Natango NBC oku li muupyakadhi woshimaliwa

Natango NBC oku li muupyakadhi woshimaliwa

E HANGANO etumimawi-mombepo lya Namibia (NBC), otashi vulika oli ka thiminikwe okushunitha aaniilonga yalyo pevi ngele Epangelo inali ya mo olunyala nokugandja ekwatho pashimaliwa.

Okwaa po kwoshimaliwa, aaniilonga oyandji mboka taku tiwa kutya oohaya thigi po iilonga nokupewa uupakete wawo, nosho wo iilongitho yopautekenika mbyoka taku popiwa kutya ohayi teka olwindji, oyo yimwe yomiinima mbyoka ya eta uupyakadhi mu NBC. The Namibian okwa tseyithilwa ngeyi koonzo dhi shi okwiinekelwa kutya aaniilonga aakuluntu ya NBC otaya ka ninga oonkundathana nOmupresidende Hifikepunye Pohamba nOkabinete opo ya ka popye nokuya kuthila ko kuupyakadhi mbuka.Aniwa NBC okwi inekela ngeyi kutya ewilikongundu lye ndyoka li li mewiliko lyOmukuluntuwiliki Bob Kandetu okuza sho a ulikwa, otashi vulika shi keya pethe ekwatho moshinima shika.Iinima yilwe mbyoka taya popi kutya oya enda nawa na inayi ningwa nale pandjokonona ya NBC ongaashi nee: Eshunitho pevi lyelongitho lyoshimaliwa okuza poomiliyuna 13 okuya poomiliyuna 11,2, okwiindjipaleka iiyemo okuzilila momatseyitho okuza poomiliyuna 17 okuya poomiliyuna 23,9, iinima mbika oya ningwa owala muule woomwedhi omulongo (10) dha zi ko, ano okuza sho Kandetu a pewa ombelewa onene mu NBC.Iinimwa iikwayo oya kwatela mo egongelo lyoshimaliwa okuza moolisinisa dhOotiivii moka hamu zi oshimaliwa shi li poondola/N$50 000 noondola/N$60 000 omwedhi kehe, oshinima shika inashi ningwa mo nale mu NBC.Sho a pulwa koThe Namibian kombinga yopulanda ya NBC oku ka mona Okabinete, Kandetu okwa yamukula ngeyi kutya inaku ningwa nando elongekidho lyatya ngaaka.Okwa popi a ukitha kiinima mbyoka Okabinete ya hala yi ningwe ku NBC ngaashi okutula po omilandu dhokunawapeka NBC nokumutula pomuthika omwaanawa.Ngashiingeyi NBC oku li momulandu gwokugwanitha po iinima mbyoka, ta popi ngaaka.Nando nee NBC a ninga nawa poompito ndhoka, omauwanawa ngoka a longo otashi vulika gaa monike molwashoka pethimbo lya faathana oku li muupyakadhi woshimaliwa.Omanga nee NBC e na omulekeneno gwoshimaliwa shoomiliyuna ethele nomilongo ntano (N$150 million), oku na woo iiyemo yoomiliyuna omilongo omugoyi oshinkwanu hetatu (N$90,8 million).Oonzo dhimwe otadhi popi wo kutya otashi vulika oshimaliwa shoka shoomiliyuna 150 shi ka shunithwe pevi nokuya poomiliyuna 120 (N$120 million) – ashike nee ngele aniwa shika osha ningwa, ooprograma odhindji mu NBC otadhi ka gumwa nayi.Onkalo yoshimaliwa ndjoka yaa li nawa mu NBC nosho wo aaniilonga mboka haya thigi po iilonga nokupewa uupakete wawo nosho wo endopo lye okugwedhela oondjambi dhaaniilonga muule woomvula ne dha zi ko, yimwe yomiinima mbyoka ya eta NBC a kale ke na aaniilonga ya gwana miikondo ye.Iikondo mbyoka ya gumwa unene ongaashi nee oshikondo shoonkundana nosho wo shiinima yesiku kehe moka aaniilonga haya pulwa ya longe oosikofa dha ndambula, na ishewe ohaya tindilwa okuya momafudho.Iinima yolwe mbyoka taku popiwa kutya oyo tayi ka longithwa meshunitho pevi elongitho lyoshimaliwa, ongaashi nee okusitopa elesho lyoonkundana momalaka omavalelwa mo nosho wo okupata oombelewa dhawo dhimwe dhopaitopolwa ngaashi sha ningwa monakuziwa.NBC okwa hala wo okuhupitha oshimaliwa mokushunitha pevi iilonga yimwe nosho wo aantu mboka haya landitha oonkundana nenge omayakulo gawo ku NBC paumwene.Perthimbo ta popile omulekeneno gwoshimaliwa shuuministeli wOmauyelele nEtumomawi-mombepo, Minista Netumbo Nandi-Ndaitwah, okwa li a popi kutya okupata oombelewa dha NBC miitopolwa yimwe inashi kwatha naanaa mokushunitha pevi elongitho lyoshimaliwa mehangano ndika.”Okuninga shila tapu ningwa sha okukutha NBC moongunga, ngele nanai hasho, inaku tegelelwa NBC a gwanithe po iinakugwanithwa ye yopashigwana ngaashi