Ohandje Artist Co-operative ya ya nEkopi lyOmaulikilo gIipindi ga Ngwediva

Ohandje Artist Co-operative ya ya nEkopi lyOmaulikilo gIipindi ga Ngwediva

PONGWEDIVA O NGESHEFA hayi landitha iinima yopamithigululwakalo ya tseyika nawa yedhina Ohandje Artist Co-operative, ndjoka hayi wilikwa ku kuku Rauna Mukwiilongo oyo ya sindana po Ekopi ndyoka hali pewa Nakuulikandhingi iilikolomwa ye mOmaulikilo gIikwaipindi gokomumvo ga Ngwediva.

Ekopi ndika oye li pewa pethimbo lyOshituthi shokuulika oonakusindana mOmaulikilo gOpaipindi ngaka ga Ngwediva sha ningilwe ongulohi yEtine lya zi ko mOsenda yOmaulikili gIipindi ga Ngwediva sha popithwa kOmukuluntuwiliki gwOmbaanga ya Standard, Theo Mberirua. Oonakuulika iinima yawo mOmulikilo ga zi ko gOpaipindi ga Ngwediva ye li omulongo lwaampoka oya sindanene mokuulika iilikolomwa yawo noya pewa oondjambi dhawo ndhoka dha li dha kwashilipalekwa kOmbaanga ya Standard.mOshitopolwa shOombaanga ndhoka dhe yile okutalitha iinima yawo nokugandja wo omauyelele koshigwana, Ombaanga yOtango yOpashigwana oyo ya monika mo ye shi enditha nawa nokumona esindano lyotango monkatu yawo yOombaanga.Taku landula ndjoka ya Standard Namibia noya NedBank Namibia.Moongeshefa dhOocorporate, MTC oye gwotango taku landula Telecom Namibia na BH Motor Spaces and Accessories.Oongeshefa dhOpaigwana ndhoka dhe shi dhengele pombanda odho West Africa Mart ngoka e ya tango.Ta landulwa ku Katmandu Cape and Kuku Interprise.Kombinga yOmahangano ngoka haga shiti iinima noku yi landitha po, Rural Development Cooperation (RDC) oye e ya gwotango ta landulwa ku Pewa Hair and Skin Manufacturers noku Omba Jewellery.Kombinga yIikondo yEpangelo-Omauministeli noshowo Omapangelo gOpaitopolwa naangoka gOondoolopa, Elelo lya Hangwena olyo lye ya tango tali landulwa kUuministeli wOomina nOonkondo dhOlusheno nosho wo ne kElelo lyOshitopolwa sha Shana.Mongundu yOongeshefa ndhoka hadhi landitha iihauto nokutonatela oondjila, Oshikondo shOosipitikopa shElelo lyOshilando sha Venduka osho she ya tango, tashi landulwa ku GM Namibia na Pupkewitz Toyota.Mokati kIikondo yi na sha nAapashiwani nOmayakulo gOpaehotela noshowo nee iitungomwa yopamithigululwakalo, Ohandje Artist Co-operative oyo ye ya tango, taku landula Rossing Foundation na Arandis Craft and Ornaments.Mokati kAanangeshefa aashona, mboka wo nayo ya ulike iinima yawo mOmaulikilo ngoka, Ngatuu Curious oye e ya tango, ta landulwa ku Jala Investment CC nokOmushuululwakalo.Kombinga yaamboka ya ulike iilikolomwa yOpaunamapya nenge haya shiti mo sha mu yo, Onankali Community Trust oyo ye ya tango.Tayi landulwa kOngushu Co-operative na ABC Milling omanga oongeshefa ndhoka hadhi ningi nokulanditha iikwanguyo, Twin’s Boutique oye e ya tango, ta landulwa ku Panguu Roses Textile na Decorations and BDW Market.Ombaanga ya Standard oyo ya li ya kwashilipaleka Oshituthi shika shokugandja oondjambi kOonakusindana mbaka.Mokupopitha nee oshiithanene shika Omukuluntuwiliki gwa Standard Bank omusamane Theo Mberirua, okwa pandula noonkondo Elelo lya Ngwediva noshowo Okomitiye ndjoka ya kala tayi longekidha Omaulikilo ngaka gonuumvo, sho ya longa po sha shomupondo lela.Mberirua ta ti kutya sho a ende nokutala nkene aantu taya ulike iinima yawo momaulikilo ngaka, okwa dhimbulula kutya kehe omvula omaulikilo gokomumvo ga Ngwediva otaga ende ashike taga humu komeho, notashi pe nee omuntu omukumo omunene sho tashi ende ngeyi.Mberirua ta indile koshigwana shi kale hashi longitha Omaulikilo gOpaipindi moshilongo molwashoka ogo ashike taga vulu okuyelutha po shoka to eta po shopaunangeshefa, shoka to landitha noku ku pa wo ompito yokumonathana naanangeshefa yalwe ya za kiitopolwa yilwe moshilongo nenge pondje yoshilongo.Mu pange nayo uukuume nuukahewa opo iinima yoye mbyoka to shiti po