Martha Nghilukilwa a mona elongo moshipangelo sha Ngela

Martha Nghilukilwa a mona elongo moshipangelo sha Ngela

M EME Martha Nghilukilwa (27) gwomomukunda Onuno mUukwanyama mOshikandjohogololo sha Hangwena mOshitopolwa sha Hangwena, oku li a pandula Kalunga ke sho meti 5 Juli 2007 e mu pe uunona utatu oshita, ano elongo, e u monene mOshipangelo sha Ngela mOukwanyama moka.

Meme Martha, ngoka ta monika e na uukolele, ota ti kutya ye nomusamane gwe tate Johannes Shaanyenange, ya hokana pamuthigululwakalo, oye na nale uunona uyali, okamati nokakadhona mboka wa gwedhwa nee kelongo lyawo ndika lya thikama maamati yaali nokakadhona kawo kamwe. “Olwo lwotango tandi mono elongo monkalamwenyo yandje notandi pandula Kalunga moku li pa ndje,”meme Martha ta ti ngawo.Omumwayinakadhona, Klementia Daniel okwa lombwele The Namibian kutya olwo lwotangotango mezimo lyawo tamu valwa elongo.”Shito ohatu mono ashike aakwana na osho oshikando shotango mezimo lyetu tamu monika elongo ngeyi notushi lela oku shi pandulila Kalunga ketu noonkondo adhihe,” meme Klementia ta ti ngawo nenyanyu.Nghilukilwa ta lombwele The Namibian kutya ye nomusamane gwe itaya longo.Ohaya hupu ashike mokuhelufuna komusamane gwe mpaka naampeyaka nokukwathelwa kaakwazimo nokookuume kawo.Ta ti okuwete kutya otaya ka kala ya pumbwa lela ekwatho mokutekula uunona wawo mbuka nokwa indile kaasihenda moshilongo ye ya kwathele oshoka kaye na iilonga, kaye na iiyemo, opo ya vule okukwathela uunona wawo mbuka.Ta ti pethimbo ndika, uunona ohau yama kuye nokupewa wo omahini koshipangelo sha Ngela.Oshinima shoka , a ti kutya okwe shi pandula noonkondo.Gavena yOshitopolwa sha Hangwena ye oye wo e li Kansela gwOshikandjohogololo sha Hangwena, tate Usko Nghaamwa, esiku ndjoka okwa li a etela uunona wa meme Nghilukilwa omagano gomakumbatha, uukelive, omagadhi, ominambo, oothewa, iikutu, uukaku , uufanduke nosho tuu yilwe yuuhanona.Nghilukilwa okwa pandula noonkondo Gavena Nghaamwa gwawo.Ta ti Kalunga ne mu pe elago kombanda yevi.Ne mu kulupike nomeho mayego ye mu taasinine.Nghaamwa okwa ti kutya okuuvite elago noonkondo sho mOshikandjohogololo she mwa monika elongo.Ta ti kutya shika oshikando nee oshititatu mOshikandjohogololo she sha Hangwena tamu monika elongo okuza momukmvo 2005.”Tse mOshikandjohogololo sha Hangwena, otuuvite elago.Tatu pandula Kalunga noku mu hambelela sho te tu longele iikumithilonga ngeyi,” Gavena Nghaamwa ta ti ngaaka.Nghaamwa okwa indila koshigwana, unene tuu kaanangeshefa yomOshikandjohogololo she nomoshilongo ashihe ya kwathele oomeme mboka taya mono uunona, ngashi mbuka utatu, ihe kaye na omakwatho kuyoyene oku wu sila nawa oshimpwiyu.Ta ti uunona owo oshigwana naaleli yokomongula onkee ou na okutakamithwa nawa nokusilwa oshimpwiyu kukehe gumwe moshilongo opo tu kale twa kwashilipalekwa kutya otu na onakuyiwa yi na aaleli ya kola noye na uundjolowele.”Olwo lwotango tandi mono elongo monkalamwenyo yandje notandi pandula Kalunga moku li pa ndje,”meme Martha ta ti ngawo.Omumwayinakadhona, Klementia Daniel okwa lombwele The Namibian kutya olwo lwotangotango mezimo lyawo tamu valwa elongo.”Shito ohatu mono ashike aakwana na osho oshikando shotango mezimo lyetu tamu monika elongo ngeyi notushi lela oku shi pandulila Kalunga ketu noonkondo adhihe,” meme Klementia ta ti ngawo nenyanyu.Nghilukilwa ta lombwele The Namibian kutya ye nomusamane gwe itaya longo.Ohaya hupu ashike mokuhelufuna komusamane gwe mpaka naampeyaka nokukwathelwa kaakwazimo nokookuume kawo.Ta ti okuwete kutya otaya ka kala ya pumbwa lela ekwatho mokutekula uunona wawo mbuka nokwa indile kaasihenda moshilongo ye ya kwathele oshoka kaye na iilonga, kaye na iiyemo, opo ya vule okukwathela uunona wawo mbuka.Ta ti pethimbo ndika, uunona ohau yama kuye nokupewa wo omahini koshipangelo sha Ngela.Oshinima shoka , a ti kutya okwe shi pandula noonkondo.Gavena yOshitopolwa sha Hangwena ye oye wo e li Kansela gwOshikandjohogololo sha Hangwena, tate Usko Nghaamwa, esiku ndjoka okwa li a etela uunona wa meme Nghilukilwa omagano gomakumbatha, uukelive, omagadhi, ominambo, oothewa, iikutu, uukaku , uufanduke nosho tuu yilwe yuuhanona.Nghilukilwa okwa pandula noonkondo Gavena Nghaamwa gwawo.Ta ti Kalunga ne mu pe elago kombanda yevi.Ne mu kulupike nomeho mayego ye mu taasinine.Nghaamwa okwa ti kutya okuuvite elago noonkondo sho mOshikandjohogololo she mwa monika elongo.Ta ti kutya shika oshikando nee oshititatu mOshikandjohogololo she sha Hangwena tamu monika elongo okuza momukmvo 2005.”Tse mOshikandjohogololo sha Hangwena, otuuvite elago.Tatu pandula Kalunga noku mu hambelela sho te tu longele iikumithilonga ngeyi,” Gavena Nghaamwa ta ti ngaaka.Nghaamwa okwa indila koshigwana, unene tuu kaanangeshefa yomOshikandjohogololo she nomoshilongo ashihe ya kwathele oomeme mboka taya mono uunona, ngashi mbuka utatu, ihe kaye na omakwatho kuyoyene oku wu sila nawa oshimpwiyu.Ta ti uunona owo oshigwana naaleli yokomongula onkee ou na okutakamithwa nawa nokusilwa oshimpwiyu kukehe gumwe moshilongo opo tu kale twa kwashilipalekwa kutya otu na onakuyiwa yi na aaleli ya kola noye na uundjolowele.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News