Montopa ya Shakati natango mwiiyekela omuntu mehuliloshiwike lya zi ko

Montopa ya Shakati natango mwiiyekela omuntu mehuliloshiwike lya zi ko

M OMEYA gopOntopa yomOshakati ndjoka yi li popepi nOsasiona yOpolisi nOlukanda lwa Skay mOshakati, natango mwiiyekela omugundjuka gumwe gwomukandhona ndele ta sile mo.

Omupopiliko gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana Konstabela Jonas ‘Slogan’ Matheus ta ti kutya ngoka i yekele momeya pontopa mpoka, otaku tiwa kutya okakadhona koomvula dhopokati ka li ha kalongele kOsitola yedhina Iikuku molukanda Evululuko mOshakatiuzilo moka. Okakadhona haka oka li kiiyekele mo mEtitano lya zi ko nOpolisi oye shi pondola okukutha mo omudhimba gwako mOlyomakaya ngaka ga zi ko.Edhina lyako noshowo oomvula dhako, inatu dhi pewa kwali kOpolisi, pethimbo oshinyolwa shika tashi yi komanyanyangidho.Shika oshikando oshitiheyali, omuntu tii iyekele momeya pontopa mpoka nokusa, okuza sho yamwe yomaakwashigwana mbaka ya hogolola ontopa ndjoka yopuSikai nOpolisi yi kale oshiidhipagelo shawo.Ongulohi yeti 10 Auguste nuumvo, omugundjuka gwedhina Nelson Penouwa Haikela gwoomvula 21 okwa li i iyekele momeya pontopa tuu mpoka nokusa.Tashi ti muule womwedhi nguka gwa zi ko Aguste, momeya gopontopa mpoka opwa sila aantu yaali, sho yi iyekele momeya gaampoka yoyene.Aakalimo otaya indile kEpangelo, li ninge po sha pontopa mpoka, oshoka ontopa ndjoka oya ningwa ngaa nee oyo oshiidhipagelo shaantu mboka ya vulwa oomwenyo dhawo.”Yamwe otaya ti kutya nayi lukwe “Nuutoni”, oshoka opwa sila aantu oyendji noyendji onkee taya ka longitha natango ehala ndjoka okwiikutha omwenyo owina.Oonzo dhimwe odha lombwele natango Oshifo shika ohela kutya komatango lela gOlyomakaya ngaka ga zi ko, meme gumwe e na okanona modhikwa, okwa adhika naye a hala okwiiyekela momeya gopontopa ndjika, ndele ta kelelwa kuyakwawo.Tate gumwe natango wo naye okwa li a lombwele okuume ke mOlyomakaya ngaka ga zi ko kutya oku na edhilaadhilo lyokwiiyekela momeya gopontopa mpoka molwashoka okuuvitile iinima yimwe uudhigu monkalamwenyo ye.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi komanyanyangidho, inatu imona nOmukuluntu gwOpolisi mOshitopolwa a gandje okomenda ye keindilo lyaakwashigwana, kutya Epangelo nali ninge po sha pontopa mpoka.Yamwe oye na edhilaadhilo lyokutya mpoka hapu iyekelele aantu momeya napu tulwe ondhalate yoshipa ya kola nawa.Yamwe otaya ti kutya Oshikondo shomeya inashi kala we tashi pombele mo omeya momulonga ngoka gwa pita kohi yontopa ndjika.The Namibian okwa kundana koonzo dhi shi kwiinekelwa kutya Epangelo nalyo olya kankwa kaantu tayin idhipagele pontopa mpoka, noli na edhilaadhilo lyokuninga po sha meendelelo ngashi tashi vulika, pamwe tashi kelele okwiikutha oomwenyo kaakwashigwana tashi pitile pontopa mpoka.Okakadhona haka oka li kiiyekele mo mEtitano lya zi ko nOpolisi oye shi pondola okukutha mo omudhimba gwako mOlyomakaya ngaka ga zi ko.Edhina lyako noshowo oomvula dhako, inatu dhi pewa kwali kOpolisi, pethimbo oshinyolwa shika tashi yi komanyanyangidho.Shika oshikando oshitiheyali, omuntu tii iyekele momeya pontopa mpoka nokusa, okuza sho yamwe yomaakwashigwana mbaka ya hogolola ontopa ndjoka yopuSikai nOpolisi yi kale oshiidhipagelo shawo.Ongulohi yeti 10 Auguste nuumvo, omugundjuka gwedhina Nelson Penouwa Haikela gwoomvula 21 okwa li i iyekele momeya pontopa tuu mpoka nokusa.Tashi ti muule womwedhi nguka gwa zi ko Aguste, momeya gopontopa mpoka opwa sila aantu yaali, sho yi iyekele momeya gaampoka yoyene.Aakalimo otaya indile kEpangelo, li ninge po sha pontopa mpoka, oshoka ontopa ndjoka oya ningwa ngaa nee oyo oshiidhipagelo shaantu mboka ya vulwa oomwenyo dhawo.”Yamwe otaya ti kutya nayi lukwe “Nuutoni”, oshoka opwa sila aantu oyendji noyendji onkee taya ka longitha natango ehala ndjoka okwiikutha omwenyo owina.Oonzo dhimwe odha lombwele natango Oshifo shika ohela kutya komatango lela gOlyomakaya ngaka ga zi ko, meme gumwe e na okanona modhikwa, okwa adhika naye a hala okwiiyekela momeya gopontopa ndjika, ndele ta kelelwa kuyakwawo.Tate gumwe natango wo naye okwa li a lombwele okuume ke mOlyomakaya ngaka ga zi ko kutya oku na edhilaadhilo lyokwiiyekela momeya gopontopa mpoka molwashoka okuuvitile iinima yimwe uudhigu monkalamwenyo ye.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi komanyanyangidho, inatu imona nOmukuluntu gwOpolisi mOshitopolwa a gandje okomenda ye keindilo lyaakwashigwana, kutya Epangelo nali ninge po sha pontopa mpoka.Yamwe oye na edhilaadhilo lyokutya mpoka hapu iyekelele aantu momeya napu tulwe ondhalate yoshipa ya kola nawa.Yamwe otaya ti kutya Oshikondo shomeya inashi kala we tashi pombele mo omeya momulonga ngoka gwa pita kohi yontopa ndjika.The Namibian okwa kundana koonzo dhi shi kwiinekelwa kutya Epangelo nalyo olya kankwa kaantu tayin idhipagele pontopa mpoka, noli na edhilaadhilo lyokuninga po sha meendelelo ngashi tashi vulika, pamwe tashi kelele okwiikutha oomwenyo kaakwashigwana tashi pitile pontopa mpoka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News