Mohangwena onkee ngaa tamu lopotwa oombila dhaantu oyendji natango

Mohangwena onkee ngaa tamu lopotwa oombila dhaantu oyendji natango

O NKUNDANA ye tu zilila mOshitopolwa sha Hangwena otayi ti kutya oolopota tadhi zi koombinga noombinga dhoombila dha fumvikwa aantu ye vulithe pugumwe onkee ngaa tadhi adha ombelewa ya Gavena yOshitopolwa shoka, Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Hangwena Komufala gwOpevi gwOpolisi Armas Shivute a lombwele Oshifo shika ngawo omasiku ngaka ga zi ko.

Komufala gwOpevi Shivute ina vula okugandja omuyalu kutya odhi li ngapi ashike, okwa ti odhomwaalu ngaa gwontumba nokugwedha po ta ti kutya oolopota ndhoka ohadhi pewa Gavena yOshitopolwa shoka, tate Usko Nghaamwa. Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi komanyanyangidho inatu vula okwiimona na tate Nghaamwa opo a gandje okomenda ye moshinima shika.Shivute ta tseyithile Oshifo shika kutya omasipa ngoka giitsuwilwe moombila ntano pEenhana noshowo ngoka gombila yi itsuwilwe pOngha nayimwe pEpuku popepi nOngha mUukwanyama moka, oga tumwa kOvenduka ga ka konaakonwe kaakonaakoni ya dhengambaka yomeni nopondje yoshilongo.Ta ti wo kutya oombila oompe otadhi ka fumvulwa ashike ngele pwa gandjwa elombwelo kaakonaakoni kutya nadhi fumvulwe, oshoka aakonaakoni otaya ti kutya uuna omasipa ngoka ga kwatwaakwatwa otashi eta uupyakadhi womakonaakono gawo.Taya ti kutya ngashi ngaa ngoka gokEenhana oga kwatwaakwatwa unene notashi ya etele uudhigu moku ga konaakona.Kuyele Komufala gwOpevi gwOpolisi Shivute nambushe miilonga Komufala gwOpevi gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana Josef Anghuwo, oya lombwela The Namibian kutya mu Novemba omvula ya zi ko moNooli omwe yile aanongononikonaakoni yomasipa gaantu, yopashigwana noyopaigwana, taya kwatelwa komeho kOmukonaakoni gwOmasipa gaantu Omukuluntu gwa Namibia Omundohotola Paul Ludik na oyo nee nokuli ya yi nomasipa ogendji kOvenduka ye ke ga konaakone.Aakonaakoni mbaka oyo nee ngashi omusamane Anton Ackermann a za ko South Africa, Meme Madeleine Fullard nomukonaakoni omukuluntu gwOpauyuni Luis Sondebrider a zile ko Argentina.Aanuunongokonaakoni mbaka, oye yile sha zi keithano lyOmupresidende Hifikepunye Pohamba, sho a indile South Africa a kwathele momakonaakono ngaka.Pa Komufala gwOpevi Shivute, oolopota dhomakonaakono gaanongononi mbaka ngele dha pu otadhi pewa Epangelo ndjoka li na nee okukatokola koonkatu ndhoka tadhi landula ko.Okuzilila kOmusati, Omupopiliko gwOpolisi mOmusati Konstabela Linekela Shikongo, okwa ti kutya kombinga yoombila omulongonambali ndhoka dha monika mOshitopolwa shoka, oya kembadhalele ya fule yimwe ndjoka yi li popepi noshipangelo shAutapi, ashike mpoka ya li ya ulukilwa komukwashigwana gumwe inaya mona po sha noya etha po ashike ngawo.Otaya ti kutya shampa Epangelo lya ti oombila adhihe nadhi fulwe nena osho tashi ningwa.Kuyele Oministeli yEgameno lyOshilongo nAantu yamo, omusamane Peter Tshirumbu Tsheehama noshowo Oministeli yEgameno Ndahu Namholo, oya tile kutya shampa ashike omakonaakono kaanongononi mboka ga pu, nena otaku ka longekidhwa efumbiko lyomasipa agehe ngoka.Kwa thanekwa ga kafumvikwe mOmbila yimwe, ngeno muumbangalantu woshilongo.Otaku popiwa kutya omasipa ngoka tagi itsuwa moombila ndhoka dha fumvikwa aantu oyendji, ogaakwiita yOswapo, mboka ya dhipagelwe komatango gomukolonyeki South Africa pethimbo lyiita yekondjelomanguluko.