Mugabe, ini ipa ombedhi

Mugabe, ini ipa ombedhi

H ARARE – Epangelo lyOmupresidende Robert Mugabe mEtitatu olya ganeke omunwe oongundu dhompilameno mu Zimbabwe kutya otadhi ka katukilwa onkatu ya katwa miiti omolu omahololomdhiladhilo nomakuyunguto ngoka tadhi ningi nelalakano oku mu umba ko koshipundi.

Momushangwa, Epangelo lya Zimbabwe olya popi kutya kali na ombili okugandja ku Morgan Tsavangirai nayakwawo yalwe yongundu yo Movement for Democratic Change (MDC) mboka ya dhengwa molwashoka kaya li ya hala okukwatwa po. “Mboka taya eta omakuyunguto nokukutha ombinga mulyo, otaya ka futa oshindji,” Epangelo lya Zimbabwe osho lya popi ngaaka.Ominista yIikwameni ya Zimbabwe Sikhanyiso Ndlovu okwa ti, “ongundu ya Tsvangirai oyi na ondjokonona onde yokweeta omakuyunguto opo yi mone iitsa yopapolitika.Oye shi endulula momeho goshigwana kutya oya hala okulongitha omakuyunguto okuumba ko Epangelo,” Ndlovu osho a popi ngaaka.”Shika otashi ka eta oluhodhi,” ta tsikile ko ngaaka.Epangelo lya Zimbabwe olya popi kutya omapangelo gamwe giilongo yaatiligane oga ningi wo iipopiwa tayi yambidhidha MDC, omanga iikundaneki yopaigwana ya kala wo ya gama koongundu dhompilameno.”Epngelo olya mona omatseyitho ga MDC moshigwana, taga kongo ondunge yokuumba ko Epangelo, okupitila momakuyunguto moshigwana,” Epangelo lya Zimbabwe tali tsikile ko ngaaka.”Mboka taya eta omakuyunguto nokukutha ombinga mulyo, otaya ka futa oshindji,” Epangelo lya Zimbabwe osho lya popi ngaaka.Ominista yIikwameni ya Zimbabwe Sikhanyiso Ndlovu okwa ti, “ongundu ya Tsvangirai oyi na ondjokonona onde yokweeta omakuyunguto opo yi mone iitsa yopapolitika.Oye shi endulula momeho goshigwana kutya oya hala okulongitha omakuyunguto okuumba ko Epangelo,” Ndlovu osho a popi ngaaka.”Shika otashi ka eta oluhodhi,” ta tsikile ko ngaaka.Epangelo lya Zimbabwe olya popi kutya omapangelo gamwe giilongo yaatiligane oga ningi wo iipopiwa tayi yambidhidha MDC, omanga iikundaneki yopaigwana ya kala wo ya gama koongundu dhompilameno.”Epngelo olya mona omatseyitho ga MDC moshigwana, taga kongo ondunge yokuumba ko Epangelo, okupitila momakuyunguto moshigwana,” Epangelo lya Zimbabwe tali tsikile ko ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News