NORED a talulula Omulandu gwe mokutopola olusheno

NORED a talulula Omulandu gwe mokutopola olusheno

E HANGANO lya tseyika nawa lyokugandja olusheno mmOnooli lyaNORED, oshiwike sha zi ko olya li noshigongi moka mwa li Aanambelewa yalyo nosho wo Ongunduwiliki yalyo, sha ningilwa mOhotela Protea pOndangwa mpoka mewiliko lyOmunashipundi gwOngunduwiliki yalyo Gavena Sackey Kayone, ngoka a lombwele aanashigongiilonga mbaka kutya pethimbo ndika kwa thindiwa monakuyiwa ya pumbwa uunongononi, mu na uunangeshefa tau endelele, omuntu owa pumbwa okukala wi ilongekidha nawa paunongononi mokulongitha uunongononi mboka.

“Onakuyiwa oyuudha oompito oombwanawa, ashike oya pumbwa aantu ye shi okudhilaadhila paunongononi nokuninga onakuyiwa tayi uvitha nawa notayi eta po sha sha simana,” Kayone ta ti. Ta tsikila ko ngeyi kutya Oshigongiilonga shawo shoka shAanambelewa yEhangano lyawo nOngunduwiliki osha ningwa nelalakano lyokuwapaleka nokweendukulula mpoka sha pumbiwa na unene tuu okutula omulekeneno mondjila noku gu tula pomuthika tagu opalele onkalo moka Ehangano lyawo li li nokutala kwaambyoka tayi ka ningwa po.Ya tale mwaambyoka tayi longithwa pethimbo ndika nokutala wo komeho kwambyoka tayi ka pumbwa okulongithwa nokukala po.”Ondi wete kutya Oshigongiilonga ngashika, osho naa tashi vulu okuninga po shoka sha pumbiwa po, pethimbo ndika nomonakuyiwa wo,” Kayone ta ti ngaaka.Ta gwedha po ta lombwele aanashigongi aakwawo kutya oye na okukala ya kwashilipaleka kutya pu kale omukalo gwokulonga guukilila nawa, gwa ziminwa kuyo notagu kala tagu kondololwa nokusilwa nawa oshimpwiyu.Ta ti kutya okuwete kutya omulandu nomukalo ngoka taya tula po okuza moshigongiilonga shoka, ogo naanaa ngoka tagu ka opalela okweenditha Okampani yawo ndjika yokugandja olusheno koshigwana.Gu kale gwa itaalwa ko kaaniilonga ayehe noshowo kwaamboka ye na mo sha mOkampani yawo ndjika yokugandja olusheno koshigwana.Gavena Kayone ta ti kutya olundji omilandu nomathaneko goongeshefa, ngoka inaga unganekwa nokuthanekwa nawa, ohaga ponyo nokweetela oongeshefa omankundipalo.Ta lombwele aawiliki aakwawo ya NORED ya yande omalalakano ngoka kage li nawa nokutula po ngoka taga opalele.Kayone ta indile ayehe ya pulakene nawa noya ze mo ya uva ko nawa omalalakano omape ngoka taga ka enditha nawa NORED.Ta tsikila ko ngeyi kutya Oshigongiilonga shawo shoka shAanambelewa yEhangano lyawo nOngunduwiliki osha ningwa nelalakano lyokuwapaleka nokweendukulula mpoka sha pumbiwa na unene tuu okutula omulekeneno mondjila noku gu tula pomuthika tagu opalele onkalo moka Ehangano lyawo li li nokutala kwaambyoka tayi ka ningwa po.Ya tale mwaambyoka tayi longithwa pethimbo ndika nokutala wo komeho kwambyoka tayi ka pumbwa okulongithwa nokukala po.”Ondi wete kutya Oshigongiilonga ngashika, osho naa tashi vulu okuninga po shoka sha pumbiwa po, pethimbo ndika nomonakuyiwa wo,” Kayone ta ti ngaaka.Ta gwedha po ta lombwele aanashigongi aakwawo kutya oye na okukala ya kwashilipaleka kutya pu kale omukalo gwokulonga guukilila nawa, gwa ziminwa kuyo notagu kala tagu kondololwa nokusilwa nawa oshimpwiyu.Ta ti kutya okuwete kutya omulandu nomukalo ngoka taya tula po okuza moshigongiilonga shoka, ogo naanaa ngoka tagu ka opalela okweenditha Okampani yawo ndjika yokugandja olusheno koshigwana.Gu kale gwa itaalwa ko kaaniilonga ayehe noshowo kwaamboka ye na mo sha mOkampani yawo ndjika yokugandja olusheno koshigwana.Gavena Kayone ta ti kutya olundji omilandu nomathaneko goongeshefa, ngoka inaga unganekwa nokuthanekwa nawa, ohaga ponyo nokweetela oongeshefa omankundipalo.Ta lombwele aawiliki aakwawo ya NORED ya yande omalalakano ngoka kage li nawa nokutula po ngoka taga opalele.Kayone ta indile ayehe ya pulakene nawa noya ze mo ya uva ko nawa omalalakano omape ngoka taga ka enditha nawa NORED.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News