Muuninginino wOkavango otamu ningwa uufaalama 60

Muuninginino wOkavango otamu ningwa uufaalama 60

MUUKWANGALI P ETHIMBO lyetalelopo lyasho muuninginino wOkavango petameko lyoshiwike shika, Oshifo shika oshe shi mona mo kutya aanafaalama yAakavango oya tameka okuninga uufaalama wawo wobinekilometa ntano muuninginino wOkavango.

Amushanga gwElelo lyUukwangali tate Abisai Namwila, kepulo, okwa lombwela Oshifo shika kutya Omukwaniilwa gwUukwangali pamwe nElelo mlyEvi lyAayehe lya Kavango nEpangelo oya uvathana kutya ombinga ayihe ndjoka yokoongamba dhOwambo kwali nOkavango otaku ningwa uufaalama wa lambalala nawa ongamba ndjoka yOwambo nOkavango sigo naanaa oompoka etauwa lya Luwaya lyeya mongamba ndjoka yOwambo nOkavango. Okuza mpoka uufaalama mbuka otau lambalala nee etauwa lya Luwaya kombinga yokolumoho mOkavango moka sigo okoshitauwa oshinene shoteya shoka sha za kOshaanda sha ya koRundu mOkavango.Uufaalama auhe mboka, Namwila ota ti kutya ou li omilongohamano lwaampoka.Wu li omilongone otau zi lela kongamba ya Namibia na Angola, ano wa lambalala ongamba yOwambo nOkavango kombinga ya Kavango sigo oompoka etauwa lya Luwaya lye ya mokandjila kongamba yOwambo na Kavango.Uufaalama wu li omilongombali otau zi nee mpoka wa lambalala etauwa lya Luwaya kolumoho wa thinda koshitauwa shoteya sha Shaanda na Rundu.Shika osha yela nee kutya hanga ehala alihe ndjoka lya kala mu na oofaalama nenge oohambo dhaapopi yOshiwambo muuninginino wOkavango moka, otali ka tendwa muufaalama mboka tau ka pewa aanafalama yAakavango.”Otu na lela omaindilo ogendji gaantu yetu mboka ya hala uufaalama mbuka.Otu na nale omaindilo ga thika pethele limwe omanga uufaalama mboka wu li ashike omilongohamano, “Namwila ta yelithile Oshifo shika ngawo.Kuyele Omukwaniilwa Mpasi okwa lombwelele Oshifo shika kutya uufaalama mboka otashi vulika wu ka patulukile Aanamibia ayehe, kutya nee oyomalwaala geni.Ashike nee okwa ti kutya maaindili yAakavango ye li yatano, aluhe otamu vulu okutaambwa gumwe ngoka ke shi Omukavango.Omukwaniilwa Mpasi ta ti kutya Aanahambo yAawambo mboka taya kuthwa mOkavango ngashiingeyi, nayo oye na uuthemba wu kuninga omaindilo guufaalama mboka ku ye mwene.Ye ta tala nee kutya olye ta pe okafaalama na olye ita vulu oku ka pewa.”Shika otandi ke shi ninga ngele aanahambo yAawambo ayehe mboka ye li muuninginino wOkavango, unene tuu mOshitopolwa shandje shUukwangali taya kala ya za mo thiluthilu, unene tuu mboka ye li mo inaya hala okuza mo, ngashi omussamne Gabriel Shatiwa nayamwe wo, ngoka natango ta tindile mo nonando taku tiwa kutya na ze mo,” Hompa Mpasi ta ti ngawo.Pethimbo nee lyetalelopo lyOshifo shika muuninginino wOkavango moka petameko lyoshiwike shika, Oshifo osha adha omusamane gwoOmukavango tate Malakia Hamukonda ta tula oopaala nondhalate ye kofaalama ye yoludhi nduka ndjoka ye pamwe na mumwayina Andreas Hamukonda ya pewa kOmukwaniilwa Mpasi momukunda Onamasila muuninginino wOkavango moka, koongamba lela dhOwambo nOkavango.Ofaalama ndjoka otayi ka ithanwa Ofaalama ya Namarira.”Elelo lyetu lyUukwangali pauvathano nEpangelo, olya tokola li tu pe uufaalama wetu mbuka tu tule mo iimuna yetu, ” tate Hamukonda ta lombwele The Namibian ngawo.Etulopo lyuufaalama mboka wa kunkula nongamba yOwambo nOkavango, kombinga ya Kavango, osha yela kutya aanahambo yAawambo itaya ka vula we okuya nokukaninga oohambo muuninginino wOkavango molwashoka apehe mpoka otapu ka kala nee oondhalate dhoofaalama, unene tuu dhAakavango dha za ngaa kongamba ya Namibia na Angola sigo omopate ya Shaanda na Rundu.Yamwe yomaanahambo yAawambo oya tala ko oshinima shoka ongondunge yokutula ongamba yondhalate pokati kOwambo kwali nOkavango.Otashi ka kala nee ngeyi kutya kombinga yaKavango oku na ondhalate, poongamba