Minista Mutorwa a egulula omatungo omape pOdibo

Minista Mutorwa a egulula omatungo omape pOdibo

O MATUNGO omape ngoka ga kala taga tungwa pOdibo mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena okuza momumvo 2004, osho ga pu noga egululwa pambelewa kOministeli yAanyasha, Omaudhano nOmithigululwakalo tate John Mutorwa meti 4 Novemba 2006 pOdibo mpoka.

Oshinakugwanithwa shika shokweegulula omatungo ngaka, Minista Mutorwa okwe shi gwanitha po pehala lyOministeli Onkuluntu Nahas Angula, ngoka oye a li e shi inekelelwa kAadibo, ndele ka li ta vulu okuthika omolwiinakugwanithwa yilwe yopambelewa pondje yoshilongo. Minista Mutorwa, ngoka wo a kalele niinakugwanithwa yi ili noyi ili moNooli, okwa li e ya pamwe nOministeli yOpevi yElongo Dr.Becky Ndjoze-Ojo.Omatungo nee ngoka ga egululwa pambelewa ku Minista Mutorwa, pehala lyOministeli Onkuluntu Nahas Angula, oga thikama mOmuhandjo gwAakadhona, Omagumbo gAatonateli yOmuhandjo, oongulu dhokulala dhi li ne momuhandjo gwaamati, uundjugo waayehe, Etungo lyOombelewa, Oshinyanga shAayehe nOkombitha, Omala gOosikola omape ge li gatano, Egumbo lyAalongisikola nOlabora yUudhindoli.Oshituthiegululo shomatungo ngaka osha li sha kalwa kAalongwa aakulu ya Dibo, ngashi Oministeli onkulu yOondholongo tatekulu Andimba Toivo ya Toivo, Oministeli yOmauyelele nIikwakutumwamombepo meme Netumbo Nandi-Ndaitwah, Oministeli yEgameno tate Charles Namholo, Ndjayi yOmatanga gEgameno ga Namibia Leitenandendajyi Martin Shali, Oministeli onkulu yAanyasha tate Hadino Hishongwa noshowo yalwe, aalongwa aape poDibo kumwe nAalongi yawo noshowo nee aaleli yopamuthigululwakalo naamboka yOpambepo nayalwe yopashigwana naavali yaanona taya hiti osikola pOdibo mpoka.Ta ti Odibo, oya totelwe po kOmutumwa gwotango ngoka a ka ninga nokuli Omumbiishofi gwedhina George Wolfe Robert Tobias nedhina lya tseyika nawa tate Lukenge, mo 1924.Bishop Nakwatumba ta ti kutya Odibo oya kala yi li nawa.Ya kala yimwe yomOosikola dha dhengambanda moNamibia nomuuyuni.Ya kala yi na omatungo gokolela sigo osho iita yekondjelomanguluko ya tameke, unene tuu momimvo dhomilongoheyali lwaampoka.Iita mbyoka oya thiminike Odibo yi kale ya pata mo 1979, niilonga ayihe yEtumo nosho tuu yeuvitho lyEvaengeli oya lundululilwa kOnekwaya West, ko Christ the King.Bishopa Nakwatumba ta ti kutya Odibo nayo oya kala muupongekwa, sigo oosho iita yemanguluko ya hulu mo 1989.Tashi ti ya kala muupongekwa ethimbo ele lela.Mo 2000, iilongayakulo oya galukile ishewe pOdibo, ashike nee omatungo ngoka ga kala po omawanawa oga adhika ga mbonyagulwa po komatanga gomukolonyeki South Africa ngoka ga kala taga lwile moNamibia pethimbo ndjoka lyiita yekondjelomanguluko.Okuza nee mpoka Aawiliki yOngeleka nOsikola ya Dibo oya yi nokukatsa oongolo kEpangelo li ya kwathele.Aalongwa Aakulu oya toto po Oshiketha shokutungulula Odibo, shoka sha kala mewiliko lya Andimba Toivo ya Toivo noya ningi wo omahehelo mpaka naampeyaka, ngashi unene kEhangano lyAaiyambi Aamerika, kOshiketha shOmahumithokomeho mUumbugantu wa Africa, shi li moEnglanda nokOshikandjongeleka sha Manchester moEnglanda noya mono ko omakwatho lela ngoka ge ya tula pomuthika gwokutungulula ishewe Omissioni ya Dibo nOsikola yayo yopOmbanda.Osikola pOdibo mpoka oyi li tayi mono omakwathelo gopashinanena ngashi ookoompiuta nosho tuu omambo gopaunongononi.Oyi na aalongwa 