Olusheno nalu kwatwe nawa, olwa pumba: Mwilima ta ti

Olusheno nalu kwatwe nawa, olwa pumba: Mwilima ta ti

P ETHIMBO ta kutha ombinga moompata dhi na sha nOntotwalundululwaveta yi na sha nOmalusheno mOshigongi shOmutumba Omutiyali gwOpashigwana mEtine lya zi ko mOvenduka, Kansela gwOshikandjohogololo sha Katima Rural, kOshitopolwa sha Caprivi Leonard Mwilima, okwa indila kAagandji yOlusheno nokoshigwana shoshene shoka tashi longitha olusheno, ya kwate nawa olusheno molwashoka olu li po talu ende talu nyangwa, unene tuu sho Namibia kee na onzo ye mwene yiihwapo yegandjo lyolusheno.

Mwilima ta ti kutya sho Namibia ta ende ta humu komeho neendelelo ngeyi, olusheno olwe ya ponkatu yokukala lwa pumbiwa noonkondo, moondoolopa noshowo momikunda moka. Ta ti oyindji tayi inyenge yi na sha nehumokomeho otayi inyengithwa kolusheno, nomuntu oto ipula nee kutya sho talu ende lwa fa talu pumbu ngeyi, otashi ka enda tuu nawa.Mwilima ta ti kutya Namibia okwiikwatelela unene ku South Afrika ngele tashi ya kegandjo mlyolusheno noku na nee omalimbililo omanene, kutya ngele Uudhano wEkopi lyUuyuni momumvo 2010 koSouth Afrika owa thiki, moka South Africa ta ka pumbwa olusheno olwindji, Namibia otaka ka kala tuu e na olusheno lwa gwana pethimbo ndjoka.”Ondi wete a tu ka kaleni tu neni uupyakadhi wompumbwe yolusheno,” Mwilima ta lombwele Omutumba Omutiyali gwOpashigwana ngawo.Mwilima ta ti kutya Olutu ndoka talu wilikenokuungaunga nOlusheno mo Namibia olwa gwana okudhimbuluka oshinima shompumbwe yolusheno tashi ende tashi endeleko kashona nakashona.Tashi ti Olutu nduka olwa pumbwa okukondolola egandjo lyolusheno koshigwana, okutula po omangambeko mpoka tashi vulika nokuhwahwameka ekuthombinga megandjo lyolusheno kOmahangano omanene.Kaansela Mwilima okwa gandja wo elimbililo lye kOlutu ndoka talu wilike Egandjo lyolusheno moNamibia.Ta ti kutya olwa t hikama unene miilyo oyindji inashi oumbiwa pethimbo ndika, na unene tuu sho tashi vulika olutu nduka lu thikame maantu mboka kaye na ontseyo yasha mIikwamalusheno.Ta ti oyindji tayi inyenge yi na sha nehumokomeho otayi inyengithwa kolusheno, nomuntu oto ipula nee kutya sho talu ende lwa fa talu pumbu ngeyi, otashi ka enda tuu nawa.Mwilima ta ti kutya Namibia okwiikwatelela unene ku South Afrika ngele tashi ya kegandjo mlyolusheno noku na nee omalimbililo omanene, kutya ngele Uudhano wEkopi lyUuyuni momumvo 2010 koSouth Afrika owa thiki, moka South Africa ta ka pumbwa olusheno olwindji, Namibia otaka ka kala tuu e na olusheno lwa gwana pethimbo ndjoka.”Ondi wete a tu ka kaleni tu neni uupyakadhi wompumbwe yolusheno,” Mwilima ta lombwele Omutumba Omutiyali gwOpashigwana ngawo.Mwilima ta ti kutya Olutu ndoka talu wilikenokuungaunga nOlusheno mo Namibia olwa gwana okudhimbuluka oshinima shompumbwe yolusheno tashi ende tashi endeleko kashona nakashona.Tashi ti Olutu nduka olwa pumbwa okukondolola egandjo lyolusheno koshigwana, okutula po omangambeko mpoka tashi vulika nokuhwahwameka ekuthombinga megandjo lyolusheno kOmahangano omanene.Kaansela Mwilima okwa gandja wo elimbililo lye kOlutu ndoka talu wilike Egandjo lyolusheno moNamibia.Ta ti kutya olwa t hikama unene miilyo oyindji inashi oumbiwa pethimbo ndika, na unene tuu sho tashi vulika olutu nduka lu thikame maantu mboka kaye na ontseyo yasha mIikwamalusheno.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News