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi komanyanyangidho inatu vula okwiimona na tate Nghaamwa opo a gandje okomenda ye moshinima shika.Shivute ta tseyithile Oshifo shika kutya omasipa ngoka giitsuwilwe moombila ntano pEenhana noshowo ngoka gombila yi itsuwilwe pOngha nayimwe pEpuku popepi nOngha mUukwanyama moka, oga tumwa kOvenduka ga ka konaakonwe kaakonaakoni ya dhengambaka yomeni nopondje yoshilongo.Ta ti wo kutya oombila oompe otadhi ka fumvulwa ashike ngele pwa gandjwa elombwelo kaakonaakoni kutya nadhi fumvulwe, oshoka aakonaakoni otaya ti kutya uuna omasipa ngoka ga kwatwaakwatwa otashi eta uupyakadhi womakonaakono gawo.Taya ti kutya ngashi ngaa ngoka gokEenhana oga kwatwaakwatwa unene notashi ya etele uudhigu moku ga konaakona.Kuyele Komufala gwOpevi gwOpolisi Shivute nambushe miilonga Komufala gwOpevi gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana Josef Anghuwo, oya lombwela The Namibian kutya mu Novemba omvula ya zi ko moNooli omwe yile aanongononikonaakoni yomasipa gaantu, yopashigwana noyopaigwana, taya kwatelwa komeho kOmukonaakoni gwOmasipa gaantu Omukuluntu gwa Namibia Omundohotola Paul Ludik na oyo nee nokuli ya yi nomasipa ogendji kOvenduka ye ke ga konaakone.Aakonaakoni mbaka oyo nee ngashi omusamane Anton Ackermann a za ko South Africa, Meme Madeleine Fullard nomukonaakoni omukuluntu gwOpauyuni Luis Sondebrider a zile ko Argentina.Aanuunongokonaakoni mbaka, oye yile sha zi keithano lyOmupresidende Hifikepunye Pohamba, sho a indile South Africa a kwathele momakonaakono ngaka.Pa Komufala gwOpevi Shivute, oolopota dhomakonaakono gaanongononi mbaka ngele dha pu otadhi pewa Epangelo ndjoka li na nee okukatokola koonkatu ndhoka tadhi landula ko.Okuzilila kOmusati, Omupopiliko gwOpolisi mOmusati Konstabela Linekela Shikongo, okwa ti kutya kombinga yoombila omulongonambali ndhoka dha monika mOshitopolwa shoka, oya kembadhalele ya fule yimwe ndjoka yi li popepi noshipangelo shAutapi, ashike mpoka ya li ya ulukilwa komukwashigwana gumwe inaya mona po sha noya etha po ashike ngawo.Otaya ti kutya shampa Epangelo lya ti oombila adhihe nadhi fulwe nena osho tashi ningwa.Kuyele Oministeli yEgameno lyOshilongo nAantu yamo, omusamane Peter Tshirumbu Tsheehama noshowo Oministeli yEgameno Ndahu Namholo, oya tile kutya shampa ashike omakonaakono kaanongononi mboka ga pu, nena otaku ka longekidhwa efumbiko lyomasipa agehe ngoka.Kwa thanekwa ga kafumvikwe mOmbila yimwe, ngeno muumbangalantu woshilongo.Otaku popiwa kutya omasipa ngoka tagi itsuwa moombila ndhoka dha fumvikwa aantu oyendji, ogaakwiita yOswapo, mboka ya dhipagelwe komatango gomukolonyeki South Africa pethimbo lyiita yekondjelomanguluko.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News