Mwene gwoloondji a ponkelwa koombudhi

Mwene gwoloondji a ponkelwa koombudhi

M WENE gwoloondji yedhina Vingerklip yi li pokati kOutjo na Khorixas, Ingrid Techow ota ti po hwepo moshipangelo mOvenduka konima sho a ponokelwa kaayugi yaali pegumbo lye ongulohi yEtitano lya zi ko.

Oye mu tsu iikando ine, lumwe kombinga kehe yothingo, lumwe montulo, nalumwe mepunda. Pahokololo lyOpolisi, aamentu yaali oya yi pegumbo lya meme Techow koonkondo lwopotundi onti 20h30 ongulohi ndjoka.Oyali aniwa ya homata oombele noya li taya pula ya pewe iimaliwa kumwene gwoloondji ndjoka, ano ku meme Techow.Uuyelele wOpolisi inau yela nawa moshinima shika, ihe osha fa shi li ngeyi kutya aamentu mboka inaya mona nando oshimaliwa okuza ku meme Techow.Otaku popiwa kutya oya fadhuka po owala aniwa nombistoli ya meme Techow.Pauyelele woonzo dhOpolisi pOutjo, aaniilonga pofaalama mpoka oya uvu owala okolokoto nokumatukila kehala ndyoka hoka ya ka adha meme Techow a lala kohi yombinzi.Oye mu fala mbala koshipangelo kOutjo hoka a ka lundululilwa nosiputa kOvenduka.Konima yethimbo mehuliloshiwike ndyoka aafekelwa yaali oya dhitikwa nokukuthwa ombistoli ndjoka.Oya holoka mOmapangu ya mengestrata metamaneko lyokuyuga nokweehameka kolutu nosho wo onkambadhala yedhipago.Oloondji ya Vingerklip oya tumu omushangwa kiikundaneki mOmaandaha moka ya popi kutya meme Techow oteshi enditha nawa mokutyapo hwepo moshipangelo.Oshiningwanima shika inashi guma iilonga yoloondji ndjika, omushangwa tagu popi ngaaka mOmaandaha.Pahokololo lyOpolisi, aamentu yaali oya yi pegumbo lya meme Techow koonkondo lwopotundi onti 20h30 ongulohi ndjoka.Oyali aniwa ya homata oombele noya li taya pula ya pewe iimaliwa kumwene gwoloondji ndjoka, ano ku meme Techow.Uuyelele wOpolisi inau yela nawa moshinima shika, ihe osha fa shi li ngeyi kutya aamentu mboka inaya mona nando oshimaliwa okuza ku meme Techow.Otaku popiwa kutya oya fadhuka po owala aniwa nombistoli ya meme Techow.Pauyelele woonzo dhOpolisi pOutjo, aaniilonga pofaalama mpoka oya uvu owala okolokoto nokumatukila kehala ndyoka hoka ya ka adha meme Techow a lala kohi yombinzi.Oye mu fala mbala koshipangelo kOutjo hoka a ka lundululilwa nosiputa kOvenduka.Konima yethimbo mehuliloshiwike ndyoka aafekelwa yaali oya dhitikwa nokukuthwa ombistoli ndjoka.Oya holoka mOmapangu ya mengestrata metamaneko lyokuyuga nokweehameka kolutu nosho wo onkambadhala yedhipago.Oloondji ya Vingerklip oya tumu omushangwa kiikundaneki mOmaandaha moka ya popi kutya meme Techow oteshi enditha nawa mokutyapo hwepo moshipangelo.Oshiningwanima shika inashi guma iilonga yoloondji ndjika, omushangwa tagu popi ngaaka mOmaandaha.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News