MVA na Medipark ya panga uukuume

MVA na Medipark ya panga uukuume

O SHIKETHA shi na sha nokuyambidhidha mboka ya monena iiponga miiponga yiihauto moondjila moka hashi ithwana mOshiingilisa Motor Vehicle Accident Fund (MVA Fund, mEtitano lya zi ko osha shaina euvathano nOshipangelo shOpaumwene sha Ngwediva (Ongwediva Medipark Hospital).

Eshaino ndika oli na sha nepango lyaamboka taya mono iiponga miiponga yiihauto moshitopolwa paendelelo ngashi tashi vulika. Eshaino olya ningwa kOmunambelewa Omukuluntu moMVA Fund Jerry Mwadinohamba nOmukuluntuwiliki gwOshipangelo shoka shOpaumwene sha Ngwediva Omundohotola Tshali Iithete.Pamushangwahokololo ngoka gwa gandjwa kOmukuluntu gwa MVA Fund e na sha nOshikondo shOmakwatathano mo MVA, Efolo Rosalia Martins-Haufiku, otagu ti kutya MVA natango ota gandja ekwatho lye kwamboka ya monena iiponga miiponga yiihauto moondjila moka noye li pethimbo ndika taya mono iihuna omolu okwaahepo komakwathelo.Ashike ota ti kutya omakwatho gatya ngawo otaga gandjwa mpoka tashi vulika naampoka shi li pauyuki oku ga gandja.Ta ti kutya oshinakugwanithwapo shOshipangelo sha Ngwediva okutaamba aavu mboka ya monena iiponga yiihauto moondjila moka noku ya panga,no MVA tayi tuminwa nee omafutilo nokufuta mpoka sha yela noshi na uuyuki kutya omuntu nenge aantu mboka otaya vulu okufutwa koMVA ngashi naanaa shi li pamautho go NAMAF.”Euvathano ndika otali kala uule wOomwedhi omulongonambali nokuza mpoka otali vulu natango okulepekwa uule womvula, ngashi shi na okukala,” Martins-Haufiku ta ti ngawo.Pethimbo olyo tuu ndjoka Mwadinohamba okwa ti kutya MVA oha longo iikwatelela komakonaakono giiponga mbyoka yiihauto.Sha hala kutya otaku konaakonwa ngoka e na epuko, ano a etitha oshiponga, notashi vulika omuhingi ngoka a etitha, oshiponga, ano e na ondjo moshiponga shoka, a konaakonwe manga muule nokutalike kutya ota futwa wo tuu naye nenge ahawe.Mwadinohamba ta ti kutya Ehangano lyawo ndika, oli na eshongo enene lyokugandja omakwathelo kukehe nakumona oshiponga shohauto nenge kohauto moondjila moka.Ashike nee, Mwadinohamba ota ti kutya mokulundulula nokuwapalekulula Ehangano lyawo ndika, oye li ningi Ehangano li li po Paveta nolya tulwa nee momulandu gwOpaveta ngoka tagu tala kutya, ngele tashi ya poonakuhinga iihauto, kenondjo moshiponga shohauto shoka sha holoka po, oye ta pewa eyambidhidho, ano oye ta futwa.”Elalakano lyoshiketha olyo okuuvith’ombili ayehe mboka ya monena iiponga yiihauto moondjila moka, nonando pu na ngaa okukonaakonwa nawa manga kutya oshiponga osheende ngiini, “Mwadinohamba ta ti ngawo.Kombinga nee yeuvathano lyawo nOshipangelo sha Ngwediva, Mwadinohamba okwa kwashilipaleke ayehe taya ka mona iiponga yiihauto moshitopolwa kutya otaya vulu okumona epango lyiihwapo moshipangelo shopaumwene sha Ngwediva nEhangano lyawo otali ka futa epango lyawo moshipangelo shoka.Ashike Mwadinohamba, okwa gandja wo ekumagidho nekunkililo koonakuhinga iihauto kutya ya hinge nawa noyiikelele kokumona iiponga yiihauto moondjila moka.”Alikana tu hingeni nawa iihauto yetweni.Natu kaleni twiimangela mo.Mboka twa humbata ye li pomahala gokwiimangela mo nayi imangele mo.Iihauto mbyoka kayi na omiya dhokwiimangela mo dhuunona, nadhi tulwe omiya dhatya ngawo opo uunona nawo wu kale hau ende wi imangela mo, na hangashi shi li pethimbo ndika uunona hau ende mo ina wi imangela mo, nohau mono iiponga kaw ali wu na oku yi mona uuna pwa holoka oshiponga,” Mwadinohamba ta ti ngawo.Omukuluntuwiliki gwOshipangelo shOpaumwene sha Ngwediva Omundohotola Tshali Iithete, okwa pandula noonkondo MVA sho a kutha etokolo lyokulongela kumwe nOshipangelo shawo shika nokugandja wo uukwawowanankali polweela kutya otaya ka kwathela nokufutila ayehe mboka taya ka pangwa moshipangelo shika omolu okumonena iiponga moondjila moka.Dr Iithete ta ti kutya sho ya tameka Oomwedhi dhontumba dha pita po, oya kala taya yakula nale aanuuvu mboka ya mona iiponga kiihauto moondjila moka noye li ye na lela ongundu yAapangi noondohotola ya pyokoka mokupanga nokuyakula aavu mbaka yosheendelela.Omundohotola Iigthete ta ti oye na wo naahingi yOoambulansa dhosheendelela ya pyokoka nawa naavu yatya ngawo, nonande ya kala haya futu kuyo yene, oya kala haya endelelwa po kaapangi, koondohotola noshowo kaahingi yOambulansa ya pyokoka nawa nokumona omayakulo gopauhaku gopaendelelo