Kwi itsuwa ishewe oombila mbali mOnooli ya Namibia

Kwi itsuwa ishewe oombila mbali mOnooli ya Namibia

N ATANGO moNooli mwiitsuwa oombila mbali, taku tengenekwa kutya mboka ya fumvikwa mo iilyo yoPlana, mbyoka ya dhipagelwe komatango gomukolonyeki South Afrika pethimbo lyekondjelomanguluko.

Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Hangwena Komufala gwOpevi Armas Shivute, ta ti kutya aakalimo yomomukunda Epuku popepi nOnandova nOngha mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena, oya lopota ehala limwe momukunda gwawo mpoka ya kala ye shi kutya opwa fumvikwa Aakwiita yOswapo mboka ya dhipagelwe kOmatanga gomukolonyeki pethimbo lyekondjelomanguluko. Aakwiita ySwapo mboka ya dhipagelwa nokufimvikwa mpoka otaku tiwa kutya oye li ya heyali.Aakalimo yomEpuku taya ti pokuma mpoka opwa li olugodhi olunene pokati kaakwiita yOmukolonyeki nAakwiita yoSwapo.Oombinga adhihe mbali odha li dha kanitha.Mboka yOmukolonyeki oya kutha po oonakusa yawo nokuthiga po mboka yo Swapo nokulombwela aakwashigwana kutya naye ke ya fumvike.Aakwashigwana yomomukunda Epuku, oya the oshilambo noku ya tula mo.Sho nee kwa monika omasipa gaantu kEenhana omasiku ga zi ko, noge li natango taga monika hoka, nOmupresidende Hifikepunye Pohamba ta indile oshigwana shi lopote mpoka pu na oombila dhaantu ya fumvikwa mo pamukalo kaagu li palandulathano.Ta ti naye shi lopote, aakalimo yomEpuku nayo oya lopota ombila yawo ndjoka ku Gavena ya Hangwena tate Usko Nghaamwa, ngoka a lopota wo kOpolisi.Mehulilo lyoshiwike, Opolisi nAakwiita oya fululula ombila ndjoka nokwaadhamo omasipa gaantu mboka ya heyali ya fumvikilwe mo kaakwashigwana mboka yomEpuku.Omasipa ngaka oga tulwa pamwe naangoka gokEenhana nokufalwa kOvenduka omolu omakonaakono.Komanda gwOpolisi mOhangwena, Shivute, ta lombwele wo natango Oshifo shika kutya mehuliloshiwike lya zi ko oyi itsu natango mombila yimwe popepi nokamba onkulu yAakwiita pOngha mOukwanyama, moka, konima sho ye yi fululula, ya adha mo omasipa gaantu yahamano.Shika otashi ti kutya sigo oompaka, oombila ndhoka dha monika po, odhi li ntano kumwe adhihe.Komufala gwOpevi gwOpolisi Shivute, ota ti kutya natango onkee taya tsikile nokukonga mo oombila ndhoka, opo kuningwe ekonaakono naamboka ya kala inaya fumvikwa palandulathano ya fumvikwe nee palandulathano.Ombila yotango oyi itsuwilwe pEenhana meti 9 November 2005.Ontiyali natango opEenhana meti 10 November 2005.Ontintatu nayo opEenhana meti 15 November 2005 naandhoka nee mbali, pEpuku nopOngha , mehuliloshiwike lya zi ko.Pokati mpoka, otwa kundana kutya pEenhana natango opwiitsuwa ombila yimwe ohela, moka mwa adhika omasipa ga fikwa po nayi.Komufala gwOpevi gwOpolisi mOhangwena, Shivute ota ti kutya moshilambo moka omwa adhika wo neeshela, ano iitopitha ya topa nale.Taku tengenekwa kutya aantu mboka otashi vulika ya mbomenwa mo neeshela, ano niitopitha.Shivute ota ti shika osha pumbwa okukonaakonwa mo nawa, opo kutalike kutya oya dhipagwa ngiini.Aakwiita ySwapo mboka ya dhipagelwa nokufimvikwa mpoka otaku tiwa kutya oye li ya heyali.Aakalimo yomEpuku taya ti pokuma mpoka opwa li olugodhi olunene pokati kaakwiita yOmukolonyeki nAakwiita yoSwapo.Oombinga adhihe mbali odha li dha kanitha.Mboka yOmukolonyeki oya kutha po oonakusa yawo nokuthiga po mboka yo Swapo nokulombwela aakwashigwana kutya naye ke ya fumvike.Aakwashigwana yomomukunda Epuku, oya the oshilambo noku ya tula mo.Sho nee kwa monika omasipa gaantu kEenhana omasiku ga zi ko, noge li natango taga monika hoka, nOmupresidende Hifikepunye Pohamba ta indile oshigwana shi lopote mpoka pu na oombila dhaantu ya fumvikwa mo pamukalo kaagu li palandulathano.Ta ti naye shi lopote, aakalimo yomEpuku nayo oya lopota ombila yawo ndjoka ku Gavena ya Hangwena tate Usko Nghaamwa, ngoka a lopota wo kOpolisi.Mehulilo lyoshiwike, Opolisi nAakwiita oya fululula ombila ndjoka nokwaadhamo omasipa gaantu mboka ya heyali ya fumvikilwe mo kaakwashigwana mboka yomEpuku.Omasipa ngaka oga tulwa pamwe naangoka gokEenhana nokufalwa kOvenduka omolu omakonaakono.Komanda gwOpolisi mOhangwena, Shivute, ta lombwele wo natango Oshifo shika kutya mehuliloshiwike lya zi ko oyi itsu natango mombila yimwe popepi nokamba onkulu yAakwiita pOngha mOukwanyama, moka, konima sho ye yi fululula, ya adha mo omasipa gaantu yahamano. Shika otashi ti kutya sigo oompaka, oombila ndhoka dha monika po, odhi li ntano kumwe adhihe.Komufala gwOpevi gwOpolisi Shivute, ota ti kutya natango onkee taya tsikile nokukonga mo oombila ndhoka, opo kuningwe ekonaakono naamboka ya kala inaya fumvikwa palandulathano ya fumvikwe nee palandulathano.Ombila yotango oyi itsuwilwe pEenhana meti 9 November 2005.Ontiyali natango opEenhana meti 10 November 2005.Ontintatu nayo opEenhana meti 15 November 2005 naandhoka nee mbali, pEpuku nopOngha , mehuliloshiwike lya zi ko.Pokati mpoka, otwa kundana kutya pEenhana natango opwiitsuwa ombila yimwe ohela, moka mwa adhika omasipa ga fikwa po nayi.Komufala gwOpevi gwOpolisi mOhangwena, Shivute ota ti kutya moshilambo moka omwa adhika wo neeshela, ano iitopitha ya topa nale.Taku tengenekwa kutya aantu mboka otashi vulika ya mbomenwa mo neeshela, ano niitopitha.Shivute ota ti shika osha pumbwa okukonaakonwa mo nawa, opo kutalike kutya oya dhipagwa ngiini.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News