NAROCAMA naye otaka kutha ombinga kolutenda

NAROCAMA naye otaka kutha ombinga kolutenda

ONKUNDANA ya adha The Namibian omasiku ngaka otayi ti kutya aalumentu yomOngundu ano yomEhangano lyAalumentu yOngeleka ya Katoolika moNamibia, lya tseyika nawa nedhina Namibia Roman Catholic Men Association (NAROCAMA), mEhuliloshiwike ndika otaya ka kutha ombinga kIilonga yOlutenda kOndonga.

Shika osho oshikando shotango shAalumentu yOngeleka ya Katoolika pawiliko lyOngundu yawo ya NAROCAMA taya kutha ombinga miilonga yOlutenda ndoka talu tungwa okuza kOshomeya lwa thinda kOshikango okupitila mOndangwa noshitayi shimwe tashi yi kOshakati. Ootate nee mbaka ya Katoolika otaya yi kolutenda hoka ngula komatango na oko taya ka lala hoka nokupendukila nee iilonga ongula onene yOlyomakaya.Taya ti kutya otaya ka longa esiku alihe lyOlyomakaya.mOngeleka ya Katoolika omu na wo ongundu yOomeme yedhina NACAWA (Namibia Catholic Women Association), ndjoka omvula ya zi ko nayo ya kuthile nale ombinga miilonga yolutenda mbika pOndangwa.Iilyo yOngeleka ya Elcin kuyele nuumvo nayo oya kuthile wo ombinga kiilonga yokolutenda notwa kundana wo kutya Oongeleka dhilwe mo Namibia nadho wo odhi li dhi ilongekidha okukakutha ombinga kiilonga yolutenda.Iilonga yolutenda mbika oya pwa okuza kOshomeya sigo opOshivelo, nangashiingeyi nee otayi ziwa nayo pOshivelo ya thinda kOndangwa.Eshina ngashiingeyi ohali thiki pOshivelo.Ngele ayihe oyeende nawa, mu Febuluali omumvo tuuka, eshina otali kala hali thiki mOndangwa nokonima Oshikango nOshakati.Ootate nee mbaka ya Katoolika otaya yi kolutenda hoka ngula komatango na oko taya ka lala hoka nokupendukila nee iilonga ongula onene yOlyomakaya.Taya ti kutya otaya ka longa esiku alihe lyOlyomakaya.mOngeleka ya Katoolika omu na wo ongundu yOomeme yedhina NACAWA (Namibia Catholic Women Association), ndjoka omvula ya zi ko nayo ya kuthile nale ombinga miilonga yolutenda mbika pOndangwa.Iilyo yOngeleka ya Elcin kuyele nuumvo nayo oya kuthile wo ombinga kiilonga yokolutenda notwa kundana wo kutya Oongeleka dhilwe mo Namibia nadho wo odhi li dhi ilongekidha okukakutha ombinga kiilonga yolutenda.Iilonga yolutenda mbika oya pwa okuza kOshomeya sigo opOshivelo, nangashiingeyi nee otayi ziwa nayo pOshivelo ya thinda kOndangwa.Eshina ngashiingeyi ohali thiki pOshivelo.Ngele ayihe oyeende nawa, mu Febuluali omumvo tuuka, eshina otali kala hali thiki mOndangwa nokonima Oshikango nOshakati.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News