mOshipangelo moka.Ta pandula wo Mwadinohamba no MVA ye sho ya tota po Oprojeka yawo yokukwathela ndjoka hayi ithanwa Xupifa Eemweno, ndjoka, pa Ndohotola Iithete, tayi longo nawa unene mokati koshigwana moka.Eshaino olya ningwa kOmunambelewa Omukuluntu moMVA Fund Jerry Mwadinohamba nOmukuluntuwiliki gwOshipangelo shoka shOpaumwene sha Ngwediva Omundohotola Tshali Iithete.Pamushangwahokololo ngoka gwa gandjwa kOmukuluntu gwa MVA Fund e na sha nOshikondo shOmakwatathano mo MVA, Efolo Rosalia Martins-Haufiku, otagu ti kutya MVA natango ota gandja ekwatho lye kwamboka ya monena iiponga miiponga yiihauto moondjila moka noye li pethimbo ndika taya mono iihuna omolu okwaahepo komakwathelo.Ashike ota ti kutya omakwatho gatya ngawo otaga gandjwa mpoka tashi vulika naampoka shi li pauyuki oku ga gandja.Ta ti kutya oshinakugwanithwapo shOshipangelo sha Ngwediva okutaamba aavu mboka ya monena iiponga yiihauto moondjila moka noku ya panga,no MVA tayi tuminwa nee omafutilo nokufuta mpoka sha yela noshi na uuyuki kutya omuntu nenge aantu mboka otaya vulu okufutwa koMVA ngashi naanaa shi li pamautho go NAMAF.”Euvathano ndika otali kala uule wOomwedhi omulongonambali nokuza mpoka otali vulu natango okulepekwa uule womvula, ngashi shi na okukala,” Martins-Haufiku ta ti ngawo.Pethimbo olyo tuu ndjoka Mwadinohamba okwa ti kutya MVA oha longo iikwatelela komakonaakono giiponga mbyoka yiihauto.Sha hala kutya otaku konaakonwa ngoka e na epuko, ano a etitha oshiponga, notashi vulika omuhingi ngoka a etitha, oshiponga, ano e na ondjo moshiponga shoka, a konaakonwe manga muule nokutalike kutya ota futwa wo tuu naye nenge ahawe.Mwadinohamba ta ti kutya Ehangano lyawo ndika, oli na eshongo enene lyokugandja omakwathelo kukehe nakumona oshiponga shohauto nenge kohauto moondjila moka.Ashike nee, Mwadinohamba ota ti kutya mokulundulula nokuwapalekulula Ehangano lyawo ndika, oye li ningi Ehangano li li po Paveta nolya tulwa nee momulandu gwOpaveta ngoka tagu tala kutya, ngele tashi ya poonakuhinga iihauto, kenondjo moshiponga shohauto shoka sha holoka po, oye ta pewa eyambidhidho, ano oye ta futwa.”Elalakano lyoshiketha olyo okuuvith’ombili ayehe mboka ya monena iiponga yiihauto moondjila moka, nonando pu na ngaa okukonaakonwa nawa manga kutya oshiponga osheende ngiini, “Mwadinohamba ta ti ngawo.Kombinga nee yeuvathano lyawo nOshipangelo sha Ngwediva, Mwadinohamba okwa kwashilipaleke ayehe taya ka mona iiponga yiihauto moshitopolwa kutya otaya vulu okumona epango lyiihwapo moshipangelo shopaumwene sha Ngwediva nEhangano lyawo otali ka futa epango lyawo moshipangelo shoka.Ashike Mwadinohamba, okwa gandja wo ekumagidho nekunkililo koonakuhinga iihauto kutya ya hinge nawa noyiikelele kokumona iiponga yiihauto moondjila moka.”Alikana tu hingeni nawa iihauto yetweni.Natu kaleni twiimangela mo.Mboka twa humbata ye li pomahala gokwiimangela mo nayi imangele mo.Iihauto mbyoka kayi na omiya dhokwiimangela mo dhuunona, nadhi tulwe omiya dhatya ngawo opo uunona nawo wu kale hau ende wi imangela mo, na hangashi shi li pethimbo ndika uunona hau ende mo ina wi imangela mo, nohau mono iiponga kaw ali wu na oku yi mona uuna pwa holoka oshiponga,” Mwadinohamba ta ti ngawo.Omukuluntuwiliki gwOshipangelo shOpaumwene sha Ngwediva Omundohotola Tshali Iithete, okwa pandula noonkondo MVA sho a kutha etokolo lyokulongela kumwe nOshipangelo shawo shika nokugandja wo uukwawowanankali polweela kutya otaya ka kwathela nokufutila ayehe mboka taya ka pangwa moshipangelo shika omolu okumonena iiponga moondjila moka.Dr Iithete ta ti kutya sho ya tameka Oomwedhi dhontumba dha pita po, oya kala taya yakula nale aanuuvu mboka ya mona iiponga kiihauto moondjila moka noye li ye na lela ongundu yAapangi noondohotola ya pyokoka mokupanga nokuyakula aavu mbaka yosheendelela.Omundohotola Iigthete ta ti oye na wo naahingi yOoambulansa dhosheendelela ya pyokoka nawa naavu yatya ngawo, nonande ya kala haya futu kuyo yene, oya kala haya endelelwa po kaapangi, koondohotola noshowo kaahingi yOambulansa ya pyokoka nawa nokumona omayakulo gopauhaku gopaendelelo mOshipangelo moka.Ta pandula wo Mwadinohamba no MVA ye sho ya tota po Oprojeka yawo yokukwathela ndjoka hayi ithanwa Xupifa Eemweno, ndjoka, pa Ndohotola Iithete, tayi longo nawa unene mokati koshigwana moka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News