noto landitha yi kale ya tseyika wo nokiilongo yopondje nosho tuu.Mberirua okwa li a taambiwa ko ku Meya gwOpevi gwOndoolopa ya Ngwediva meme Patricia Kashuupulwa noshowo kOmunashipundi gwOkomitiye yOmalongekidho gOmaulikilo gonuumvo ga Ngwediva Damian Egumbo, ngoka wo e li Omunambelewa Omukuluntu gwElelo lya Ngwediva.Oonakuulika iinima yawo mOmulikilo ga zi ko gOpaipindi ga Ngwediva ye li omulongo lwaampoka oya sindanene mokuulika iilikolomwa yawo noya pewa oondjambi dhawo ndhoka dha li dha kwashilipalekwa kOmbaanga ya Standard.mOshitopolwa shOombaanga ndhoka dhe yile okutalitha iinima yawo nokugandja wo omauyelele koshigwana, Ombaanga yOtango yOpashigwana oyo ya monika mo ye shi enditha nawa nokumona esindano lyotango monkatu yawo yOombaanga.Taku landula ndjoka ya Standard Namibia noya NedBank Namibia.Moongeshefa dhOocorporate, MTC oye gwotango taku landula Telecom Namibia na BH Motor Spaces and Accessories.Oongeshefa dhOpaigwana ndhoka dhe shi dhengele pombanda odho West Africa Mart ngoka e ya tango.Ta landulwa ku Katmandu Cape and Kuku Interprise.Kombinga yOmahangano ngoka haga shiti iinima noku yi landitha po, Rural Development Cooperation (RDC) oye e ya gwotango ta landulwa ku Pewa Hair and Skin Manufacturers noku Omba Jewellery.Kombinga yIikondo yEpangelo-Omauministeli noshowo Omapangelo gOpaitopolwa naangoka gOondoolopa, Elelo lya Hangwena olyo lye ya tango tali landulwa kUuministeli wOomina nOonkondo dhOlusheno nosho wo ne kElelo lyOshitopolwa sha Shana.Mongundu yOongeshefa ndhoka hadhi landitha iihauto nokutonatela oondjila, Oshikondo shOosipitikopa shElelo lyOshilando sha Venduka osho she ya tango, tashi landulwa ku GM Namibia na Pupkewitz Toyota.Mokati kIikondo yi na sha nAapashiwani nOmayakulo gOpaehotela noshowo nee iitungomwa yopamithigululwakalo, Ohandje Artist Co-operative oyo ye ya tango, taku landula Rossing Foundation na Arandis Craft and Ornaments.Mokati kAanangeshefa aashona, mboka wo nayo ya ulike iinima yawo mOmaulikilo ngoka, Ngatuu Curious oye e ya tango, ta landulwa ku Jala Investment CC nokOmushuululwakalo.Kombinga yaamboka ya ulike iilikolomwa yOpaunamapya nenge haya shiti mo sha mu yo, Onankali Community Trust oyo ye ya tango.Tayi landulwa kOngushu Co-operative na ABC Milling omanga oongeshefa ndhoka hadhi ningi nokulanditha iikwanguyo, Twin’s Boutique oye e ya tango, ta landulwa ku Panguu Roses Textile na Decorations and BDW Market.Ombaanga ya Standard oyo ya li ya kwashilipaleka Oshituthi shika shokugandja oondjambi kOonakusindana mbaka.Mokupopitha nee oshiithanene shika Omukuluntuwiliki gwa Standard Bank omusamane Theo Mberirua, okwa pandula noonkondo Elelo lya Ngwediva noshowo Okomitiye ndjoka ya kala tayi longekidha Omaulikilo ngaka gonuumvo, sho ya longa po sha shomupondo lela.Mberirua ta ti kutya sho a ende nokutala nkene aantu taya ulike iinima yawo momaulikilo ngaka, okwa dhimbulula kutya kehe omvula omaulikilo gokomumvo ga Ngwediva otaga ende ashike taga humu komeho, notashi pe nee omuntu omukumo omunene sho tashi ende ngeyi.Mberirua ta indile koshigwana shi kale hashi longitha Omaulikilo gOpaipindi moshilongo molwashoka ogo ashike taga vulu okuyelutha po shoka to eta po shopaunangeshefa, shoka to landitha noku ku pa wo ompito yokumonathana naanangeshefa yalwe ya za kiitopolwa yilwe moshilongo nenge pondje yoshilongo.Mu pange nayo uukuume nuukahewa opo iinima yoye mbyoka to shiti po noto landitha yi kale ya tseyika wo nokiilongo yopondje nosho tuu.Mberirua okwa li a taambiwa ko ku Meya gwOpevi gwOndoolopa ya Ngwediva meme Patricia Kashuupulwa noshowo kOmunashipundi gwOkomitiye yOmalongekidho gOmaulikilo gonuumvo ga Ngwediva Damian Egumbo, ngoka wo e li Omunambelewa Omukuluntu gwElelo lya Ngwediva.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News