Monooli mwa kwata iihauto noondjembo

Monooli mwa kwata iihauto noondjembo

OPOLISI mUumbangalantu, okuza mEtiyali ndika lya zi ko, inayi fuwa kwali, oya kala tayi kondekele iihauto pomainda gomoondjila nokukwata iihauto, mbyoka Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana Komufala gwOpevi gwOpolisi Josef Anghuwo a ti kutya oya yakwa, unene koSouth Africa.

Anghuwo ta lombwele The Namibian kutya Opolisi ayihe ya Namibia oya yakelwa ko kutya opu na eyako lyiihauto lya yaga kegonga, unene tuu okuzilila moSouth Afrika moka. Ta ti kutya iihauto oyindji oya pita komakonaakono nale nokuli, ashike osha ka monika mo kutya yimwe yomuyo, oyindji nokuli, kayi na uuyelele, oya yakwa.”Opu na lela elyenge enene nele, edhigu kukonaakona nOpolisi oyi na uudhigu uunene mekonaakono lyatya ngeyi,” Komufala Anghuwo ta ti ngaaka.Ta ti sigo oompaka mOshakati oya kwatela mo iihauto oyindji muule woshiwike shika noye wete kutya otaya ka tsikila nehadhomo lyiihauto mbyoka ya yakwa.”Sigo oompaka kandi na manga omwaalu gwiihauto mbyoka twa kwata, opo tandi gu pewa nena, ashike ondi wete kutya oyindji, ” Anghuwo ta yelitha ngawo.Pokati mpoka, The Namibian okwa kundana kutya opu na aakwashigwana yamwe kaye uvite nawa molwashoka oya kuthwa iihauto yawo mbyoka ya landele, ya konaakonwa nawa kwali.Tayi tulwa kopate nawa kAanambelewa yEpangelo, ihe ngashiingeyi oye yi kuthwa taku tiwa kutya oya yakwa.”Omukalo ngoka tagu longithwa gwokuyaka iihauto pethimbo ndika, omukalo gwa konaakonekeka nawa nogwa tulwa po nawa kelyenge ndjoka tali yaka iihauto mbika, na ka shi shi oshipu oku gu mona mo nuupu, “Komufala gwOpolisi Anghuwo ta ti.Okwa gwedha po kutya uufuthi uupe wiihauto mbuka ou li miilongo yomUumbugantu auhe wa Africa, ano mIilongo yoSADC, nOpolisi ayihe yomiilongo mbika, oya tula uukuni kumwe notayi longo neitulomo enene yi vudhe mo uufuthi mbuka nokuteya elyenge lyoombontsotso ndhika.Kepuloo kutya ngoka nee wa landa ohauto yatya ngawo, sho to adhika nayo, oto kwatwa nenge ahawe, Anghuwo okwa ti kutya ngele omakonaakono oge shi eta puuyelele kutya nangoye ou na mo sha muufuthi mboka, nena otashi vulika wu kwatwe po lela.Omusamane Anghuwo ta ti kutya pakonaakono lyawo, osha fa tashi hala okuyele kutya elyenge olya yi sigo omoombelewa dhIifendela nodhomashangitho giihauto moka.Onkee ota ti kutya kashi shi we oshipu okumona mo nawa uufuthi mbuka nuupu, ashike Opolisi otayi ka kondja ngashi tayi vulu, okukala moshipala uufuthi mbuka.Anghuwo ota ti wo kutya mokashawa kawo komoshiwike shika, oya kwata mo wo oondjembo ndhoka ya adha dhinewe kooyene yadho kaye na oombapila dhadho.Ta ti kutya iihauto oyindji oya pita komakonaakono nale nokuli, ashike osha ka monika mo kutya yimwe yomuyo, oyindji nokuli, kayi na uuyelele, oya yakwa.”Opu na lela elyenge enene nele, edhigu kukonaakona nOpolisi oyi na uudhigu uunene mekonaakono lyatya ngeyi,” Komufala Anghuwo ta ti ngaaka.Ta ti sigo oompaka mOshakati oya kwatela mo iihauto oyindji muule woshiwike shika noye wete kutya otaya ka tsikila nehadhomo lyiihauto mbyoka ya yakwa.”Sigo oompaka kandi na manga omwaalu gwiihauto mbyoka twa kwata, opo tandi gu pewa nena, ashike ondi wete kutya oyindji, ” Anghuwo ta yelitha ngawo.Pokati mpoka, The Namibian okwa kundana kutya opu na aakwashigwana yamwe kaye uvite nawa molwashoka oya kuthwa iihauto yawo mbyoka ya landele, ya konaakonwa nawa kwali.Tayi tulwa kopate nawa kAanambelewa yEpangelo, ihe ngashiingeyi oye yi kuthwa taku tiwa kutya oya yakwa.”Omukalo ngoka tagu longithwa gwokuyaka iihauto pethimbo ndika, omukalo gwa konaakonekeka nawa nogwa tulwa po nawa kelyenge ndjoka tali yaka iihauto mbika, na ka shi shi oshipu oku gu mona mo nuupu, “Komufala gwOpolisi Anghuwo ta ti.Okwa gwedha po kutya uufuthi uupe wiihauto mbuka ou li miilongo yomUumbugantu auhe wa Africa, ano mIilongo yoSADC, nOpolisi ayihe yomiilongo mbika, oya tula uukuni kumwe notayi longo neitulomo enene yi vudhe mo uufuthi mbuka nokuteya elyenge lyoombontsotso ndhika.Kepuloo kutya ngoka nee wa landa ohauto yatya ngawo, sho to adhika nayo, oto kwatwa nenge ahawe, Anghuwo okwa ti kutya ngele omakonaakono oge shi eta puuyelele kutya nangoye ou na mo sha muufuthi mboka, nena otashi vulika wu kwatwe po lela. Omusamane Anghuwo ta ti kutya pakonaakono lyawo, osha fa tashi hala okuyele kutya elyenge olya yi sigo omoombelewa dhIifendela nodhomashangitho giihauto moka.Onkee ota ti kutya kashi shi we oshipu okumona mo nawa uufuthi mbuka nuupu, ashike Opolisi otayi ka kondja ngashi tayi vulu, okukala moshipala uufuthi mbuka.Anghuwo ota ti wo kutya mokashawa kawo komoshiwike shika, oya kwata mo wo oondjembo ndhoka ya adha dhinewe kooyene yadho kaye na oombapila dhadho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News