Nghaamwa a indila koshigwana shi yambidhidhe etala lyaategeleli pEngela

Nghaamwa a indila koshigwana shi yambidhidhe etala lyaategeleli pEngela

PENGELA O OMEME ye li momategelelo mboka haye ya koshipangelo sha Ngela yee ya mone uunona, ohaya monene po iihuna molwashoka kapu na Etala lyokukala pethimbo ya tegelela iitheta yawo opo ya falwe kokanyothi.

Oshinima shika osha eta mpoka Ngoloneya gwaHangwena Usko Nghaamwa a tseyithe kutya Elelo lya Hangwena olya ninga etokolo pokuma mpoka pu tungwe etala lyoomeme mbaka, nokwa indila nee kAanamibia ayehe noshowo kOmahangano, kAanangeshefa nokoohandimwe ya kwathele noshimaliwa nenge naashoka ye na po opo etala lyatya ngawo li tungwe meendelelo. Oomeme mbaka, oyendji yomuyo haya zi unene mOshikandjohogololo sha Ngela, Ohangwena, Oshikango, Ongenga noshowo mboka haya zi muumbugantu wa Angola mOshitopolwa sha Kunene, omoluukule, ohaye ya okutegelela ya mone uunona poshipangelo sha Ngela.Molwashoka oomeme mbaka pOshipangelo mpoka kaye na po etala lyokukala nokulala mo sho ye li metegelelo lyokumona uunona wawo ngeyi, ohaya lala kohi yomiti dhomigongo noomwandi lwopomweelo gwOshipangelo sha Ngela mpoka.Mpoka opo nee hapu zi mboka ya adhika koshitheta, taya yi meni lyoshipangelo ya ka mone.Onkalo yatya ngeyi yoomeme ya tegelela ye li mpoka, tate Nghaamwa ta ti, oya tameka po pOshipangelo mpoka nalenale, noomeme ohaya lala ashike kohi yomiti ndhoka.Kutya nee opethimbo lyuutalala, lyomvula, lyomutenya nombepo, opo ashike haya kala mpoka, na opo wo haya telekele nokulila.Pokuma mpoka kapu na wo uundjugo nuuwikohelo noye li ashike moluhepo olunene ngawo.Aakwashigwana oya kala nee taya nyenyeta oshinima shika, nElelo lya Hangwena, mewiliko lya Gavena Nghaamwa, olya eta po edhilaadhilo lyokutungila aategeleli mbaka etala mpoka.Tate Nghaamwa ota ti kutya opwa totwa nee Okomitiye yi li mewiliko lye ndjoka tayi tungitha po etala lyoomeme mpoka, nomasiku ga zi ko opwa ningilwe Osumina mewiliko lyOmukulukadhi gwOmupresidende Hifikepunye Pohamba, ano lya meme Penexupifo Pohamba nopwa li pwa gongelwa oshimaliwa tashi ihilile kOodola dha Namibia Omayovi ethele limwe.Gavena Nghaamwa ye mwene okwa umbile N$6000 omanga Ehangano lyokukonaakona oombinzi, ano lyOolabora dha Namibia (NIP) lya umbu OoN$15,000, esiku ndjoka.Yalwe wo mwakwatelwa nee na meme Pohamba ye mwene, ngoka a umbile mo OoN$2000, oya umbile mo wo nayo, omanga yamwe ya uvaneka wo taya ka umbila mo.Oshimaliwa shoka sha pumbiwa po, Gavena Nghaamwa ta ti, oshOoN$300,000 sigo OoN$350,000 lwaampoka.Gavena Nghaamwa ota indile nee koshigwana, unene tuu kOmahangano, kAanangeshefa nokoohadimwe ye ya kwathele mokuthikamekitha po etala ndjoka lyoomeme ye li momategelelo pEngela mpoka opo ya mone ehala li li nawa okukala mo ye uvite uugumbo.Ota ti kutya oya tota po Okambo kawo kOmbaanga ya First National Bank ya Hangwena