Namibia a hala okukondolola iikwamina ye

Namibia a hala okukondolola iikwamina ye

E HANGANO lyokawe lyedhina De Beers olya popi kutya oli li pokumanitha oonkundathana dhokugwedhela okondalaka yokulanditha nEpangelo lya Namibia.

Omukuluntuwiliki gwa De Beers moshilongo Daniel Kali okwa koleke koThe Namibian mEtiyali kutya oshinima otashi ende nawa. Kali okwa li a pulwa opo a gandje okomenda ye konima sho Omukuluntuwiliki gwa De Beers Gareth Penny a tseyitha pethimbo lyoshigongi sha De Beers mu Johannesburg oshiwike sha zi ko kutya oonkundathana ndhoka ya ningi otadhi tungu notadhi yi komeho nawa.Kali ina tomona lela kutya oonkundathana ndhika otadhi ka manithwa unake.”Oshi dhigu okutumbula kutya oonkundathana otadhi ka manithwa unake …Shoka tatu vulu okupopya mpaka osho owala shoka kutya oonkundathana otadhi ende nawa notatu kedhi mana muule wethimbo tu uka,” ta popi ngaaka.De Beers ngoka ha gandja oshimaliwa shoshipambu oshinene shiiyemo yEpangelo, okwa kala moonkundathana okuza mu Novemba gwa zi ko nopwa kala hapu holoka omaupyakadhi momukokomoko.Kali okwa popi mEtiyali kutya ita vulu naanaa okutumbula kondandalunde kutya oshike naanaa ya kala haya kundathana nenge tutye oshike naanaa sha tulwa poshitaafula koongundu ndhika mbali.Ashike okwa dhenga omudhindo mpoka kutya okondalaka ndjika oya simana noonkondo.Kali okwa yelitha wo ngeyi kutya oonakuninga oonkundathana ihaya tsakanene ethimbo kehe ihe ohaye shi ningi uuna ethimbo tali shi pitika.Kutya nee Namibia oshinima okwa hala shi kale ngiini kombinga yeuvathano, oshinenenima osho owala shoka kutya iilonga yimwe yaashi owala okuhonga okawe oyi na okulongwa megumbo.Otaku popiwa kutya Namibia oye oshilongo sha hugunina mokuninga oonkundathana na De Beers moshinima shika konima ya Botswana na South Afrika mboka ya manitha nale oonkundathana dhawo moshinima sha faathana.Omagazina gedhina Mining Weekly oya lopota ngeyi kutya Botswana na South Afrika oya ningi omalunduluko omanene moonkundathana dhawo na De Beers.Botswana ngoka e li gumwe gwomaagandji yokawe kondilo muuyuni okweshi pondola okukondolola aagandji kohi yetsokumwe epe lyedhina DT Botswana.Botswana okwa shunitha wo pevi iishoshela mbyoka ha topola na De Beers miikwamina okuza poopelesenda 25 okuya poopelesenda 15.Sho Botswana a ningi ngaaka, okwa shunitha pevi oopelesenda dha De Beers nokugwedhela oopelesenda dhoshipambu shehangano lya DTC Botswana mu De Beers okuza poopelesenda 10 okuya poopelesenda 15.Mu South Afrika, Epangelo kohi yomulandu omupe gwokufula iikwamina olya totopo oshikondo shedhina State Diamon Trader shoka tashi kala noshinakugwanithwa shoku kala sha mona kutya oonakuhonga okawe moshilongo ohaya mono okawe.Pahokololo ndika, Namibia okwa fa a hala okuuka ondjila ndjoka ya endwa ku South Afrika moshinima sha faathana.Kohi yoonkundathana oompe, De Beers otashi vulika a ka zimine okuya momangeshefelo gopaukumwe.Nando ongaaka, okwa tegelelwa kutya oonkundathana ndhika otadhi ka guma owala meukililo omauwanawa ngoka De Beers ha tyapula pethimbo lyongashiingeyi.Kali okwa li a pulwa opo a gandje okomenda ye konima sho Omukuluntuwiliki gwa De Beers Gareth Penny a tseyitha pethimbo lyoshigongi sha De Beers mu Johannesburg oshiwike sha zi ko kutya oonkundathana ndhoka ya ningi otadhi tungu notadhi yi komeho nawa.Kali ina tomona lela kutya oonkundathana ndhika otadhi ka manithwa unake.”Oshi dhigu okutumbula kutya oonkundathana otadhi ka manithwa unake …Shoka tatu vulu okupopya mpaka osho owala shoka kutya oonkundathana otadhi ende nawa notatu kedhi mana muule wethimbo tu uka,” ta popi ngaaka.De Beers ngoka ha gandja oshimaliwa shoshipambu oshinene shiiyemo yEpangelo, okwa kala moonkundathana okuza mu Novemba gwa zi ko nopwa kala hapu holoka omaupyakadhi momukokomoko.Kali okwa popi mEtiyali kutya ita vulu naanaa okutumbula kondandalunde kutya oshike naanaa ya kala haya kundathana nenge tutye oshike naanaa sha tulwa poshitaafula koongundu ndhika mbali.Ashike okwa dhenga omudhindo mpoka kutya okondalaka ndjika oya simana noonkondo.Kali okwa yelitha wo ngeyi kutya oonakuninga oonkundathana ihaya tsakanene ethimbo kehe ihe ohaye shi ningi uuna ethimbo tali shi pitika.Kutya nee Namibia oshinima okwa hala shi kale ngiini kombinga yeuvathano, oshinenenima osho owala shoka kutya iilonga yimwe yaashi owala okuhonga okawe oyi na okulongwa megumbo.Otaku popiwa kutya Namibia oye oshilongo sha hugunina mokuninga oonkundathana na De Beers moshinima shika konima ya Botswana na South Afrika mboka ya manitha nale oonkundathana dhawo moshinima sha faathana.Omagazina gedhina Mining Weekly oya lopota ngeyi kutya Botswana na South Afrika oya ningi omalunduluko omanene moonkundathana dhawo na De Beers.Botswana ngoka e li gumwe gwomaagandji yokawe kondilo muuyuni okweshi pondola okukondolola aagandji kohi yetsokumwe epe lyedhina DT Botswana.Botswana okwa shunitha wo pevi iishoshela mbyoka ha topola na De Beers miikwamina okuza poopelesenda 25 okuya poopelesenda 15.Sho Botswana a ningi ngaaka, okwa shunitha pevi oopelesenda dha De Beers nokugwedhela oopelesenda dhoshipambu shehangano lya DTC Botswana mu De Beers okuza poopelesenda 10 okuya poopelesenda 15. Mu South Afrika, Epangelo kohi yomulandu omupe gwokufula iikwamina olya totopo oshikondo shedhina State Diamon Trader shoka tashi kala noshinakugwanithwa shoku kala sha mona kutya oonakuhonga okawe moshilongo ohaya mono okawe.Pahokololo ndika, Namibia okwa fa a hala okuuka ondjila ndjoka ya endwa ku South Afrika moshinima sha faathana.Kohi yoonkundathana oompe, De Beers otashi vulika a ka zimine okuya momangeshefelo gopaukumwe.Nando ongaaka, okwa tegelelwa kutya oonkundathana ndhika otadhi ka guma owala meukililo omauwanawa ngoka De Beers ha tyapula pethimbo lyongashiingeyi.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News