Ngoka i iyekele momeya pontopa ya Shakati a dhimbululwa

Ngoka i iyekele momeya pontopa ya Shakati a dhimbululwa

O KAKADHONA hoka kiiyekelele momeya gopontopa yopuSikai nOpolisi mOshakati mEtitano lya zi ko kadhimbululwa kutya oko Aina Panduleni Iipinge koomvula 25 ka zile kEheke mOndonga mOshitopolwa sha Shana noka adhika taka longele pOmbaa yedhina Iikuku molukanda lwa Evululuko mOshakatiuzilo.

Etseyitho ndika olya ningwa kOpolisi ya Shakati okupitila mOmupopiliko gwayo Konstabela Jonas ‘Slogan’ Matheus. Aina otaku tiwa kutya momeya gopontopa ndjoka okwiyekela mo ongulohi yEtitano lya zi (31 Aguste 2007) nokusila mo.Omudhimba gwe ogwa kuthwa mo ngangula mOlyomakaya geti 1 Septemba 2007 kOpolisi ya Shakati.Nakusa Aina oku li omuntu omutiheyali, ti iyekele momeya gopontopa ndjoka ya Shakati okuza sho aagundjuka yomOshakati ya tokola okulongitha ontopa ndjoka ya Shakati ongehala lyokwiikuthila oomwenyo pamukalo gwokwiiyekela momeya mpoka.Ongulohi yeti 10 Aguste nuumvo, omugundjuka gwedhina Nelson Penouwa Haikela gwoomvula 21 okwa li i iyekele momeya pontopa tuu mpoka nokusa.Tashi ti muule womwedhi nguka gwa zi ko Aguste, momeya gopontopa mpoka opwa sila aantu yaali, sho yi iyekele momeya gaampoka yoyene.Aakalimo otaya indile kEpangelo, li ninge po sha pontopa mpoka, oshoka ontopa ndjoka oya ningwa ngaa nee oyo oshiidhipagelo shaantu mboka ya vulwa oomwenyo dhawo.”Yamwe otaya ti kutya nayi lukwe “Nuutoni”, oshoka opwa sila aantu oyendji noyendji onkee taya ka longitha natango ehala ndjoka okwiikutha omwenyo owina.Konima sho Aina aniwa i iyekele momeya ngawo nokukuthwa mo kOpolisi, opwa dhidhilikwa natango aantu yaali, aagundjuka, ya li ya hala okwiiyekela momeya gopontopa tuu ngoka.Yamwe oye na edhilaadhilo kutya mpoka hapu iyekelele aantu momeya napu tulwe ondhalate yoshipe ya kola.The Namibian okwa kundana koonzo dhi shi kwiinekelwa kutya Epangelo nalyo olya kankwa kaantu tayi idhipagele pontopa mpoka, noli na edhilaadhilo lyokuninga po sha meendelelo ngashi tashi vulika, pamwe tashi kelele okwiikutha oomwenyo kaakwashigwana pamukalo gwokwiiyekela momaye ngawo nokusa.Aina otaku tiwa kutya momeya gopontopa ndjoka okwiyekela mo ongulohi yEtitano lya zi (31 Aguste 2007) nokusila mo.Omudhimba gwe ogwa kuthwa mo ngangula mOlyomakaya geti 1 Septemba 2007 kOpolisi ya Shakati.Nakusa Aina oku li omuntu omutiheyali, ti iyekele momeya gopontopa ndjoka ya Shakati okuza sho aagundjuka yomOshakati ya tokola okulongitha ontopa ndjoka ya Shakati ongehala lyokwiikuthila oomwenyo pamukalo gwokwiiyekela momeya mpoka.Ongulohi yeti 10 Aguste nuumvo, omugundjuka gwedhina Nelson Penouwa Haikela gwoomvula 21 okwa li i iyekele momeya pontopa tuu mpoka nokusa.Tashi ti muule womwedhi nguka gwa zi ko Aguste, momeya gopontopa mpoka opwa sila aantu yaali, sho yi iyekele momeya gaampoka yoyene.Aakalimo otaya indile kEpangelo, li ninge po sha pontopa mpoka, oshoka ontopa ndjoka oya ningwa ngaa nee oyo oshiidhipagelo shaantu mboka ya vulwa oomwenyo dhawo.”Yamwe otaya ti kutya nayi lukwe “Nuutoni”, oshoka opwa sila aantu oyendji noyendji onkee taya ka longitha natango ehala ndjoka okwiikutha omwenyo owina.Konima sho Aina aniwa i iyekele momeya ngawo nokukuthwa mo kOpolisi, opwa dhidhilikwa natango aantu yaali, aagundjuka, ya li ya hala okwiiyekela momeya gopontopa tuu ngoka.Yamwe oye na edhilaadhilo kutya mpoka hapu iyekelele aantu momeya napu tulwe ondhalate yoshipe ya kola.The Namibian okwa kundana koonzo dhi shi kwiinekelwa kutya Epangelo nalyo olya kankwa kaantu tayi idhipagele pontopa mpoka, noli na edhilaadhilo lyokuninga po sha meendelelo ngashi tashi vulika, pamwe tashi kelele okwiikutha oomwenyo kaakwashigwana pamukalo gwokwiiyekela momaye ngawo nokusa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News