangwa ngoka gwa tumwa kiikundaneki okuza kOminista yOomina nIikwankondo Erkki Nghimtina ina gu gandja naanaa efatululo kutya omolwashike egwedhelo ndika lya ningwa ngaaka, ihe okwa popi owala kutya Namibia iha longo omahooli na ishewe dhindi omahooli.Ta ti shoka otashi ti nee kutya oshilongo oshi ikwatelela owala kiilongo mbyoka hayi longo omahooli.Iinima yilwe mbyoka ya eta uupyakadhi megwedhelo lyomahooli ogaashi ondola ya Namibia ndjoka tayi shuna pevi okuyelekanitha nondola ya Amerika oshimaliwa shoka hashi longithwa okulanda omahooli.Pethimbo ndika konyala uuyuni auhe otau dhengwa kompumbwe yomahooli pamaalaka gopaigwana.Ondando yomahooli inaga dhindwa otayi kondololwa komathaneko gekoko meliko lyopaigwana.Nuupyakadhi uunene owa holoka unene tuu sho moshitopolwa shomuuzilokati (Middle East) tamu monika omakuyunguto niita pethimbo ndika.Oshitopolwa shoka oshi li wo shimwe shomiitopolwa iiyamba noonkondo momahooli muuyuni.Nando ongaaka, ondando yomahooli inaga dhindwa membalukutu oya gu pevi pamaalaka gopaigwana okuza poondola dha Amerika (N$78 membalukutu) okuya poondola/US$73 membalukutu.Shika osha li sha ningwa konima sho kwa ningwa euvathanotsokumwe lyetulopo lyomaumbathano pokati ka Hezbollah na Israel mu Libanon omasiku omatalala.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News