sha tegelelwa,” Minista ta popi ngaaka.Epangelo olya zimine okugandja oondola oomiliyuna 62,6 (N$62,6 million) ku NBC momulekeneno gwoshimaliwa shonuumvo – shoka shi li pevi noondola/N$200 000 okuyelekanitha nomumvo gwa zi ko.The Namibian okwa tseyithilwa ngeyi koonzo dhi shi okwiinekelwa kutya aaniilonga aakuluntu ya NBC otaya ka ninga oonkundathana nOmupresidende Hifikepunye Pohamba nOkabinete opo ya ka popye nokuya kuthila ko kuupyakadhi mbuka.Aniwa NBC okwi inekela ngeyi kutya ewilikongundu lye ndyoka li li mewiliko lyOmukuluntuwiliki Bob Kandetu okuza sho a ulikwa, otashi vulika shi keya pethe ekwatho moshinima shika.Iinima yilwe mbyoka taya popi kutya oya enda nawa na inayi ningwa nale pandjokonona ya NBC ongaashi nee: Eshunitho pevi lyelongitho lyoshimaliwa okuza poomiliyuna 13 okuya poomiliyuna 11,2, okwiindjipaleka iiyemo okuzilila momatseyitho okuza poomiliyuna 17 okuya poomiliyuna 23,9, iinima mbika oya ningwa owala muule woomwedhi omulongo (10) dha zi ko, ano okuza sho Kandetu a pewa ombelewa onene mu NBC.Iinimwa iikwayo oya kwatela mo egongelo lyoshimaliwa okuza moolisinisa dhOotiivii moka hamu zi oshimaliwa shi li poondola/N$50 000 noondola/N$60 000 omwedhi kehe, oshinima shika inashi ningwa mo nale mu NBC.Sho a pulwa koThe Namibian kombinga yopulanda ya NBC oku ka mona Okabinete, Kandetu okwa yamukula ngeyi kutya inaku ningwa nando elongekidho lyatya ngaaka.Okwa popi a ukitha kiinima mbyoka Okabinete ya hala yi ningwe ku NBC ngaashi okutula po omilandu dhokunawapeka NBC nokumutula pomuthika omwaanawa.Ngashiingeyi NBC oku li momulandu gwokugwanitha po iinima mbyoka, ta popi ngaaka.Nando nee NBC a ninga nawa poompito ndhoka, omauwanawa ngoka a longo otashi vulika gaa monike molwashoka pethimbo lya faathana oku li muupyakadhi woshimaliwa. Omanga nee NBC e na omulekeneno gwoshimaliwa shoomiliyuna ethele nomilongo ntano (N$150 million), oku na woo iiyemo yoomiliyuna omilongo omugoyi oshinkwanu hetatu (N$90,8 million).Oonzo dhimwe otadhi popi wo kutya otashi vulika oshimaliwa shoka shoomiliyuna 150 shi ka shunithwe pevi nokuya poomiliyuna 120 (N$120 million) – ashike nee ngele aniwa shika osha ningwa, ooprograma odhindji mu NBC otadhi ka gumwa nayi.Onkalo yoshimaliwa ndjoka yaa li nawa mu NBC nosho wo aaniilonga mboka haya thigi po iilonga nokupewa uupakete wawo nosho wo endopo lye okugwedhela oondjambi dhaaniilonga muule woomvula ne dha zi ko, yimwe yomiinima mbyoka ya eta NBC a kale ke na aaniilonga ya gwana miikondo ye.Iikondo mbyoka ya gumwa unene ongaashi nee oshikondo shoonkundana nosho wo shiinima yesiku kehe moka aaniilonga haya pulwa ya longe oosikofa dha ndambula, na ishewe ohaya tindilwa okuya momafudho.Iinima yolwe mbyoka taku popiwa kutya oyo tayi ka longithwa meshunitho pevi elongitho lyoshimaliwa, ongaashi nee okusitopa elesho lyoonkundana momalaka omavalelwa mo nosho wo okupata oombelewa dhawo dhimwe dhopaitopolwa ngaashi sha ningwa monakuziwa.NBC okwa hala wo okuhupitha oshimaliwa mokushunitha pevi iilonga yimwe nosho wo aantu mboka haya landitha oonkundana nenge omayakulo gawo ku NBC paumwene.Perthimbo ta popile omulekeneno gwoshimaliwa shuuministeli wOmauyelele nEtumomawi-mombepo, Minista Netumbo Nandi-Ndaitwah, okwa li a popi kutya okupata oombelewa dha NBC miitopolwa yimwe inashi kwatha naanaa mokushunitha pevi elongitho lyoshimaliwa mehangano ndika.”Okuninga shila tapu ningwa sha okukutha NBC moongunga, ngele nanai hasho, inaku tegelelwa NBC a gwanithe po iinakugwanithwa ye yopashigwana ngaashi sha tegelelwa,” Minista ta popi ngaaka.Epangelo olya zimine okugandja oondola oomiliyuna 62,6 (N$62,6 million) ku NBC momulekeneno gwoshimaliwa shonuumvo – shoka shi li pevi noondola/N$200 000 okuyelekanitha nomumvo gwa zi ko.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News