Minista Tsheehama i imonena ko kOnkalo yOkila yOpolisi

Minista Tsheehama i imonena ko kOnkalo yOkila yOpolisi

P ETHIMBO a li kOnooli okutala oshiponga oshinene shiiyenditho, shoka sha ningilwa pokati kOshaanda nOrundu mEtiyali lya zi ko, moka mwa sile aantu ye li 27, nomidhimba dhawo dhi li 26 tadhi etwa kokila ya Shakati, Oministeli yEgameno Peter Tsheehama, okwa li e ya okutala wo naye oonakusa mbaka.

Okwa mono kutya okila ndjoka yi li monkalo yatya ngiini. mOkuya mOkila ndjoka, Tsheehama okwa adha nokutala nonkumwe nkene omidhimba dha tsilikwa kOolaka, dha fa iinima yi li mOsitola.Omutungilo gwokila ogwa pumbwa okuningululwa.Minista Tsheehama okwa haluka noonkondo konkalo ndjika nokwa uvaneke kutya otaka ka konga oshimaliwa opo Okila yOpolisi mOshakati, ndjoka hayi yakula aantu oyendji lela, shi vulithe oonkila dhimwe moshilongo, yi tungululwe nokuwapalekululwa.”Ngeno onda li ndi na oshimaliwa pethimbo ndika, ngeno otandi ti kutya nayi tamekwe okutungwa nena nale nokuli.Hakuwapekululwa nokuli, opwa pumbwa ashike pu tungwe Okila yimwe ompe lela.”Tsheehama ta ti ngawo nehaluko enene konima wo sho a lombwelwa kOmundohotola gwokutanda omidhimba mOkila ndjoka Dr Juri Basin kutya onkalo yokila ndjoka kayi li nawa noya pumbwa okuwapalekwa ngeno meendelelo ngashi tashi vulika.Omundohotola Basin naalongi ye moka, ngashi unene omusamane Josef Namwandi nOohenoka, oye mu lombwele kutya otaya longo lela monkalo odhigu mokila ndjoka.Taya ti kutya okwatya ngaa omatemba gomeya nuutololi wokuhumbata omidhimba owa kulupa.Ehala lyokutandela nuupomba womeya, ayihe kayi li we naw anomelandulathano.Etungo nee lyolyene itali popiwa.Otali lokele.mOndjugo nee yomidhimba, Oolaye dhi li mo, omanga ngeno mwa pumbwa okutungwa nawa nomidhimba dhi kale ngeno hadhi tulwa muukololo wa longekidhwa nawa ngashi mboka womOkila yOshipangelo shEpangelo sha Shakati nosho tuu kIipangelo yilwe moshilongo, ano uulaye womekuma, womuukololo mekuma.Okangulu kamwe kokutalalekela, ano kokukwatela omidhimba ndhoka tadhi zi kOokila dhilwe moshilongo, ohela ngaa kiihulu okulonga oomwedhi dha piti po odhindji.”Okila ndjika ohayi yakula aantu oyendji mOnooli.Ngashi nuumvo, mOkila muka otwa yakula mo nale omidhimba dhi vulithe po 900, notu wete kutya oya pumbwa okuwapalekwa.”Omundohotola gwokutanda omidhimba Basin ta lombwele Minista Tsheehama ngaaka Tsheehama, ngoka ali a kunkwa konkalo yOkila ndjoka, okwa ti kutya otaka konga oshimaliwa opo pu tungululwe okila yilwe.”Ngame itandi ti nokuli yi opalekululwe, ashike otandi ti, pu tungwe yimwe ompe yagwana,” Minista ta ti.mOkuya mOkila ndjoka, Tsheehama okwa adha nokutala nonkumwe nkene omidhimba dha tsilikwa kOolaka, dha fa iinima yi li mOsitola.Omutungilo gwokila ogwa pumbwa okuningululwa.Minista Tsheehama okwa haluka noonkondo konkalo ndjika nokwa uvaneke kutya otaka ka konga oshimaliwa opo Okila yOpolisi mOshakati, ndjoka hayi yakula aantu oyendji lela, shi vulithe oonkila dhimwe moshilongo, yi tungululwe nokuwapalekululwa.”Ngeno onda li ndi na oshimaliwa pethimbo ndika, ngeno otandi ti kutya nayi tamekwe okutungwa nena nale nokuli.Hakuwapekululwa nokuli, opwa pumbwa ashike pu tungwe Okila yimwe ompe lela.”Tsheehama ta ti ngawo nehaluko enene konima wo sho a lombwelwa kOmundohotola gwokutanda omidhimba mOkila ndjoka Dr Juri Basin kutya onkalo yokila ndjoka kayi li nawa noya pumbwa okuwapalekwa ngeno meendelelo ngashi tashi vulika.Omundohotola Basin naalongi ye moka, ngashi unene omusamane Josef Namwandi nOohenoka, oye mu lombwele kutya otaya longo lela monkalo odhigu mokila ndjoka.Taya ti kutya okwatya ngaa omatemba gomeya nuutololi wokuhumbata omidhimba owa kulupa.Ehala lyokutandela nuupomba womeya, ayihe kayi li we naw anomelandulathano.Etungo nee lyolyene itali popiwa.Otali lokele.mOndjugo nee yomidhimba, Oolaye dhi li mo, omanga ngeno mwa pumbwa okutungwa nawa nomidhimba dhi kale ngeno hadhi tulwa muukololo wa longekidhwa nawa ngashi mboka womOkila yOshipangelo shEpangelo sha Shakati nosho tuu kIipangelo yilwe moshilongo, ano uulaye womekuma, womuukololo mekuma.Okangulu kamwe kokutalalekela, ano kokukwatela omidhimba ndhoka tadhi zi kOokila dhilwe moshilongo, ohela ngaa kiihulu okulonga oomwedhi dha piti po odhindji.”Okila ndjika ohayi yakula aantu oyendji mOnooli.Ngashi nuumvo, mOkila muka otwa yakula mo nale omidhimba dhi vulithe po 900, notu wete kutya oya pumbwa okuwapalekwa.”Omundohotola gwokutanda omidhimba Basin ta lombwele Minista Tsheehama ngaaka Tsheehama, ngoka ali a kunkwa konkalo yOkila ndjoka, okwa ti kutya otaka konga oshimaliwa opo pu tungululwe okila yilwe.”Ngame itandi ti nokuli yi opalekululwe, ashike otandi ti, pu tungwe yimwe ompe yagwana,” Minista ta ti.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News