konomola 62117674607 (saving), kedhina “Tuyakula Community Project”.Onomola yotelefona yawo oyo 065/266604 nOfax oyo 065/266600.Ngoka wo wa hala okumona uuyelele wiihwapo nawa, oto vulu okuninga ekwatathano nOmunambelewa Omukuluntupitithi mElelo lyOshitopolwa sha Hangwena tate Peter Ndeitwah konomola ye ndjika 0811277953.Oomeme mbaka, oyendji yomuyo haya zi unene mOshikandjohogololo sha Ngela, Ohangwena, Oshikango, Ongenga noshowo mboka haya zi muumbugantu wa Angola mOshitopolwa sha Kunene, omoluukule, ohaye ya okutegelela ya mone uunona poshipangelo sha Ngela.Molwashoka oomeme mbaka pOshipangelo mpoka kaye na po etala lyokukala nokulala mo sho ye li metegelelo lyokumona uunona wawo ngeyi, ohaya lala kohi yomiti dhomigongo noomwandi lwopomweelo gwOshipangelo sha Ngela mpoka.Mpoka opo nee hapu zi mboka ya adhika koshitheta, taya yi meni lyoshipangelo ya ka mone.Onkalo yatya ngeyi yoomeme ya tegelela ye li mpoka, tate Nghaamwa ta ti, oya tameka po pOshipangelo mpoka nalenale, noomeme ohaya lala ashike kohi yomiti ndhoka.Kutya nee opethimbo lyuutalala, lyomvula, lyomutenya nombepo, opo ashike haya kala mpoka, na opo wo haya telekele nokulila.Pokuma mpoka kapu na wo uundjugo nuuwikohelo noye li ashike moluhepo olunene ngawo.Aakwashigwana oya kala nee taya nyenyeta oshinima shika, nElelo lya Hangwena, mewiliko lya Gavena Nghaamwa, olya eta po edhilaadhilo lyokutungila aategeleli mbaka etala mpoka.Tate Nghaamwa ota ti kutya opwa totwa nee Okomitiye yi li mewiliko lye ndjoka tayi tungitha po etala lyoomeme mpoka, nomasiku ga zi ko opwa ningilwe Osumina mewiliko lyOmukulukadhi gwOmupresidende Hifikepunye Pohamba, ano lya meme Penexupifo Pohamba nopwa li pwa gongelwa oshimaliwa tashi ihilile kOodola dha Namibia Omayovi ethele limwe.Gavena Nghaamwa ye mwene okwa umbile N$6000 omanga Ehangano lyokukonaakona oombinzi, ano lyOolabora dha Namibia (NIP) lya umbu OoN$15,000, esiku ndjoka.Yalwe wo mwakwatelwa nee na meme Pohamba ye mwene, ngoka a umbile mo OoN$2000, oya umbile mo wo nayo, omanga yamwe ya uvaneka wo taya ka umbila mo.Oshimaliwa shoka sha pumbiwa po, Gavena Nghaamwa ta ti, oshOoN$300,000 sigo OoN$350,000 lwaampoka.Gavena Nghaamwa ota indile nee koshigwana, unene tuu kOmahangano, kAanangeshefa nokoohadimwe ye ya kwathele mokuthikamekitha po etala ndjoka lyoomeme ye li momategelelo pEngela mpoka opo ya mone ehala li li nawa okukala mo ye uvite uugumbo.Ota ti kutya oya tota po Okambo kawo kOmbaanga ya First National Bank ya Hangwena konomola 62117674607 (saving), kedhina “Tuyakula Community Project”.Onomola yotelefona yawo oyo 065/266604 nOfax oyo 065/266600.Ngoka wo wa hala okumona uuyelele wiihwapo nawa, oto vulu okuninga ekwatathano nOmunambelewa Omukuluntupitithi mElelo lyOshitopolwa sha Hangwena tate Peter Ndeitwah konomola ye ndjika 0811277953.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News