mpoka, noshowo kombinga yOwambo, unene tuu muuzilo wOndonga moka.Shika oyendji oye shi tala ko kutya aanahambo mboka taya tidhwa mOkavango, otaya ka kala mothina onene.Oshoka kOkavango kaye na we mpoka taya pitile, ko kombinga yOwambo nako wo kaaku na we ehala oshoka ngoka ge li ko oga tulwa moondhalate dha mana ko akuhe nkoka.Okuza mpoka uufaalama mbuka otau lambalala nee etauwa lya Luwaya kombinga yokolumoho mOkavango moka sigo okoshitauwa oshinene shoteya shoka sha za kOshaanda sha ya koRundu mOkavango.Uufaalama auhe mboka, Namwila ota ti kutya ou li omilongohamano lwaampoka.Wu li omilongone otau zi lela kongamba ya Namibia na Angola, ano wa lambalala ongamba yOwambo nOkavango kombinga ya Kavango sigo oompoka etauwa lya Luwaya lye ya mokandjila kongamba yOwambo na Kavango.Uufaalama wu li omilongombali otau zi nee mpoka wa lambalala etauwa lya Luwaya kolumoho wa thinda koshitauwa shoteya sha Shaanda na Rundu.Shika osha yela nee kutya hanga ehala alihe ndjoka lya kala mu na oofaalama nenge oohambo dhaapopi yOshiwambo muuninginino wOkavango moka, otali ka tendwa muufaalama mboka tau ka pewa aanafalama yAakavango.”Otu na lela omaindilo ogendji gaantu yetu mboka ya hala uufaalama mbuka.Otu na nale omaindilo ga thika pethele limwe omanga uufaalama mboka wu li ashike omilongohamano, “Namwila ta yelithile Oshifo shika ngawo.Kuyele Omukwaniilwa Mpasi okwa lombwelele Oshifo shika kutya uufaalama mboka otashi vulika wu ka patulukile Aanamibia ayehe, kutya nee oyomalwaala geni.Ashike nee okwa ti kutya maaindili yAakavango ye li yatano, aluhe otamu vulu okutaambwa gumwe ngoka ke shi Omukavango.Omukwaniilwa Mpasi ta ti kutya Aanahambo yAawambo mboka taya kuthwa mOkavango ngashiingeyi, nayo oye na uuthemba wu kuninga omaindilo guufaalama mboka ku ye mwene.Ye ta tala nee kutya olye ta pe okafaalama na olye ita vulu oku ka pewa.”Shika otandi ke shi ninga ngele aanahambo yAawambo ayehe mboka ye li muuninginino wOkavango, unene tuu mOshitopolwa shandje shUukwangali taya kala ya za mo thiluthilu, unene tuu mboka ye li mo inaya hala okuza mo, ngashi omussamne Gabriel Shatiwa nayamwe wo, ngoka natango ta tindile mo nonando taku tiwa kutya na ze mo,” Hompa Mpasi ta ti ngawo.Pethimbo nee lyetalelopo lyOshifo shika muuninginino wOkavango moka petameko lyoshiwike shika, Oshifo osha adha omusamane gwoOmukavango tate Malakia Hamukonda ta tula oopaala nondhalate ye kofaalama ye yoludhi nduka ndjoka ye pamwe na mumwayina Andreas Hamukonda ya pewa kOmukwaniilwa Mpasi momukunda Onamasila muuninginino wOkavango moka, koongamba lela dhOwambo nOkavango.Ofaalama ndjoka otayi ka ithanwa Ofaalama ya Namarira.”Elelo lyetu lyUukwangali pauvathano nEpangelo, olya tokola li tu pe uufaalama wetu mbuka tu tule mo iimuna yetu, ” tate Hamukonda ta lombwele The Namibian ngawo.Etulopo lyuufaalama mboka wa kunkula nongamba yOwambo nOkavango, kombinga ya Kavango, osha yela kutya aanahambo yAawambo itaya ka vula we okuya nokukaninga oohambo muuninginino wOkavango molwashoka apehe mpoka otapu ka kala nee oondhalate dhoofaalama, unene tuu dhAakavango dha za ngaa kongamba ya Namibia na Angola sigo omopate ya Shaanda na Rundu.Yamwe yomaanahambo yAawambo oya tala ko oshinima shoka ongondunge yokutula ongamba yondhalate pokati kOwambo kwali nOkavango.Otashi ka kala nee ngeyi kutya kombinga yaKavango oku na ondhalate, poongamba mpoka, noshowo kombinga yOwambo, unene tuu muuzilo wOndonga moka.Shika oyendji oye shi tala ko kutya aanahambo mboka taya tidhwa mOkavango, otaya ka kala mothina onene.Oshoka kOkavango kaye na we mpoka taya pitile, ko kombinga yOwambo nako wo kaaku na we ehala oshoka ngoka ge li ko oga tulwa moondhalate dha mana ko akuhe nkoka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News