420.Ondjugo yomambo oyuudha omambo.Oyi na Olabora yUudhindoli ombwanawa lela mu na Ookompiuta dhi li 20 lwaampoka.Pethimbo taya popitha aanashituthi, Minista Mutorwa, Omumbiishofi Nakwatumba noshowo tatekul Andimba Toivo ya Toivo, oya indila kaalongwa yi ilonge nawa nokuvulika mosikola.Minista Mutorwa, ngoka wo a kalele niinakugwanithwa yi ili noyi ili moNooli, okwa li e ya pamwe nOministeli yOpevi yElongo Dr.Becky Ndjoze-Ojo.Omatungo nee ngoka ga egululwa pambelewa ku Minista Mutorwa, pehala lyOministeli Onkuluntu Nahas Angula, oga thikama mOmuhandjo gwAakadhona, Omagumbo gAatonateli yOmuhandjo, oongulu dhokulala dhi li ne momuhandjo gwaamati, uundjugo waayehe, Etungo lyOombelewa, Oshinyanga shAayehe nOkombitha, Omala gOosikola omape ge li gatano, Egumbo lyAalongisikola nOlabora yUudhindoli.Oshituthiegululo shomatungo ngaka osha li sha kalwa kAalongwa aakulu ya Dibo, ngashi Oministeli onkulu yOondholongo tatekulu Andimba Toivo ya Toivo, Oministeli yOmauyelele nIikwakutumwamombepo meme Netumbo Nandi-Ndaitwah, Oministeli yEgameno tate Charles Namholo, Ndjayi yOmatanga gEgameno ga Namibia Leitenandendajyi Martin Shali, Oministeli onkulu yAanyasha tate Hadino Hishongwa noshowo yalwe, aalongwa aape poDibo kumwe nAalongi yawo noshowo nee aaleli yopamuthigululwakalo naamboka yOpambepo nayalwe yopashigwana naavali yaanona taya hiti osikola pOdibo mpoka.Ta ti Odibo, oya totelwe po kOmutumwa gwotango ngoka a ka ninga nokuli Omumbiishofi gwedhina George Wolfe Robert Tobias nedhina lya tseyika nawa tate Lukenge, mo 1924.Bishop Nakwatumba ta ti kutya Odibo oya kala yi li nawa.Ya kala yimwe yomOosikola dha dhengambanda moNamibia nomuuyuni.Ya kala yi na omatungo gokolela sigo osho iita yekondjelomanguluko ya tameke, unene tuu momimvo dhomilongoheyali lwaampoka.Iita mbyoka oya thiminike Odibo yi kale ya pata mo 1979, niilonga ayihe yEtumo nosho tuu yeuvitho lyEvaengeli oya lundululilwa kOnekwaya West, ko Christ the King.Bishopa Nakwatumba ta ti kutya Odibo nayo oya kala muupongekwa, sigo oosho iita yemanguluko ya hulu mo 1989.Tashi ti ya kala muupongekwa ethimbo ele lela.Mo 2000, iilongayakulo oya galukile ishewe pOdibo, ashike nee omatungo ngoka ga kala po omawanawa oga adhika ga mbonyagulwa po komatanga gomukolonyeki South Africa ngoka ga kala taga lwile moNamibia pethimbo ndjoka lyiita yekondjelomanguluko.Okuza nee mpoka Aawiliki yOngeleka nOsikola ya Dibo oya yi nokukatsa oongolo kEpangelo li ya kwathele.Aalongwa Aakulu oya toto po Oshiketha shokutungulula Odibo, shoka sha kala mewiliko lya Andimba Toivo ya Toivo noya ningi wo omahehelo mpaka naampeyaka, ngashi unene kEhangano lyAaiyambi Aamerika, kOshiketha shOmahumithokomeho mUumbugantu wa Africa, shi li moEnglanda nokOshikandjongeleka sha Manchester moEnglanda noya mono ko omakwatho lela ngoka ge ya tula pomuthika gwokutungulula ishewe Omissioni ya Dibo nOsikola yayo yopOmbanda.Osikola pOdibo mpoka oyi li tayi mono omakwathelo gopashinanena ngashi ookoompiuta nosho tuu omambo gopaunongononi.Oyi na aalongwa 420.Ondjugo yomambo oyuudha omambo.Oyi na Olabora yUudhindoli ombwanawa lela mu na Ookompiuta dhi li 20 lwaampoka.Pethimbo taya popitha aanashituthi, Minista Mutorwa, Omumbiishofi Nakwatumba noshowo tatekul Andimba Toivo ya Toivo, oya indila kaalongwa yi ilonge nawa nokuvulika mosikola.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News