Natango Aashikuku ya opaleka ondoolopa yawo mEtitano

Natango Aashikuku ya opaleka ondoolopa yawo mEtitano

POSHIKUKU N GASHI ye shi ningile nale oshikando shotango, Aashikuku mEtitano lya zi ko lyeti 14 Septemba 2007 natango oya kala noshikonga oshinene shokuwapaleka ka ondoolopa yawo moka aanasikola yomOosikola dhi ili nodhi ili dhomOshikuku, ya kutha ombinga onene mewapaleko lyondoolopa yawo ndjika ogundjuka lela,opo ya gwanitha omvula kuyele nuumvo.

Gumwe gwomaalongi yaalongisikola pOshikuku mpoka omusamane Stephan Daniel Siegfried, pehala lyokomitiye ndjoka ya unganeka oshikonga shokuwapaleka shika, okwa ti kutya Oshikonga shewapaleko shika, oshiikwatelela kEsiku lyokuwapaleka mUuyuni ndjoka hali dhimbulukiwa aluhe meti 15 Septemba nolya dhimbulukiwa ishewe nonuumvo meti 15 Septemba 2007. Siegfried ta ti kutya Oosikola dhomOshikuku dhi li ne, payambidhidho lyElelo lyOndoolopa yawo ya Shikuku, odha kutha ombinga mewapaleko lyondoolopa yawo nomudhingoloko aguhe gwa Shikuku gwa kwatelwa mo.Oshikonga osha li oshinene, sha li shi na iihauto mbyoka tayi tutu iiyagaya noku yi fala ketoto lyondoolopa ya Shikuku.Iihauto mbika, Siegfried ta yelitha, oya gandjwa kOshikondo shOngalashe ya Missioni ya Shikuku, omanga omahooli ngoka ga nuwa kiihauto mbika, ga gandjwa omagano kOngalashe ya Engen yopOshikuku mpoka.Iiyekelwahi yilwe, ngashi omahalasha, omakende gomaleya niiyekelwahi yilwe, Siegfried ta ti, oya gongelwa kOkampani yedhina ‘ Move a mess’ “Ekelahi iiyagaya”.Okampani ndjoka oyo ya kala wo tayi opaleke etoto lyokweekela mo=iiyagaya mOndoolopa ya Shikuku moka.Konime yiilonga yewapaleko, ongula ndjoka yEtitano lya zi ko, aalongwa ayeh e kumwe ye li 2200, oya ka gongala pOkapale kOmaudhano kopOseko yOpombanda ya Nuuyoma, mpoka ya popithwa kElelo lyOndoolopa yawo ya Shikuku.Konima yepopitho lyawo, aalongwa ayehe oya pewa oomboloto dhokulya, noshowo iiyimati niitalalekithi yilwe yopomiligu noya shuna nee komahala gawo kwa opalekwa nokwa yela nawa.”Tangi unene kwaayehe ya kutha ombinga moshikonga shewapaleko shika, noshowo ayehe ya yambidhdiha moshikonga shika noku shi ninga shi kale sha enda nawa ngeyi,” Siegfried ta popi ngaaka.Siegfried ta ti kutya Oosikola dhomOshikuku dhi li ne, payambidhidho lyElelo lyOndoolopa yawo ya Shikuku, odha kutha ombinga mewapaleko lyondoolopa yawo nomudhingoloko aguhe gwa Shikuku gwa kwatelwa mo.Oshikonga osha li oshinene, sha li shi na iihauto mbyoka tayi tutu iiyagaya noku yi fala ketoto lyondoolopa ya Shikuku.Iihauto mbika, Siegfried ta yelitha, oya gandjwa kOshikondo shOngalashe ya Missioni ya Shikuku, omanga omahooli ngoka ga nuwa kiihauto mbika, ga gandjwa omagano kOngalashe ya Engen yopOshikuku mpoka.Iiyekelwahi yilwe, ngashi omahalasha, omakende gomaleya niiyekelwahi yilwe, Siegfried ta ti, oya gongelwa kOkampani yedhina ‘ Move a mess’ “Ekelahi iiyagaya”.Okampani ndjoka oyo ya kala wo tayi opaleke etoto lyokweekela mo=iiyagaya mOndoolopa ya Shikuku moka.Konime yiilonga yewapaleko, ongula ndjoka yEtitano lya zi ko, aalongwa ayeh e kumwe ye li 2200, oya ka gongala pOkapale kOmaudhano kopOseko yOpombanda ya Nuuyoma, mpoka ya popithwa kElelo lyOndoolopa yawo ya Shikuku.Konima yepopitho lyawo, aalongwa ayehe oya pewa oomboloto dhokulya, noshowo iiyimati niitalalekithi yilwe yopomiligu noya shuna nee komahala gawo kwa opalekwa nokwa yela nawa.”Tangi unene kwaayehe ya kutha ombinga moshikonga shewapaleko shika, noshowo ayehe ya yambidhdiha moshikonga shika noku shi ninga shi kale sha enda nawa ngeyi,” Siegfried ta popi ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News