Ngashiingeyi Aanamibia otaya vulu okulongitha uupale woondhila wa Britain

Ngashiingeyi Aanamibia otaya vulu okulongitha uupale woondhila wa Britain

U UMINISTELI wIikwapondje owa kutha po nokukaleka osheetwapo shawo shomasiku gatatu moma wa li wa indile nokugandja omayele kaapashiyoni Aanamibia kutya inaya longitha we manga oondhila ndhoka hadhi yi kuupa wa United Kingdom (UK0.

Uuministeli mbuka owa li wa tseyitha mEtitano lya zi ko kutya omolwomatilitho gopaukulo ngoka ga ningilwa okapale koondhila ka Britain lwopehulilo lyoshiwike sha zi ko aapashiyoni ya Namibia inaya longitha we manga uupale wa Britain si go taku ka ningwa etseyitho lilwe moshinima shika. Etseyitho ndyoka lya li lya tegelelwa olya ningwa nee mOmaandaha goshiwike shika kutya etseyitho lyotango olya kuthwa po.Ashike aapashiyoni oye na okukala ya tseya ngeyi kutya omahadho ngoka nomilandu omipe ndhoka dha tulwa puupale wa Britain otaga kala gaashi geli noye na okwiiyutha kugo opo ku yandwe omikweyo omileeleka puupale mpoka, Uuministeli tau popi ngaaka.Uupale wa Britain owa dhengwa komikweyo omileeleka, ekaleko lyomalweendo, elaato momatuko goondhila nokutokelwa konima owala sho pwatulwa miilonga omakondololo omape ga kindja.Okapale ka Heathrow hoka Namibia oha longitha naanaa meukililo, ota ku lopotwa ka gumwa unene koshinima shika.ehangano lyomatuko goondhila lya Namibia nenge tutye Air Namibia ohali tuka nebge tutye olina oondhika hadhi yi ku UK lutatu moshiwike nokugaluka.Oondhila ndhika ohadhi yambuka pokapale koondhila kopaigwana kla Hosea Kutako pondje ya Venduka nokiishata kokapale ka London Gatwick.Omatuko goondhila okuya nokuza ku Gatwick oga kala taga tsikile ngaashi shito okuza mEtine lya zi ko, Menindjela gwa kwalukehe Helois //Hoabeb ta popi ngaaka mOmaandaha.Ta ti, ehangano lyawo olya kala nokuninga omakwatathano nomahangano galwe gegameno nelalakano okushomona onkalo omanga omatuko goondhila taga tsikile konyala ngaashi shito.Air Namibia ota tsikile nokutula miilonga omakondololo omape ngoka taga pulwa komatuko goondhila mu Britain okuza mEtine lya zi ko.Okuza mOmaandaha, omakondololo puupale wa Britain ka gali naanaa gakindja unene, okwa li ngaa kwa ululuka komupaya.Omalunduluko ngoka oga holoka konima sho Oshikondo shIikwameni mu Britain sha tseyitha kutya omatilitho gopaukulo oga shuna pevi mu UK.Oshinima shika otashi ti nee kutya iilonga yopaukulo konyala oyi li mekondololo.Konyala pethimbo lya faathana, Oshikondo shIiyenditho sha Britain osha tsyitha ngeyi kutya kekutho po lyokuhumbata uundjato nenge tutye omitsalo dhopeke olya ulululwa.Shika otashi ti nee kutya ngashiingeyi omuntu kehe ota vulu okukala nokandjato ke kopeke nenge tutye nomutsalo gumwe gwopeke.Omitsalo dhopake inadhi pitikwa dhi pitilile uuleka woosentimeta 45, uunene molutu woosentimeta 35 nenge okuya pombanda noosentimeta 16 mwakwatelwa wo iikonga, uundjato wokombanda nenge wa gwedhwapo nuulola ngele okampunda koye oke na uulola, etseyitho tali tsikile ngaaka.Natango aapashiyoni inaya pitikwa okuya mondhila niikunguluki mondhila kutya omagadhi gokugwana nenge iikkunguluki yilwe, kakele komiti dha ndohotola nenge omahini nenge iikulya yuunona.Etseyitho ndyoka lya li lya tegelelwa olya ningwa nee mOmaandaha goshiwike shika kutya etseyitho lyotango olya kuthwa po.Ashike aapashiyoni oye na okukala ya tseya ngeyi kutya omahadho ngoka nomilandu omipe ndhoka dha tulwa puupale wa Britain otaga kala gaashi geli noye na okwiiyutha kugo opo ku yandwe omikweyo omileeleka puupale mpoka, Uuministeli tau popi ngaaka.Uupale wa Britain owa dhengwa komikweyo omileeleka, ekaleko lyomalweendo, elaato momatuko goondhila nokutokelwa konima owala sho pwatulwa miilonga omakondololo omape ga kindja.Okapale ka Heathrow hoka Namibia oha longitha naanaa meukililo, ota ku lopotwa ka gumwa unene koshinima shika.ehangano lyomatuko goondhila lya Namibia nenge tutye Air Namibia ohali tuka nebge tutye olina oondhika hadhi yi ku UK lutatu moshiwike nokugaluka.Oondhila ndhika ohadhi yambuka pokapale koondhila kopaigwana kla Hosea Kutako pondje ya Venduka nokiishata kokapale ka London Gatwick.Omatuko goondhila okuya nokuza ku Gatwick oga kala taga tsikile ngaashi shito okuza mEtine lya zi ko, Menindjela gwa kwalukehe Helois //Hoabeb ta popi ngaaka mOmaandaha.Ta ti, ehangano lyawo olya kala nokuninga omakwatathano nomahangano galwe gegameno nelalakano okushomona onkalo omanga omatuko goondhila taga tsikile konyala ngaashi shito. Air Namibia ota tsikile nokutula miilonga omakondololo omape ngoka taga pulwa komatuko goondhila mu Britain okuza mEtine lya zi ko.Okuza mOmaandaha, omakondololo puupale wa Britain ka gali naanaa gakindja unene, okwa li ngaa kwa ululuka komupaya.Omalunduluko ngoka oga holoka konima sho Oshikondo shIikwameni mu Britain sha tseyitha kutya omatilitho gopaukulo oga shuna pevi mu UK.Oshinima shika otashi ti nee kutya iilonga yopaukulo konyala oyi li mekondololo.Konyala pethimbo lya faathana, Oshikondo shIiyenditho sha Britain osha tsyitha ngeyi kutya kekutho po lyokuhumbata uundjato nenge tutye omitsalo dhopeke olya ulululwa.Shika otashi ti nee kutya ngashiingeyi omuntu kehe ota vulu okukala nokandjato ke kopeke nenge tutye nomutsalo gumwe gwopeke.Omitsalo dhopake inadhi pitikwa dhi pitilile uuleka woosentimeta 45, uunene molutu woosentimeta 35 nenge okuya pombanda noosentimeta 16 mwakwatelwa wo iikonga, uundjato wokombanda nenge wa gwedhwapo nuulola ngele okampunda koye oke na uulola, etseyitho tali tsikile ngaaka.Natango aapashiyoni inaya pitikwa okuya mondhila niikunguluki mondhila kutya omagadhi gokugwana nenge iikkunguluki yilwe, kakele komiti dha ndohotola nenge omahini nenge iikulya yuunona.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News