Nakusila pontopa ya Shakati a dhimbululwa

Nakusila pontopa ya Shakati a dhimbululwa

O POLISI mOshakati oya tseyitha kutya meme ngoka omudhimba gwe gwiitsuwilwe momeya momulonga gwopontopa yopooha dhOpolisi mOshakati Omaandaha ga zi ko, okwa dhimbululwa kutya oye Kavare Mondista gwoomvula 31, a li ha zi kolukanda olupe lwa Golfa muumbangalantu wa Kandjengedi.

Ehokololo twe li pelwe kOkomanda yOpolisi tayi kelele pehala mOshitopolwa sha Shana Omukonaakoni Omukuluntu mOpolisi Rauha Amwele olya li tali ti kutya nakusa meme nguka Mondista okwiidhipga ye mwene sho i iyumbile momulonga gwontopa ndjoka yopOpolisi mOshakati ongulohi yOsoondaha ye ti 4 Maalitsa 2007. Yokolukanda lwawo otaya hokolola kutya nakusa Mondista oya fa ya li taya nyenyeta nomusamane gwe ongulohi yesiku ndjoka lyOsoondaha noya tokola ya ye kOpolisi ya Shakati ya ka pwaakenithwe enyenyeto lyawo ndjoka.Osha fa nee shi li ngeyi kutya meme Mondesta sho ya thiki pontopa ya Shakati mpoka, okwa tokola in iyekele momeya nokwiiyekele mo shili, pwaa na uudhano washa.Omusamane gwe nayamwe mboka ya li naye, oya tala ko nonkumwe sho ti iyekele momeya moka.Molwashoka osha li uusiku, mo momeya omuule, mboka ya li po kaya li taya vulu okuninga sha ano ngeno okunukila mo nayo ye ke mu kuthe mo ngeno noya yi ashike ya ka lopote kOpolisi.Opolisi nayo kaya li tayi vulu sha uusiku mboka.Ayehe oya tegelele kushe.Sho kwa shi nee ngawo, Opolisi oye ke mu konga mo noye mu adha a sa nale.Shika oshikando oshititano, pontopa ya Shakati mpoka tapu sile aantu pamukalo gwokwiiyekala momeya moka nokusa.Sigo oompaka ayehe mboka haya adhika yi iyekela momeya gomulonga gwopontopa mpoka nokusa, oomeme.Chief Inspecta Amwele ota indile kwaayehe mboka haya kala ye na omaudhigu gomomagumbo, kaya longithe omukalo gwokwiikutha oomwenyo kuyonene, ano kaya taleko okwiikutha omwenyo mwene okwo eyamukulo kokukandula po omikundu, unene ndhoka dhomomagumbo.Meme Amwele ta ti kutya aakwashigwana mboka ye na omaudhigu gomomagumbo nosho tuu naya kale taya yi kaahungimwenyo momikunda dhawo nosho wo moondoolopa dhawo opo ya kwathelwe, shi vulithe sho tayi ikutha oomwenyo.Yokolukanda lwawo otaya hokolola kutya nakusa Mondista oya fa ya li taya nyenyeta nomusamane gwe ongulohi yesiku ndjoka lyOsoondaha noya tokola ya ye kOpolisi ya Shakati ya ka pwaakenithwe enyenyeto lyawo ndjoka.Osha fa nee shi li ngeyi kutya meme Mondesta sho ya thiki pontopa ya Shakati mpoka, okwa tokola in iyekele momeya nokwiiyekele mo shili, pwaa na uudhano washa.Omusamane gwe nayamwe mboka ya li naye, oya tala ko nonkumwe sho ti iyekele momeya moka.Molwashoka osha li uusiku, mo momeya omuule, mboka ya li po kaya li taya vulu okuninga sha ano ngeno okunukila mo nayo ye ke mu kuthe mo ngeno noya yi ashike ya ka lopote kOpolisi.Opolisi nayo kaya li tayi vulu sha uusiku mboka.Ayehe oya tegelele kushe.Sho kwa shi nee ngawo, Opolisi oye ke mu konga mo noye mu adha a sa nale.Shika oshikando oshititano, pontopa ya Shakati mpoka tapu sile aantu pamukalo gwokwiiyekala momeya moka nokusa.Sigo oompaka ayehe mboka haya adhika yi iyekela momeya gomulonga gwopontopa mpoka nokusa, oomeme.Chief Inspecta Amwele ota indile kwaayehe mboka haya kala ye na omaudhigu gomomagumbo, kaya longithe omukalo gwokwiikutha oomwenyo kuyonene, ano kaya taleko okwiikutha omwenyo mwene okwo eyamukulo kokukandula po omikundu, unene ndhoka dhomomagumbo.Meme Amwele ta ti kutya aakwashigwana mboka ye na omaudhigu gomomagumbo nosho tuu naya kale taya yi kaahungimwenyo momikunda dhawo nosho wo moondoolopa dhawo opo ya kwathelwe, shi vulithe sho tayi ikutha oomwenyo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News